Lenkjer

Bestemmer korleis bokmerke og lenkjer skal eksporterast i dokumentet.

For å bruka denne funksjonen …

Vel fana Fil → Eksporter som → Eksporter som PDF → Lenkjer.


Dialogvindauget for val av lenkjer for PDF-eksport

Generelt

Eksporter bokmerke som namngjevne mål

Bokmerka (referansemåla) i PDF-filer kan setjast til rektangulære område. I tillegg kan bokmerke til namngjevne objekt definerast med namn. Aktiver denne avkryssingsboksen for å eksportera namna til objekt i dokumentet som gyldige mål for bokmerke. Dette gjer det mogleg å referera til desse objekta frå andre dokument.

Gjer om dokumentreferansar til PDF-mål

Merk av i denne avkryssingsboksen for å gjera om adresser som refererer til andre ODF-filer, til PDF-filer med det same namnet. I referanseadressene vert filtypane .odt, .odp, .ods, .odg og .odm endra til filtypen .pdf.

Eksporter nettadresser relativt til filsystemet

Merk dette avkryssingsfeltet for å eksportera adresser til andre dokument som relative adresser i høve til filsystemet. Sjå «relative hyperlenkjer» i Hjelp.

Lenkjer på tvers av dokument

Vel korleis lenkjer i PDF-fila til andre filer skal handsamast.

Standardmodus

Lenkjer til andre dokument i PDF-dokumentet vert handsama i høve til innstillingane i operativsystemet.

Opna med PDF-lesaren

Lenkjer på tvers av dokument vert opna med PDF-lesaren som viser dokumentet. PDF-lesaren må kunna handsama filtypen som er brukt i lenkja.

Opna med nettlesar

Lenkjer på tvers av dokument vert opna med nettlesaren. Nettlesaren må kunna handsama filtypen som er brukt i lenkja.

Støtt oss!