Kontrollelement for skjema

VerktĂžylinja Kontrollelement for skjema eller undermenyen inneheld verktĂžy du treng for Ă„ laga interaktive skjema. Du kan bruka verktĂžylinja for Ă„ laga kontrollelement i eit skjema i ein tekst, ei teikning, eit rekneark, ein presentasjon eller eit HTML-dokument, for eksempel ein knapp for Ă„ kĂžyra ein makro.

For Ă„ bruka denne funksjonen 


Vel Vis → Verktþylinjer → Kontrollelement for skjema.

Ikon pÄ verktÞylinja Set inn. (Kan hende du mÄ slÄ pÄ dette normalt usynlege ikonet):

Ikon

Kontrollelement for skjema


note

XML-skjemadokument («XForms») brukar dei same kontrollelementa.


Du lagar eit skjema ved Ä opna eit dokument og bruka verktÞylinja «Kontrollelement for skjema» til Ä leggja inn element. Viss du vil, kan du ogsÄ knyta skjemaet til ein database, slik at du kan styra databasen med kontrollelementa.

NĂ„r du lagar eit skjema i eit HTML-dokument, kan du bruka skjemaet til Ă„ senda data over Internett.

For Ă„ leggja til eit kontrollelement i eit skjema

  1. PÄ verktÞylinja Kontrollelement for skjema trykkjer du pÄ knappen til det kontrollelementet du vil leggja til.

  2. Klikk deretter i dokumentet og dra for Ă„ laga kontrollelementet.

    tip

    Viss du vil laga eit kvadratisk kontrollfelt, hald nede Shift-tasten medan du dreg.


tip

Du kan leggja til eit felt i skjemaet ved Ä dra ei celle frÄ feltlista til ein tabell eller frÄ ei spÞrjing og inn i skjemaet. I tekstdokument kan du ogsÄ leggja til eit felt i eit skjema ved Ä dra inn kolonneoverskrifter. Viss du vil ta med ein etikett til feltet, kan du halda nede > + Shift medan du dreg ei kolonneoverskrift.


Endra pÄ eit kontrollelement

  1. HÞgreklikk pÄ kontrollelementet og vel Kontrolleigenskapar. DÄ opnar det seg eit dialogvindauge der du kan velja eigenskapane for kontrollelementet.

  2. Du kan velja snarvegstast for kontrollelementet ved Ă„ skriva ein tilde (~) fĂžr ein av bokstavane i etiketten.

  3. Du kan dra og sleppa kontrollelement frĂ„ eitt dokument til eit anna. Du kan ĂČg klippa dei ut og lima dei inn. NĂ„r du set inn eit kontrollelement frĂ„ eit anna dokument, vil LibreOffice analysera datakjelda, innhaldstypen og eigenskapane til kontrollelementet, slik at kontrollelementet passar til den logiske strukturen i mĂ„ldokumentet. For eksempel vil eit kontrollelement som viser innhald frĂ„ ei adressebok visa innhaldet frĂ„ den same adresseboka etter at kontrollelementet er kopiert til eit anna dokument. Desse eigenskapane finn du pĂ„ fana Data i dialogvindauget Skjemaeigenskapar.

Vel

Ikon

Med denne knappen byter du til og frÄ valmodusen, der du kan velja kontrollelement i skjemaet.

Utformingsmodus pÄ/av

SlÄr utformingsmodus av og pÄ. Denne funskajonen vert brukt for raskt Ä kunna velja mellom Utforming- og brukarmodus. SlÄ pÄ for Ä redigera kontrollelementa i skjemaet, slÄ av for Ä bruka kontrollelementa.

Ikon Utformingsmodus

Utformingsmodus pÄ/av

Eigenskapar for kontrollelement

Opnar eit dialogvindauge der du kan redigera eigenskapane for eit merkt kontrollelement.

Ikon Kontrollelement

Kontrollelement

Skjemaeigenskapar

I dette dialogvindauget kan du mellom anna velja datakjelde og hendingar for heile skjemaet..

Ikon Skjema

Skjema

Avkryssingsboks

Ikon

Lagar ein avkryssingsboks. Avkryssingsboksar let deg slÄ pÄ eller av ein funksjon i eit skjema.

Tekstfelt

Ikon

Lagar eit tekstfelt. Tekstfelt er felt som brukaren kan skriva inn tekst i. I skjema viser teksfelt data eller let deg skriva inn nye data.

Formatert felt

Ikon

Lag eit formatert felt. Eit formatert felt er eit tekstfelt der du kan avgjera korleis inndata og utdata skal formaterast, og kva grenseverdiane skal vera.

Formaterte felt har spesielle eigenskapar (vel Format → Kontrollelement).

Trykknapp

Ikon

Lagar ein knapp som kan trykkjast pÄ. Denne funksjonen kan brukast for Ä utfÞra kommandoar for ei sÊrskild hending, som for eksempels eit museklikk.

Du kan leggja tekst og bilete pÄ desse knappane.

Valknapp

Ikon

Lagar ein valknapp. Valknappar let brukaren velja mellom fleire alternativ. Valknappar med same funksjon fÄr same namn (Namneigenskap). Vanlegvis fÄr dei ei grupperingsramme.

Listeboks

Ikon

Lag ein listeboks. Ein listeboks lÚt brukaren velja ei oppfÞring frÄ ei liste. Dersom skjemaet du lagar er knytt til ein database, og databasekoplinga er aktiv, vil Listeboksvegvisaren automatisk starta etter at listeboksen er sett inn i dokumentet. Vegvisaren vil hjelpa deg med Ä laga ferdig listeboksen.

Kombinasjonsboks

Ikon

Lagar ein kombinasjonsboks. Ein kombinasjonsboks er ein ei-linjes listeboks med ei nedtrekksliste som du kan bruka for Ä velja eit alternativ. Du kan setja kombinasjonsboksen til Ä vera «skriveverna», slik at brukarane ikkje kan leggja til andre oppfÞringar enn dei som er i lista frÄ fÞr. Viss skjemaet er kopla til ein database, og databasekoplinga er aktiv, vil Kombinasjonsboksvegvisaren automatisk starta etter at kombinasjonsboksen er sett inn i dokumentet.

Merkelappfelt

Ikon

Lagar eit felt for vising av tekst. Desse etikettane er berre for fĂžrehandsinnskriven tekst. Du kan ikkje skriva inn noko i desse felta.

Skjemautforming

Opnar verktĂžylinja Skjemautforming.

Vegvisarar pÄ/av

Ikon

SlÄr pÄ eller av vegvisarane for skjemafelt.

Desse vegvisarane hjelper deg med Ă„ leggja inn eigenskapar for listeboksar, tabellelement og andre kontrollelement.

Menyval pÄ sprettoppmenyen

Rulleknapp

Ikon

Lag ein rulleknapp.

I eit Calc-rekneark kan du laga ei tovegslenkje mellom ein rulleknapp og ei celle pÄ fana «Data». DÄ vil det vera slik at rulleknappen endrar seg nÄr du endrar innhaldet i cella, og omvendt.

Rullefelt

Ikon

Lag eit rullefelt.

Du kan tilpassa desse eigenskapane ved rullefelt:

Namn i grensesnittet

Semantikk

Minste rulleverdi

Vel den minste hÞgda eller breidda pÄ eit rullefelt.

HĂžgste rulleverdi

Vel den stÞrste hÞgda eller breidda pÄ eit rullefelt.

Standard rulleverdi

Vel standardverdien til eit rullefelt, til bruk ved nullstilling av skjemaet.

Retning

Vel retninga pÄ eit rullefelt, altsÄ vassrett eller loddrett.

Lita endring

Vel det minste stykket du kan flytta rullefeltet, for eksempel ved Ä trykkja pÄ ei av pilene.

Stor endring

Vel kor langt rullefeltet skal flyttast ved store endringar for eksempel nÄr du klikkar i feltet mellom bjelken pÄ rullefeltet og ei av pilene.

Forseinking

Vel kor lang forseinking det skal vera mellom rullefelthendingar. Dette styrer for eksempel forseinkinga nÄr du trykkjer og held nede ein pilknapp.

Symbolfarge

Vel fargen pÄ pilene i rullefeltet.

Synleg storleik

Vel storleiken pÄ bjelken pÄ rullefeltet i «verdieiningar». For eksempel vil ein verdi pÄ («HÞgste rulleverdi» minus «Minste rulleverdi») / 2 gje ein bjelke som fyller halve rullefeltet.

Du kan gjera rullefeltet like breitt som det er hĂžgt ved Ă„ velja null for synleg storleik.


I eit Calc-rekneark kan du laga ei tovegslenkje mellom eit rullefelt og ei celle pÄ fana Data.

Biletknapp

Ikon Biletknapp

Lager ein knapp som vert vist som eit bilete. Bortsett frÄ sjÞlve biletet, har ein biletknapp dei same eigenskapane som ein vanleg knapp.

Biletfelt

Ikon

Lag eit biletfelt. Kontrollelementet kan berre brukast til Ă„ leggja til bilete frĂ„ ein database. Dobbeltklikk pĂ„ eit av kontrollelementa i skjemadokumentet for Ă„ opna dialogvindauget Set inn bilete. Det finst ĂČg ein sprettoppmeny (ikkje i teiknemodus) med kommandoar for Ă„ setja inn og sletta bilete.

Bilete frÄ ein database kan visast i skjema og nye bilete kan setjast inn i databasen sÄ lenge biletfeltet ikkje er skrivesperra. Kontrollelementet mÄ visa til eit databasefelt av bilettypen. Dette kan du velja pÄ fana Data i eigenskapane.

Datofelt

Ikon

Lag eit datofelt. Dersom skjemaet er knytt til ein database kan verdiane hentast der.

Viss du vel eigenskapen «Rullegardin» for eit datofelt, kan brukaren velja dato frÄ ein kalender som opnar seg nedfÞre datofeltet. Dette gjeld ogsÄ for datofelt inne i eit tabellkontrollfelt.

tip

Det er lett Ä velja dato med opp- og ned-piltastane. Alt etter kvar skrivemerket stÄr, kan dato, mÄnad eller Är endrast med piltastane.


Spesielle merknadar om datofelt.

Klokkeslettfelt

Ikon

Lag eit klokkeslettfelt. Dersom skjemaet er knytt til ein database, kan verdiane til feltet hentast der.

tip

Det er lett Ä velja klokkeslett med opp- og ned-piltastane. Alt etter kvar skrivemerket stÄr, kan time, minutt eller sekund endrast med piltastane.


Filval

Ikon

Lagar ein knapp for filval.

Talfelt

Ikon

Lag eit talfelt. Dersom skjemaet er knytt til ein database, kan talverdiane til feltet hentast der.

Valutafelt

Ikon

Lag eit valutafelt. Dersom skjemaet er knytt til ein database, kan innhaldet til valutafeltet hentast der.

MĂžnsterfelt

Ikon

Lag eit mÞnsterfelt. MÞnsterfelt er sett saman av ei redigeringsmaske og ei teiknmaske. Redigeringsmaska avgjer kva data som kan skrivast inn. Teiknmaska avgjer innhaldet i mÞnsterfeltet nÄr skjemaet vert lasta.

Merknadsikon

Legg merkje til at mĂžnsterfelt ikkje vert eksporterte til HTML-formatet.


Gruppeboks

Ikon

Lagar ei ramme for Ă„ gruppera fleire kontrollelement. Grupperingsrammer let deg gruppera valknappar i ei ramme.

Dersom du set inn ei grupperamme i dokumentet, startar Vegvisaren for gruppeelement. Der kan du enkelt laga ei valgruppe.

Merk: NĂ„r du drar ein gruppeboks over kontrollelement som finst frĂ„ fĂžr, og sĂ„ vil velja eit kontrollelement, mĂ„ du fĂžrst opna oppsettsmenyen til gruppeboksen og velja Still opp → Flytt bakarst. Deretter vel du kontrollelementet medan du held nede .

Merknadsikon

Gruppeboksar er berre til pynt. Du kan gruppera valfelt funksjonelt saman ved Ä bruka same namn pÄ dei i eigenskapen Namn.


Tabellelement

Ikon

Lagar eit tabellelement som viser ein databasetabell. Dersom du lagar eit nytt tabellelement, opnar Vegvisaren for tabellelement seg.

Spesielle merknadar om tabellelement.

Navigasjonslinje

Ikon

Lagar ei navigasjonslinje.

Med ei navigasjonslinje kan du gÄ fram og tilbake mellom postar i ein database eller eit databaseskjema. Knappane pÄ denne navigasjonslinja verkar pÄ same mÄte som knappane pÄ den vanlege navigasjonslinja i LibreOffice.

Automatisk fokus pÄ kontrollelement

Ikon

Viss automatisk fokuskontroll er slÄtt pÄ vert det fÞrste kontrollelementet vald nÄr du opnar eit nytt dokument. Viss det ikkje er pÄ, vert teksten vald etter opninga av dokumentet. TabulatorrekkjefÞlgja bestemmer kva som er det fÞrste kontrollelementet i skjemaet.

StĂžtt oss!