Kontrollelement for skjema

Verktøylinja Kontrollelement for skjema eller undermenyen inneheld verktøy du treng for å laga interaktive skjema. Du kan bruka verktøylinja for å laga kontrollelement i eit skjema i ein tekst, ei teikning, eit rekneark, ein presentasjon eller eit HTML-dokument, for eksempel ein knapp for å køyra ein makro.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Vis → Verktøylinjer → Kontrollelement for skjema.

Ikon på verktøylinja Set inn. (Kan hende du må slå på dette normalt usynlege ikonet):

Ikon Vel

Kontrollelement for skjema


note

XML-skjemadokument («XForms») brukar dei same kontrollelementa.


Du lagar eit skjema ved å opna eit dokument og bruka verktøylinja «Kontrollelement for skjema» til å leggja inn element. Viss du vil, kan du også knyta skjemaet til ein database, slik at du kan styra databasen med kontrollelementa.

Når du lagar eit skjema i eit HTML-dokument, kan du bruka skjemaet til å senda data over Internett.

For å leggja til eit kontrollelement i eit skjema

  1. På verktøylinja Kontrollelement for skjema trykkjer du på knappen til det kontrollelementet du vil leggja til.

  2. Klikk deretter i dokumentet og dra for å laga kontrollelementet.

    tip

    Viss du vil laga eit kvadratisk kontrollfelt, hald nede Shift-tasten medan du dreg.


tip

Du kan leggja til eit felt i skjemaet ved å dra ei celle frå feltlista til ein tabell eller frå ei spørjing og inn i skjemaet. I tekstdokument kan du også leggja til eit felt i eit skjema ved å dra inn kolonneoverskrifter. Viss du vil ta med ein etikett til feltet, kan du halda nede > + Shift medan du dreg ei kolonneoverskrift.


Endra på eit kontrollelement

  1. Høgreklikk på kontrollelementet og vel Kontrolleigenskapar. Då opnar det seg eit dialogvindauge der du kan velja eigenskapane for kontrollelementet.

  2. Du kan velja snarvegstast for kontrollelementet ved å skriva ein tilde (~) før ein av bokstavane i etiketten.

  3. Du kan dra og sleppa kontrollelement frå eitt dokument til eit anna. Du kan òg klippa dei ut og lima dei inn. Når du set inn eit kontrollelement frå eit anna dokument, vil LibreOffice analysera datakjelda, innhaldstypen og eigenskapane til kontrollelementet, slik at kontrollelementet passar til den logiske strukturen i måldokumentet. For eksempel vil eit kontrollelement som viser innhald frå ei adressebok visa innhaldet frå den same adresseboka etter at kontrollelementet er kopiert til eit anna dokument. Desse eigenskapane finn du på fana Data i dialogvindauget Skjemaeigenskapar.

Vel

Ikon Vel

Med denne knappen byter du til og frå valmodusen, der du kan velja kontrollelement i skjemaet.

Utformingsmodus

Slår utformingsmodus av og på. Denne funskajonen vert brukt for raskt å kunna velja mellom Utforming- og brukarmodus. Slå på for å redigera kontrollelementa i skjemaet, slå av for å bruka kontrollelementa.

Ikon Utformingsmodus

Utformingsmodus på/av

Vegvisarar på/av

Ikon Slå vegvisaren for skjemakontroll av/på

Slår på eller av vegvisarane for skjemafelt.

Desse vegvisarane hjelper deg med å leggja inn eigenskapar for listeboksar, tabellelement og andre kontrollelement.

Skjemautforming

Ikon Verktøy for skjemautforming

Opnar verktøylinja Skjemautforming.

Merkelappfelt

Ikon Etikettfelt

Lagar eit felt for vising av tekst. Desse etikettane er berre for førehandsinnskriven tekst. Du kan ikkje skriva inn noko i desse felta.

Tekstfelt

Ikon Tekstfelt

Lagar eit tekstfelt. Tekstfelt er felt som brukaren kan skriva inn tekst i. I skjema viser teksfelt data eller let deg skriva inn nye data.

Avkryssingsboks

Ikon Avkryssingsboks

Lagar ein avkryssingsboks. Avkryssingsboksar let deg slå på eller av ein funksjon i eit skjema.

Valknapp

Ikon Valknapp

Lagar ein valknapp. Valknappar let brukaren velja mellom fleire alternativ. Valknappar med same funksjon får same namn (Namneigenskap). Vanlegvis får dei ei grupperingsramme.

Listeboks

Ikon listeboks

Lag ein listeboks. Ein listeboks lèt brukaren velja ei oppføring frå ei liste. Dersom skjemaet du lagar er knytt til ein database, og databasekoplinga er aktiv, vil Listeboksvegvisaren automatisk starta etter at listeboksen er sett inn i dokumentet. Vegvisaren vil hjelpa deg med å laga ferdig listeboksen.

Kombinasjonsboks

Ikon Kombinasjonsboks

Lagar ein kombinasjonsboks. Ein kombinasjonsboks er ein ei-linjes listeboks med ei nedtrekksliste som du kan bruka for å velja eit alternativ. Du kan setja kombinasjonsboksen til å vera «skriveverna», slik at brukarane ikkje kan leggja til andre oppføringar enn dei som er i lista frå før. Viss skjemaet er kopla til ein database, og databasekoplinga er aktiv, vil Kombinasjonsboksvegvisaren automatisk starta etter at kombinasjonsboksen er sett inn i dokumentet.

Trykknapp

Ikon Trykknapp

Lagar ein knapp som kan trykkjast på. Denne funksjonen kan brukast for å utføra kommandoar for ei særskild hending, som for eksempels eit museklikk.

Du kan leggja tekst og bilete på desse knappane.

Biletknapp

Ikon Biletknapp

Lagar ein knapp som vert vist som eit bilete. Bortsett frå sjølve biletet, har ein biletknapp dei same eigenskapane som ein vanleg knapp.

Formatert felt

Ikon Formatert felt

Lag eit formatert felt. Eit formatert felt er eit tekstfelt der du kan avgjera korleis inndata og utdata skal formaterast, og kva grenseverdiane skal vera.

Formaterte felt har spesielle eigenskapar (vel Format → Kontrollelement).

Datofelt

Ikon Datofelt

Lag eit datofelt. Dersom skjemaet er knytt til ein database kan verdiane hentast der.

Viss du vel eigenskapen «Rullegardin» for eit datofelt, kan brukaren velja dato frå ein kalender som opnar seg nedføre datofeltet. Dette gjeld også for datofelt inne i eit tabellkontrollfelt.

tip

Det er lett å velja dato med opp- og ned-piltastane. Alt etter kvar skrivemerket står, kan dato, månad eller år endrast med piltastane.


Spesielle merknadar om datofelt.

Talfelt

Ikon Numerisk felt

Lag eit talfelt. Dersom skjemaet er knytt til ein database, kan talverdiane til feltet hentast der.

Gruppeboks

Ikon Gruppeboks

Lagar ei ramme for å gruppera fleire kontrollelement. Grupperingsrammer let deg gruppera valknappar i ei ramme.

Dersom du set inn ei grupperamme i dokumentet, startar Vegvisaren for gruppeelement. Der kan du enkelt laga ei valgruppe.

Merk: Når du drar ein gruppeboks over kontrollelement som finst frå før, og så vil velja eit kontrollelement, må du først opna oppsettsmenyen til gruppeboksen og velja Still opp → Flytt bakarst. Deretter vel du kontrollelementet medan du held nede .

note

Gruppeboksar er berre til pynt. Du kan gruppera valfelt funksjonelt saman ved å bruka same namn på dei i eigenskapen Namn.


Klokkeslettfelt

Ikonet Tidsfelt

Lag eit klokkeslettfelt. Dersom skjemaet er knytt til ein database, kan verdiane til feltet hentast der.

tip

Det er lett å velja klokkeslett med opp- og ned-piltastane. Alt etter kvar skrivemerket står, kan time, minutt eller sekund endrast med piltastane.


Valutafelt

Ikonet Valutafelt

Lag eit valutafelt. Dersom skjemaet er knytt til ein database, kan innhaldet til valutafeltet hentast der.

Mønsterfelt

Ikonet Mønsterfelt

Lag eit mønsterfelt. Mønsterfelt er sett saman av ei redigeringsmaske og ei teiknmaske. Redigeringsmaska avgjer kva data som kan skrivast inn. Teiknmaska avgjer innhaldet i mønsterfeltet når skjemaet vert lasta.

note

Legg merkje til at mønsterfelt ikkje vert eksporterte til HTML-formatet.


Tabellelement

Ikonet Tabellkontroll

Lagar eit tabellelement som viser ein databasetabell. Dersom du lagar eit nytt tabellelement, opnar Vegvisaren for tabellelement seg.

Spesielle merknadar om tabellelement.

Navigasjonslinje

Ikon Navigasjonslinje

Lagar ei navigasjonslinje.

Med ei navigasjonslinje kan du gå fram og tilbake mellom postar i ein database eller eit databaseskjema. Knappane på denne navigasjonslinja verkar på same måte som knappane på den vanlege navigasjonslinja i LibreOffice.

Biletfelt

Ikon Biletkontroll

Lag eit biletfelt. Kontrollelementet kan berre brukast til å leggja til bilete frå ein database. Dobbeltklikk på eit av kontrollelementa i skjemadokumentet for å opna dialogvindauget Set inn bilete. Det finst òg ein sprettoppmeny (ikkje i teiknemodus) med kommandoar for å setja inn og sletta bilete.

Bilete frå ein database kan visast i skjema og nye bilete kan setjast inn i databasen så lenge biletfeltet ikkje er skrivesperra. Kontrollelementet må visa til eit databasefelt av bilettypen. Dette kan du velja på fana Data i eigenskapane.

Filval

Ikon Filutval

Lagar ein knapp for filval.

Rulleknapp

Ikon Talboks

Lag ein rulleknapp.

I eit Calc-rekneark kan du laga ei tovegslenkje mellom ein rulleknapp og ei celle på fana «Data». Då vil det vera slik at rulleknappen endrar seg når du endrar innhaldet i cella, og omvendt.

Rullefelt

Ikon Rullefelt

Lag eit rullefelt.

Du kan tilpassa desse eigenskapane ved rullefelt:

Namn i grensesnittet

Semantikk

Minste rulleverdi

Vel den minste høgda eller breidda på eit rullefelt.

Høgste rulleverdi

Vel den største høgda eller breidda på eit rullefelt.

Standard rulleverdi

Vel standardverdien til eit rullefelt, til bruk ved nullstilling av skjemaet.

Retning

Vel retninga på eit rullefelt, altså vassrett eller loddrett.

Lita endring

Vel det minste stykket du kan flytta rullefeltet, for eksempel ved å trykkja på ei av pilene.

Stor endring

Vel kor langt rullefeltet skal flyttast ved store endringar for eksempel når du klikkar i feltet mellom bjelken på rullefeltet og ei av pilene.

Forseinking

Vel kor lang forseinking det skal vera mellom rullefelthendingar. Dette styrer for eksempel forseinkinga når du trykkjer og held nede ein pilknapp.

Symbolfarge

Vel fargen på pilene i rullefeltet.

Synleg storleik

Vel storleiken på bjelken på rullefeltet i «verdieiningar». For eksempel vil ein verdi på («Høgste rulleverdi» minus «Minste rulleverdi») / 2 gje ein bjelke som fyller halve rullefeltet.

Du kan gjera rullefeltet like breitt som det er høgt ved å velja null for synleg storleik.


I eit Calc-rekneark kan du laga ei tovegslenkje mellom eit rullefelt og ei celle på fana Data.

Støtt oss!