Tryggleik

Set tryggleiksinnstillingane for den eksporterte PDF-fila.

For å bruka denne funksjonen …

Vel fana Fil → Eksporter som → Eksporter som PDF → Tryggleik.


Dialogvindauget for innstillingar for trygging ved PDF-eksport

note

Avgrensingane for dokumenttilgjenge sett av passord vert berre observert av PDF-lesarar som er kompatible med versjon 1.5 av formatet. I eldre PDF-lesarar kan difor avgrensingane ikkje ha nokon effekt.


Vel passord

Trykk for å opna ein dialogvindauge der du kan skriva inn passorda.

Du kan setja eit passord som må brukast for å visa PDF-dokumentet. Du kan også skriva inn eit valfritt passord som tillet den som ser dokumentet å redigera og/eller skriva ut dokumentet.

Utskriving

Ikkje tillate

Det er ikkje lov å skriva ut dokumentet.

Låg oppløysning (150 dpi)

Dokumentet kan skrivast ut berre i låg oppløysing (150 dpi). Ikkje alle PDF-lesarane har denne innstillinga.

Høg oppløysing

Dokumentet kan skrivast ut med høg oppløysing.

Endringar

Ikkje tillate

Det er ikkje høve til å endra innhaldet.

Setja inn, sletta og rotera sider

Det er berre lov å setja inn, slette og rotere sider.

Utfylling av skjemafelt

Berre utfylling av skjemafelt er tillate.

Kommentera, fylla ut skjemafelt

Det er berre lov å setja inn merknadar og å fylla ut skjemafelt.

Alt utanom å ta ut sider

Alle endringar er tillatne med unnatak av å ta ut sider.

Innhald

Tillat kopiering av innhald

Merk for å gjere det mogleg å kopiera dokumentet til utklippstavla.

Slå på teksttilgang for tilgjengeverktøy

Merk for å gjera teksten tilgjengeleg for teksttilgangsverktøya.

Støtt oss!