Generelt

PĂ„ fana Generelt finn du generelle eigenskapar for eit kontrollelement i skjemaet. Kvar type kontrollelement har sine eigenskapar. Ikkje alle eigenskapane i lista nedanfor er tilgjengelege for alle kontrollelementa.

For Ă„ bruka denne funksjonen 


Opna sprettoppmenyen til eit valt skjemaelement og vel fana Kontrollelement → Generelt

Opna verktþylinja Skjemautforming og trykk ikonet Kontrollelement → fana Generelt.


note

Viss du eksporterer skjemaelementet til HTML, vert standardverdiane til kontrollelementa eksporterte, ikkje dei gjeldande verdiane. Standardverdiane vert bestemte ut frÄ kva type kontrollelement det gjeld. I tekstfelt er det standardverdi, for avkryssingsboksar og valfelt er det standard status og for listeboksar standard utval.


Auk/senk verdien

Vel intervallet som skal leggjast til eller trekkjast frÄ kvar gong kontrollelementet for talboksar vert slÄtt pÄ

Autoutfylling

Funksjonen autofyll viser ei liste over tidlegare innskrivingar etter at du har byrja innskrivinga.

Bakgrunnsfarge

Det finst ein bakgrunnsfarge for dei fleste kontrollfelta. Trykkjer du pĂ„ Bakgronnsfarge kjem det opp ei liste der du kan velja mellom ulike fargar. Valet «Standard» er systeminnstillingane. Viss du ikkje finn Ăžnskt farge, trykk pĂ„ knappen 
 for Ă„ definera ein farge i dialogvindauget Farge.

Bilete

Ein biletknapp har ein «bilet»-eigenskap. «Bilet»-eigenskapen inneheld sti og filnamn til biletet du vil visa pĂ„ knappen. Om du vel ei biletfil med knappen 
, vert stien og filnamnet automatisk tekne med i tekstfeltet.

Breidd

Set kolonnebreidda i tabellkontrollfeltet i eininga som er oppgjeve i LibreOffice-modulinnstillingar. Om du vil, kan du skriva inn ein verdi og ei gyldig mÄleeining, for eksempel 2 cm.

Breidd

Bestemmer breidda pÄ kontrollelementet.

Brytar

Bestemmer om ein knapp skal vera av-/pÄ-knapp. Set du skift til «Ja», kan du veksla mellom «Vald» og «Ikkje vald» nÄr du trykkjer pÄ knappen eller trykkjer pÄ mellomromstasten nÄr knappen har fokus. Ein knapp i tilstanden «Vald» vert vist som «inntrykt».

Datoformat

Med datofelt kan du bestemma formatet for datovisinga.

note

Alle formatfelt (dato, tid, valuta, tal) vert automatisk formaterte nÄr du gÄr ut av dei, uansett korleis du har skrive inn verdien.


Desimalpresisjon

For tal- og valutafelt kan du styra kor mange siffer som skal visast til hĂžgre for desimalteiknet.

Etikett

Eigenskapen «Etikett» set etiketten for kontrollfeltet som vert vist i skjemaet. Denne eigenskapen bestemmer den synlege etiketten eller kolonneoverskrifta for datafeltet i skjemaet.

NÄr du lagar eit nytt kontrollelement, vert beskrivinga som er vald pÄ fÞrehand i eigenskapen «namn» brukt som standard i etiketten for kontrollelementet. Etiketten er sett saman av namnet pÄ kontrollelementet og eit heiltal (for eksempel «Kommandoknapp1»). Du kan bruka «Tittel»-eigenskapen til Ä leggja til ei anna beskriving av kontrollelementet, slik at etiketten viser kva funksjon kontrollelementet har. Du bÞr endra denne oppfÞringa slik at kontrollelementet vert gjeve eit namn som er lett forstÄeleg for brukaren.

For Ă„ laga ein tittel over fleire linjer, opnar du kombinasjonsfeltet ved Ă„ bruka pil-knappen. Du kan setja inn eit linjeskift ved Ă„ trykkja Shift+ + Enter.

note

«Tittel»-eigenskapen vert berre brukt til den etiketten pÄ eit skjemaelement som brukaren ser. Dersom du arbeider med makroar, mÄ du hugsa Ä alltid referera til kontrollelement gjennom eigenskapen «Namn».


Filtrering/sortering

Bestemmer om filtrerings- og sorteringselementa i ein vald navigasjonslinjekontroll skal visast eller gĂžymast. Desse filtrerings- og sorteringselementa finst: sorter stigande, sorter fallande, sorter, automatisk filtrering, standardfilter, bruk filter og tilbakestill filter/sortering.

Fleirval

Gjer at du kan velja meir enn Ă©in verdi i ein listeboks.

Forankring

Styrer kvar kontrollelementet vert forankra.

Foranstilt symbol

Bestemmer om valutasymbolet skal visast fÞr eller etter talet nÄr du brukar valutafelt. Standardinnstillinga er at valutasymbolet stÄr etter talet.

Formatering

Spesifiserer formatkoden for kontrollelementet. Trykk pÄ knappen 
 for Ä velja formatkoden-

Forseinking

Vel kor lang tid det skal gÄ, i millisekund, mellom gjentaking av hendingar. Ei gjentakande hending skjer nÄr du trykkjer pÄ ein pilknapp eller bakgrunnen i eit rullefelt, eller ein av postnavigasjonsknappane pÄ ei navigasjonslinje og held museknappen inne ei stund. Du kan skriva inn ein verdi med ei gyldig tidseining etter, for eksempel 2 s eller 500 ms.

Gjenta

Vel om handlinga til eit kontrollelement, for eksempel ein rulleknapp eller eit rullefelt, skal gjentakast nÄr du trykkjer pÄ kontrollelementet og held museknappen nede.

GĂžym utval

Bestemmer om eit tekstutval eller eit kontrollelement framleis skal vera merkt etter at fokus ikkje er pÄ eit kontrollelement. Viss du set GÞym utval til «Nei», vil den merkte teksten framleis vera merkt etter at fokus er flytt frÄ kontrollelementet som inneheld teksten.

Handling

Du kan bruka navigasjonshandlingar til Ă„ laga dine eigne knappar til databasenavigasjon.

Den fĂžlgjande tabellen viser dei handlingane du kan tilordna til knappar.

Handling

Skildring

Inga

Inga handling skjer.

Send skjema

Sender dataa som er skrivne inn i andre kontrollfelt i skjemaet til adressa som er vald i Skjemaeigenskapar under URL.

Skriv inn adressa i dataeigenskapen «URL» nÄr du eksporterer til in PDF-fil.

Nullstill skjema

Nullstiller innstillingane i andre kontrollfelt til standardverdiane: Standardstatus, Standardutval, Standardverdi.

Opna dokument/nettside

Opnar adressa som er vald under URL. Du kan bruka Ramme til Ä velja mÄlramme.

FĂžrste post

Flyttar skjemaet til den fĂžrste dataposten.

FĂžrre post

Flyttar skjemaet til den fĂžrre dataposten.

Neste post

Flyttar skjemaet til den neste dataposten.

Siste post

Flyttar skjemaet til den siste dataposten.

Lagra post

Lagrar dataposten, om det trengst.

Angra innskriving

Angrar endringane i dataposten.

Ny post

Flyttar skjemaet til innsetjingsrada.

Slett post

Slettar dataposten.

Frisk opp skjema

Les inn att den sist lagra versjonen av skjemaet.


Handling ved ein post

Vel om handlingselementet skal gÞymast eller visast pÄ eit valt kontrollelement pÄ navigasjonslinja. Dette er handlingselementa: lagra post, angra, ny post, slett post og oppdater.

Hjelpeadresse

Spesifiserer ein gruppeetikett i adressestavemÄte som viser til eit hjelpedokument som kan hentast fram ved hjelp av kontrollfeltet. Hjelp for kontrollfeltet kan opnast nÄr fokus er sett pÄ kontrollfeltet og brukaren trykkjer F1.

Hjelpetekst

Gjev hÞve til Ä skriva inn ein hjelpetekst som skal visast som eit tips pÄ kontrollen. Tipset viser teksten i brukarmodus nÄr musepeikaren vert flytt over kontrollelementet.

PĂ„ URL-knappar vert hjelpeteksten vist som eit utvida tips i staden for adressa som er skrive under URL.

Hjelpetekst

Du kan oppgje tilleggsinformasjon eller ein skildrande tekst i kvart kontrollfelt. Denne eigenskapen hjelper programmeraren til Ă„ lagra tilleggsinformasjon som kan brukast i programkoden. Feltet kan for eksempel brukast til variablar eller andre evalueringsparametrar.

HĂžgaste dato

Skriv inn ein dato i datofeltet. Ingen brukarar kan skriva inn ein hĂžgare datoverdi enn denne.

HĂžgaste tid

Skriv inn ein dato i datofeltet. Ingen brukarar kan skriva inn ein hĂžgare datoverdi enn denne.

HĂžgaste verdi

Du kan setja ei grense for kor mange teikn brukaren kan skriva inn i tal- og valutafelt.

HĂžgd

Bestemmer hÞgda pÄ kontrollelementet.

HĂžgste rulleverdi

Bestemmer den hĂžgaste verdien for eit rullefelt.

Ikonstorleik

Bestemmer om ikona for den valde navigasjonslinja skal vera store eller smÄ.

Justering / biletjustering

Du kan velja venstrejustering, hĂžgrejustering og midtstilling. Justeringa kan setjast for desse elementa:

  1. Tittel pÄ etikettfelt.

  2. Innhaldet i tekstfelt.

  3. Innhald av tabellfelt i kolonnane i eit tabellelement.

  4. Bilete eller tekst som vert brukt pÄ knappar.

    note

    For knappar er justeringa kalla Biletjustering.


Kan skrivast ut

Avgjer om kontrollfeltet skal skrivast ut i dokumentet.

Kantfarge

Bestemmer kantfargen pÄ kontrollelement som har eigenskapen «Kant» sett til «flat».

Kantlinje

Ramma pÄ enkelte kontrollfelt kan tilpassast med eigenskapen «kantlinje». Du kan velja «utan ramme», «3D-utsjÄnad» eller «flat».

Linjetal

NÄr det gjeld kombinasjonsboksar med eigenskapen «Rullegardin», kan du velja kor mange linjer som skal visast i nedtrekkslista. I kontrollfelt som ikkje har denne eigenskapen, vert talet pÄ linjer som vert viste styrt av storleiken pÄ kontrollfeltet og storleiken pÄ den valde skrifta.

ListeoppfĂžringar

Legg merkje til tips som refererer til tastaturkontrollane.

I kombinasjonsboksen Standardval vel du dei oppfĂžringane som skal vera fĂžrehandsvalde i lista.

note

Legg merkje til at desse listeoppfÞringane berre vert tekne med i skjemaet viss «Verdiliste» er merkt under Innhaldstype pÄ fana Data.


Viss du ikkje vil at listeoppfÞringane skal skrivast til databasen eller sendast til mottakaren av skjemaet, men heller at dei skal ha andre verdiar som ikkje vert viste i skjemaet, kan du laga ei verdiliste der oppfÞringane er tilordna verdiar. Verdilista vert sett opp pÄ fana Data. Vel «Verdiliste» under Type listeinnhald og legg inn verdiane som skal tilordnast dei synlege listeoppfÞringane, under Listeinnhald. RekkjefÞlgja i verdilista er viktig for at verdiane skal tilsvara korrekt oppfÞring.

note

I HTML-dokumenter vil listeoppfÞringar frÄ fana Generelt svara til HTML-taggen


Lita endring

Skriv inn kva verdi som skal leggjast til eller trekkjast frÄ nÄr brukaren trykkjer pÄ pilknappen pÄ rullefeltet.

LĂ„gaste dato

Bestemmer den tidlegaste datoen som kan skrivast inn.

LĂ„gaste tid

Bestemmer det tidlegaste klokkeslettet som kan skrivast inn.

LĂ„gaste verdi

I numeriske felt og valutafelt kan du oppgje ein minsteverdi for Ä hindra at brukaren skriv inn ein for lÄg verdi.

Merkelappfelt

Spesifiserer ei kjelde for namnet til kontrollobjektet. Teksten i etikettfeltet vert brukt i staden for namnet pÄ eit databasefelt i for eksempel filterstrukturen, dialogvindauget sÞk og som kolonnenamn i tabellvisinga.

Du kan velja ein bokstav i etiketten som snarvegstast, slik at brukaren kan gÄ til kontrollelementet ved Ä bruka tastaturet. Set inn ein tilde (~) fÞr bokstaven som skal vera snarvegstast.

Berre teksten til grupperamma kan brukast som etikett nÄr radioknappar er brukte. Denne teksten gjeld for alle radioknappane i gruppa.

Dersom du trykkjer pÄ 
 ved sida av tekstfeltet, fÄr du opp dialogvindauget for Val av etikettfelt. Vel ein etikett frÄ lista.

Merk av i Inga tildeling-boksen for Ă„ fjerna koplinga mellom eit kontrollelement og det tildelte etikettfeltet.

Minste rulleverdi

Bestemmer den lÄgaste verdien for eit rullefelt.

Namn

Alle kontrollfelt og alle skjema har eigenskapen «Namn», som gjer at dei kan identifiserast. Namnet kjem fram i skjemastrukturen, og kontrollfeltet kan verta vist til frÄ ein makro ved hjelp av namnet. Det er frÄ fÞr skrive inn eit namn i standardinnstillingane. Kontrollfeltet vert identifisert med namnet, som er bygd opp av etiketten og nummeret til feltet.

note

SÞrg for at namna pÄ kontrollelementa er unike dersom du arbeider med makroar.


Namnet vert ogsÄ brukt til Ä gruppera saman ulike kontrollelement som hÞyrer saman funksjonelt, slik som radioknappar. For Ä gjera dette, gjev du det same namnet til alle medlemma i gruppa. NÄr dei har likt namn, hÞyrer dei til same gruppe. Grupperte kontrollelement kan visast i ein grupperingsboks.

Navigasjon

Bestemmer om navigeringselementa skal vera gĂžymde eller visast i ei navigeringslinje. Dette er navigeringselementa: fĂžrste post, fĂžrre post, neste post, siste post.

Navigasjonslinje

Bestemmer om verktĂžylinja Navigasjon skal visast i nedre kant av tabellkontrollen.

Nedtrekk

Kontrollfelt med nedtrekksfunksjon har ein ekstra pilknapp som opnar lista over skjemaoppfÞringar med eit museklikk. Under Tal pÄ linjer kan du velja kor mange linjer eller rader som skal visast i nedtrekkslista. Kombinasjonsfelt kan ha nedtrekksfunksjon.

Kombinasjonsboksar som er sette inn som kolonnar i eit tabellelement er alltid i utgangspunktet stilte inn som nedtrekkslister.

Passordteikn

Dersom brukaren skriv inn i et passord, kan du velja kva teikn som skal visast i staden for dei som brukaren skriv inn. Skriv inn ASCII-koden til teikna du vil bruka under Passordteikn. Du kan bruka verdiar frÄ 0 til 255.

tip

Du finn teikna og ASCII-kodene som hþyrer til dei i dialogvindauget Spesialteikn (Set inn → Spesialteikn).


Plassering

Bestemmer om plasseringselementa i ei merkt navigeringslinje skal vera synlege eller usynlege. Dette er plasseringselementa: postetikett, postplassering, postteljaretikett, postteljar.

PosisjonX

Bestemmer X-posisjonen for kontrollelementet, relativt til ankeret.

PosisjonY

Bestemmer Y-posisjonen for kontrollelementet, relativt til ankeret.

Postmerke

Vel om den fĂžrste kolonnen skal visast med radetikettar der gjeldande post er markert med ei pil.

PĂ„

Viss eit kontrollfelt er slÄtt pÄ (Ja), kan kontrollfeltet brukast. Viss (Nei) er dettte slÄtt av og grÄa ut.

RadhĂžgd

I tabellkontrollar kan du velja ein verdi for radhĂžgda. Dersom du vil, kan du ĂČg oppgje ei mĂ„leeining, for eksempel 2 cm.

Ramme

Du kan ogsÄ velja mÄlramme for nettadresser som du opnar med knappar som er tilordna handlinga «Opna dokument eller nettside».

Dersom du klikkar i feltet, kan du velja kva ramme det neste dokumentet skal opnast i. Desse alternativa finst:

Alternativ

Tyding

_blank

Det neste dokumentet vert opna i ei ny, tom ramme.

_parent

Det neste dokumentet vert opna i ei foreldreramme. Dersom ingen foreldrerammer finst, vert dokumentet opna i den same ramma.

_self

Det neste dokumentet vert opna i den same ramma.

_top

Det neste dokumentet vert opna i eit vindauge pÄ toppnivÄ, altsÄ i den hÞgaste ramma i hierarkiet. Dersom ramma allereie er pÄ toppnivÄ, vert dokumentet opna i den same ramma.


note

Ramme-eigenskapen vert brukt for HTML-skjema, ikkje for databaseskjema.


Redigeringsmaske

Ved Ă„ oppgje teiknkoden i mĂžnsterfelt, kan du avgjera kva brukaren kan skriva inn i mĂžnsterfeltet.

Redigeringsmaska avgjer kva det er mogleg Ä skriva inn. Dersom brukaren skriv inn teikn som ikkje svarar til redigeringsmaska, vert verdien forkasta sÄ snart brukaren gÄr ut av feltet. Du kan laga teiknmaska av dei fÞlgjande teikna:

Teikn

Tyding

L

Ein tekstkonstant. Denne posisjonen kan ikkje endrast. Teiknet vert vist i den tilsvarande posisjonen i Teiknmaska.

a

Teikna a-z og A-Z kan skrivast inn. Store bokstavar vert ikkje gjorde om til smÄ.

A

Teikna A-Z kan skrivast inn her. Dersom ein liten bokstav vert skrive inn, vert han automatisk gjort om til stor bokstav.

c

Teikna a-z, A-Z og 0-9 kan skrivast inn. Store bokstavar vert ikkje gjorde om til smÄ.

C

Teikna A-Z og 0-9 kan skrivast inn her. Dersom ein liten bokstav vert skrive inn, vert han automatisk gjort om til stor bokstav.

N

Berre teikna 0-9 kan skrivast inn.

x

Alle utskrivbare teikn kan skrivast inn.

X

Alle utskrivbare teikn kan skrivast inn. Dersom ein liten bokstav vert skriven inn, vert han gjort om til stor.


For eksempel sÄ kan du bruka redigeringsmaska «NNLNNLLLLL» til teiknmaska «__.__.2000». DÄ kan brukaren skriva inn berre fire siffer i datoen.

Retning

Vel om eit rullefelt eller ein talboks skal plasserast vassrett eller loddrett.

Rullefelt

Legg til den rullefelttypen du har definert for ein tekstboks.

Rulleknapp

Du kan omforma nummeriske felt, valutafelt og felt for dato og klokkeslett til talboksar i eit skjema.

Rulling pÄ musehjulet

Bestemmer om verdien vert endra medan brukaren ruller musehjulet. Aldri. Ingen endring av verdien. NÄr fokusert: (standard) verdien vert endra nÄr kontrollelementet har fokus og hjulet peikar pÄ kontrollelementet og vert rulla. Alltid: Verdien vert endra nÄr musehjulet peikar pÄ kontrollelementet og vert rulla, uavhengig av kva kontroll som har fokus.

Skalering

Tilpassar biletet slik at det hÞver storleiken pÄ kontrollelementa.

Skrift

Til kontrollfelte som har synlege tekstar eller titlar, vel du den skrifttypen du vil bruka til visinga. Trykk pÄ knappen ... for Ä opna dialogvindauget Skrifttype. Den valde skrifttypen vert brukt pÄ namna pÄ kontrollfelta og for Ä visa data i tabellkontrolfelt.

Skriveverna

Eigenskapen «skriveverna» kan tildelast alle kontrollelementa som brukaren kan skrive inn tekst i. Om du gjev eigenskapen til eit biletfelt som har henta bilete frÄ ein database, kan ikkje brukaren setja inn nye bilete i databasen.

Standard rulleverdi

Set standarverdien for eit rullefelt.

Standarddato

Vel standarddato.

Standardknapp

NÄr du vel «Standardknapp», gjer dette at den tilsvarande knappen vert brukt nÄr du trykkjer pÄ tasten Return. Viss du opnar dialogvindauget eller skjemaet og ikkje utfÞrer andre handlingar, vert denne knappen med denne eigenskapen standardknappen.

note

Denne eigenskapen bĂžr berre tilordnast Ă©in knapp i dokumentet.


NÄr du brukar skjema i nettsider, kan du finna denne eigenskapen i sÞkjemasker. Dette er redigeringsmasker med eit tekstfelt og ein sendemÄte-knapp. SÞkjeordet vert skrive inn i tekstfeltet og sÞket byrjar nÄr du trykkjer pÄ knappen. Viss knappen er vald som standardknapp, er det nok Ä trykkja Enter nÄr du har skrive inn sÞkjeordet.

Standardstatus

Bestemmer om eit val eller eller avkryssingsboks skal vera merkt som standard.

For knappar av tilbakestillingstypen, kan du velja status for kontrollelementet nÄr ein brukar slÄr pÄ tilbakestillingsknappen.

I grupperte valfelt vert gruppestatus som svarar til standardinnstillinga definert med « Standardstatus».

Standardtekst

Vel standardtekst for eit tekstfelt eller ein kombinasjonsboks.

Standardtid

Vel standardtid.

Standardval

Bestemmer kva oppfĂžring i listeboksen som skal vera standardoppfĂžringa.

For knappar av tilbakestillingstypen vil Standardval definera status for listeboksen viss ein brukar aktiverer tilbakestillingsknappen.

For listeboksar med verdiliste kan du trykkja pÄ 
 for Ä opna dialogvindauget Standardval.

I dialogvindauget Standardval vel du kva for oppfÞringar som skal vera valde nÄr skjemaet med listeboksen vert opna.

Standardverdi

Set standardverdien for kontrollfeltet. Standardverdien vert for eksempel sett inn nÄr eit skjema vert opna.

For tilbakestillingsknappar vil Standardverdi definera status for kontrollelementet nÄr knappen vert slÄtt pÄ av ein brukar.

Stil

Bestemmer om avkryssingsfelta og valknappane skal visast i 3D (stabdard) eller med flat utsjÄnad.

Stor endring

Skriv inn kva verdi som skal leggjast til eller trekkjast frÄ nÄr brukaren trykkjer pÄ pilknappen pÄ rullefeltet.

Strengt format

Du kan gjera ein formatkontroll med kontrollfelt som godtek formatert innhald (dato, klokkeslett og liknande). Dersom den strenge formateringsfunksjonen er pÄ (Ja), vert berre dei tillatne teikna godtekne. For eksempel vert berre tal og datoskiljeteikn godtekne i datofelt, alle bokstavar som vert skrivne inn frÄ tastaturet vert ignorerte.

StĂžrste tekstlengd

Du kan setja ei grense for kor mange teikn brukaren kan skriva inn i tekst- og kombinasjonsboksar. Dersom denne kontrollfelteigenskapen er usikker, er standardinnstillinga null.

Viss kontrollelementet er knytt til ein database og tekstlengda skal bestemmast ut frÄ feltet i databasen, mÄ du ikkje skriva inn tekstlengd her. Innstillingane kan berre hentast frÄ databasen viss denne eigenskapen ikkje er pÄ (tilstand «Ikkje definert»).

Symbolfarge

Vel farge for symbol pÄ kontrollelement, for eksempel pilene pÄ rullefelt.

Synleg

Bestemmer om kontrollen skal vera synleg i sanntidsmodus. I utformingsmodus er kontrollen alltid synleg.

Merk at viss denne eigenskapen er sett til «Ja» (standardvalet, treng ikkje dette bety at kontrollelementet vert vist pÄ skjermen. Andre avgrensingar er lagt til grunn for Ä finna ut om kontrollen skal visast. For eksempel vil ein kontroll plassert i ein gÞymd bolk i Writer ikkje vera synleg fÞr bolken vert gjort synleg.

Viss denne eigenskapen er sett til «Nei», vil kontrollelementet alltid vera gÞymd i sanntidsmodus.

Versjonar av OpenOffice.org fÞr 3.1 vil oversjÄ denne eigenskapen utan Ä visa noko melding nÄr dokument som brukar denne vert lesne inn.

Synleg storleik

Vel storleiken pÄ bjelken i rullefeltet mÄlt i «verdieiningar». For eksempel vil ein verdi pÄ («HÞgste rulleverdi» minus «Minste rulleverdi») / 2 gje ein bjelke som fyller halve rullefeltet.

Dersom 0 er vald, vert miniatyren like brei som han er hĂžg.

Ta fokus ved klikk

Set du dette valet til «Ja», vil trykknappen fÄ fokus nÄr nokon trykkjer pÄ han.

TabulatorrekkjefĂžlgje

Eigenskapen «tabulatorrekkjefÞlgje» avgjer kva rekkjefÞlgje kontrollelementa skal fÄ fokus i nÄr du trykkjer tabulatortasten. I skjema som inneheld meir enn eitt kontrollelement, flytter fokus til neste kontrollelement nÄr du trykkjer tabulatortasten. Du kan velja rekkjefÞlgje for fokus under «tabulatorrekkjefÞlgje».

note

TabulatorrekkjefĂžlgja kan ikkje tilpassast for gĂžymde kontrollelement. Dersom du vil, kan du velja denne eigenskapen for biletknappar og biletfelt, slik at ĂČg desse kan veljast med tabulatortasten.


NÄr du lagar eit skjema, vert ein indeks automatisk tilordna dei kontrollfelta som vert lagt til i skjemaet. Kvart nye kontrollfelt fÄr ein indeks som er 1 hÞgare. Viss du endrar pÄ éin indeks, vert indeksane til dei andre kontrollelementa oppdaterte automatisk. Element som ikkje kan fokuserast («Tabulator = Nei»), fÄr ogsÄ ein verdi. Desse kontrollelementa hoppar tabulatortasten likevel over.

Du kan ĂČg lett velja indeksar til dei ulike kontrollelementa i dialogvindauget TabulatorrekkjefĂžlgje.

Tabulatorstopp

Eigenskapen «tabulator» bestemmer om eit kontrollfelt kan veljast med tabulatortasten. Desse alternativa er tilgjengelege:

Nei

Hoppar over kontrollelementet nÄr fokus vert flytt med tabulatortasten.

Ja

Kontrollelementet kan veljast med tabulatortasten.


Teiknmaske

Du kan bruka maskerte felt til Ă„ velja ei teiknmaske. Teiknmaska inneheld dei fĂžrste verdiane i eit skjema, og er alltid synleg etter at du har lasta ned eit skjema. Viss du brukar ein teiknkode for redigeringsmaska, kan du avgjera kva oppfĂžringar brukaren kan skriva inn i det maskerte feltet.

note

Lengda pÄ teiknmaska bÞr alltid vera lik lengda pÄ redigeringsmaska. Dersom det ikkje er tilfelle, vert redigeringsmaska anten kutta ned eller fylt opp med mellomrom til ho er like lang som teiknmaska.


Tekstbryting

Viser tekst over meir enn Ă©i linje. Tillet bruk av linjeskift i eit skrivefelt slik at du kan skriva inn fleire linjer med tekst. Du kan leggja inn linjeskift manuelt med Enter-tasten.

Tekstlinjer sluttar med

For tekstfelt kan du velja kva linjesluttkode som skal brukast nÄr du skriv inn tekst i ein databasekolonne.

Teksttype

Let deg ta med linjeskift og formatering i kontrollfelt, for eksempel i tekstboksar og etikettar. Du kan leggja inn linjeskift manuelt med Enter-tasten. Vel «Fleire linjer med formatering» for Ä skriva inn formatert tekst.

warning

Viss du vel teksttypen «Fleire linjer med formatering», kan du ikkje knytte kontrollelementet til eit databasefelt.


note

Dette kontrollelementet heiter «Skrivefelt med fleire linjer» for tekstkolonnar inne i tabellelement.


Tidsformat

Du kan definera det Ăžnskte formatet for vising av tid.

TrenivÄ

Bestemmer om eit avkryssinghsfelt ogsÄ kan visa NULL-verdiar frÄ ein lenkja database utover verdiane SANN og USANN. Denne funksjonen er tilgjengeleg berre dersom databasen godtar dei tre tilstandane SANN, USANN og NULL.

note

Eigenskapen «tristatus» er berre definert for databaseskjema, ikkje for HTML-skjema.


Tusenskilje

Du kan bestemma om det skal brukast tusen-skiljeteikn i tal- og valutafelt.

URL

Skriv inn nettadressa som skal brukast i ein knapp av typen opna dokument eller nettside i adressefeltet. Denne adressa vert opna nÄr du trykkje pÄ knappen.

NĂ„r du fĂžrer musepeikaren over knappen i brukarmodus, vert nettadressa vist som eit utvida tips viss ingen annan hjelpetekst er skrive inn.

Valutasymbol

I eit valutafelt kan du fÞrehandsdefinera valutasymbol for valutafelt ved Ä setja inn teiknet eller tekststrengen i eigenskapen «valutasymbol».

Verdi

I eit gÞymd kontrollelement kan setja inn i Verdi dei dataa som er arva til det gÞymde kontrollelementet. Desse dataa vert overfÞrte nÄr du sender skjemaet.

Verdisteg

Du kan fÞrehandsinnstilla intervalla for nummeriske talknappar og valuta-talknappar. Bruk pilknappane pÄ talknappen for Ä auka eller minska verdien.

StĂžtt oss!