Vis teiknefunksjonar

Trykk for å opna eller lukka verktøylinja for teikning, der du finn former, linjer, tekst og snakkebobler du kan bruka i dokumentet.

Du kan visa og gøyma teiknelinja med ein knapp på standardverktøylinja i Writer og Calc.

Ikon Vis Draw-funksjonane

Vis teiknefunksjonar

tip

Du kan bestemma kva knappar som skal vera synlege på verktøylinjene ved å høgreklikka på ei verktøylinje og velja Synlege knappar.


Utval

Ikon Utval

Lèt deg velja objekt i dokumentet. Klikk på eit objekt med pila for å velja det. Dersom du vil velja fleire objekt, kan du dra ei ramme rundt objekta. Du kan òg leggja til fleire objekt i utvalet ved å halda nede Shift når du klikkar.

Linje

Ikon Linje

Teiknar ei rett linje. For å endra retninga på linja i steg på 45 grader held du nede Shift medan du dreg med musa.

tip

Du kan skriva tekst på ei linje ved å dobbeltklikka på henne og skriva eller lima inn tekst. Teksten vert skriven i den retninga du teikna linja. Sjølve linja kan gøymast med Usynleg i Linjestil-boksen på verktøylinja Eigenskapar for teikneobjekt.


Rektangel

Ikon Rektangel

Teiknar eit fylt rektangel der du dreg med musa i teikninga. Trykk der du vil leggja eit hjørne og drag rektangelet så stort du vil ha det. Du kan halda nede Shift medan du dreg dersom du vil teikna eit kvadrat.

Ellipse

Ikon Ellipse

Teiknar ein oval ved å dra musepeikaren inne i dokumentet. Trykk der du vil teikna ovalen og dra han ut i den storleiken du vil ha han. For å teikna ein sirkel, hald nede Shift medan du dreg med musa.

Mangekant

Ikon Polygon

Teikn ei linje som er sett saman av rette linjesegment. Klikk og dra for å teikne eitt segment, klikk igjen for å setja endepunktet til segmentet og dra eit nytt segment. Dobbeltklikk for å avslutta det siste segmentet. Dobbeltklikk på startpunktet for å teikna ein lukka figur.

Hald nede Shift medan du teiknar ein mangekant for å teikna nye punkt i 45-graders vinklar.

Med Rediger punkt kan du endra på enkeltpunkta i mangekanten.

Kurve

Ikon Kurve

Teiknar ei mjuk bezierkurve. Klikk der du vil byrja kurva og dra og slepp. Flytt peikaren til der kurva skal slutta og klikk. Flytt peikaren og klikk igjen for å laga eit rettlinja segment til kurva. Dobbeltklikk for å avslutta teikninga. Du kan laga ei lukka form ved å dobbeltklikka på startpunktet. Storleiken på sirkelbogen vert bestemt av kor langt du dreg.

Frihandslinje

Ikon Frihandslinje

Teikna ei linje på frihand ved å halda museknappen nede medan du flyttar datamusa over dokumentet. Slepp opp museknappen for å avslutta linja. Slepp museknappen nær der du byrja for å teikna ein lukka figur.

Boge

Ikon Boge

Teiknar ein boge i dokumentet. For å teikna ein boge, dra ein oval til den storleiken du vil ha, trykk så for å setja startpunktet på bogen. Flytt musepeikaren til der du vil ha endepunktet og trykk der. Du treng ikkje trykkja på sjølve bogen. Hald inne Shift medan du dreg for å teikna ein boge som er basert på ein sirkel.

Ellipsesektor

Ikon Ellipsesektor

Teiknar ei fylt form styrt av bogen til ein oval og to radiuslinjer i dokumentet. Du teiknar ein ellipsesektor ved å dra ein oval til den storleiken du vil og så trykkja der første radius skal vera. Flytt musepeikaren til der du vil leggja den andre radiusen og trykk. Du treng ikkje trykkja på ovalen. Du teiknar ein sirkelsektor ved å halda nede Shift medan du dreg.

Sirkelsegment

Ikon Sirkelsegment

Teiknar ein fylt figur som er basert på bogen i ein sirkel og ei diameterlinje i det gjeldande dokumentet. For å teikna eit sirkelsegment, dra ut sirkelen til den storleiken du vil ha, trykk så der du vil ha startpunktet til diameterlinja. Flytt musepeikaren til der du vil ha endepunktet og trykk igjen. Du treng ikkje trykkja på sirkelen. Hald nede Shift medan du dreg for å teikna eit ellipsesegment.

Tekstfelt

Teiknar ein tekstboks med vassrett tekstretning der du dreg i dokumentet. Dra ein tekstboks til den storleiken du vil ha, kor som helst i dokumentet, og skriv eller lim inn teksten. Du kan rotera teksten ved å rotera tekstboksen.

Tekstanimasjon

Ikon Tekstanimering

Set inn animert tekst, vassrett, i dokumentet.

Snakkebobler

Ikon Snakkebobler

Teiknar ei linje som endar i ei rektangulær snakkeboble med vassrett tekstretning. Klikk og dra ut linja i dokumentet. Dra i eit handtak på forklaringsruta for å endra storleiken på ho. Trykk på kanten av forklaringsruta for å skriva eller lima inn tekst. For å endra frå ei rektangulær rute til ei oval rute, kan du dra i dei største hjørne handtaka når musepeikaren vert til ei hand.

Grunnformer

Opnar ei verktøylinje for former som du kan bruka til å setja bilete inn i dokumentet.

Ikon Grunnleggjande former

Grunnformer

Symbolformer

Opnar verktøylinja for symbolutforming som du kan bruka til å setja bilete inn i dokumentet.

Ikon Symbolformer

Symbolformer

Blokkpiler

Opnar verktøylinja for blokkpiler som du kan bruka til å setja inn bilete i dokumentet.

Ikon Blokkpiler

Blokkpiler

Flytdiagram

Opnar verktøylinja for flytdiagram som du kan bruka til å setja inn bilete i dokumentet.

kon Flytskjema

Flytdiagram

Snakkebobler

Opnar verktøylinja «Snakkebobler» som du kan bruka til å setja bilete inn i dokumentet.

Ikon Snakkebobler

Snakkebobler

Stjerner og banner

Opnar verktøylinja for symbolutforming som du kan bruka til å setja bilete inn i dokumentet.

Ikon Stjerner

Stjerner

Rediger punkt

Let deg endra forma til eit valt teikneobjekt.

Ikon Slå punktredigeringsmodus av/på

Slå punktredigeringsmodus av/på

Fontwork

Opnar dialogvindauget for Fontwork slik at du kan setja inn tekstutformingar som ikkje er tilgjengelege i standardformateringane for tekst.

Ikon Fontwork

Fontworkgalleri

Frå fil

Opnar eit dialogvindauge for val av filer for å setja inn eit bilete i det gjeldande dokumentet

Ikonet Bilete

Bilete

Utdriving av/på

Slår på eller av 3D-effektar for dei valde objekta.

Ikon Utdriving av/på

Utdriving på/av

Støtte for asiatiske språk

Desse kommandoane kan du berre bruka etter å ha slått på støtte for asiatiske språk i → Språk og nasjonale innstillingar → Generelt.

Loddrette snakkebobler

Ikon Loddrette snakkebobler

Teiknar ei linje som endar i ei rektangulær snakkeboble med vassrett tekstretning. Klikk og dra ut linja i dokumentet. Dra i eit handtak på snakkebobla for å endra storleiken på ho. Trykk på kanten av snakkebobla for å skriva eller lima inn tekst. For å endra frå ei rektangulær boble til ei oval boble, kan du dra i dei største hjørnehandtaka når musepeikaren vert til ei hand. Er berre tilgjengeleg når støtte for asiatiske språk er slått på.

Loddrett tekst

Ikon Loddrett tekst

Teiknar ein tekstboks med loddrett tekstretning der du trykkjer og dreg i dokumentet. Trykk ein stad i dokumentet og skriv eller lim inn teksten. Du kan også flytta musepeikaren dit du vil leggja inn teksten, dra ein tekstboks, og så skriva eller lima inn teksten. Berre tilgjengeleg når støtte for asiatiske språk er slått på.

Støtt oss!