Generelt

Set dei generelle innstillingane for eksport til ei PDF-fil. Det kan vera omrÄde, bilete, vassmerke, skjema eller andre ting.

For Ă„ bruka denne funksjonen 


Vel Fil → Eksporter som → Eksporter som PDF, fana Generelt.


PDF Export General Options Dialog Image

OmrÄde

Set eksportinnstillingane for sidene som er tatt med i PDF-fila.

Alle

Eksporterer alle definerte utskrivingsomrÄda. Er ingen utskrivingsomrÄde definert, vert heile dokumentet eksportert.

Sider

Eksporterer dei sidene du har skrive inn i innskrivingsfeltet.

For Ä eksportera fleire samanhengande sider, bruk formatet 3-6. Bruk formatet 7;9;11 for Ä eksportera fleire einskilde sider. Du kan ogsÄ kombinera desse formata, for eksempel 3-6;8;10;12.

Utval

Eksporterer .det gjeldande utvalet.

Vis PDF etter eksport

Opnar den eksporterte PDF-fila i programmet som er sett opp for lesing av PDF-filer.

Bilete

Set opp vala for eksport av bilete innebygd i dokumentet.

note

EPS-bilete med innebygd fĂžrehandsvising vert eksporterte dom fĂžrehandsvisingar. EPS-bilete utan innebygd fĂžrehandsvising vert eksporterte som tomme plasshaldarar.


Tapsfri komprimering

Gjer at komprimeringa vert gjort utan tap av pikslar.

JPEG-komprimering

Vel ei JPEG-komprimering av bilete. Med hÞgt kvalitetsnivÄ vert dei fleste pikslane uendra. Med eit lÄgt kvalitetsnivÄ vert fila mindre, men nokre av pikslane forsvinn eller biletet vert endra pÄ andre mÄtar.

Kvalitet

Skriv inn kvalitetsnivÄet for JPEG- komprimeringa.

Reduser biletopplĂžysinga

Her vel du ein verdi for Ă„ bygge opp ein ny versjon av biletet med fĂŠrre pikslar per tomme.

Vel kva opplĂžysing som skal brukast for biletet.

Vassmerke

Legg til ein loddrett midtstilt lysegrÞn tekst som vassmerke pÄ sidebakgrunnen. Vassmerket er ikkje ein del av kjeldedokumentet.

Signatur med vassmerke

Merk av for Ă„ gjera vassmerket tilgjengeleg.

Tekst

Skriv inn teksten for vassmerkesignaturen.

note

Du kan ikkje endra plasseringa, retninga eller storeliken pÄ vassmerket. Vassmerket vert ikkje lagra i originaldokumentet.


Generelt

Set dei generelle vala for PDF-eksport.

Hybrid PDF (innebygd ODF-fil)

Dette valet gjer at du kan eksportera dokumentet som ei pdf-fil som inneheld to filformat: PDF og ODF. I eit program for vising av PDF vert fila handsama som ei vanleg PDF-fil, men kan redigerast i LibreOffice.

Arkiv (PDF/A ISO 19005)

Omformar til PDF/A-2b- eller PDF/A-1b-format. Dette er definert som eit elektronisk filformat for dokument som skal bevarast pÄ lang sikt. Alle skrifttypar som er brukte i kjeldedokumentet vert bygd inn i den genererte PDF-fila. Det vert lagt til PDF-kodar.

Tagga PDF (legg til dokumentstruktur)

Vel Ă„ skriva PDF-taggar. Dette kan gjera fila mykje stĂžrre.

Tagga PDF inneheld informasjon om strukturen i innhaldet i dokumentet. Dette kan vera til hjelp nÄr dokumentet vert vist pÄ utstyr med ulike skjermar og nÄr du brukar program for skjermlesing.

Lag PDF-skjema

Vel Ă„ laga PDF-skjema. Dett kan fyllast ut og skrivast ut av brukaren av PDF-dokumentet.

Format for sending

Vel formatet for Ä senda skjema frÄ PDF-fila.

Vel formatet pÄ dataane du vil motta frÄ sendaren: FDF («Forms Data Format»), PDF, HTML eller XML.

Denne innstillinga overstyrer URL-eigenskapane for kontrollelementa som du har sett i dokumentet.

Tillat dupliserte feltnamn

Let deg bruka det same feltnamnet for fleire felt i den genererte PDF-fila. Viss denne er slÄtt av, vert feltnamn eksporterte ved Ä bruka genererte, unike namn.

Eksportera bokmerke

Vel Ă„ eksportera bokmerke i Writer-dokument som PDF-bokmerke. Bokmerke vert laga for alle overskriftene (VerktĂžy → Kapittelnummerering) og for alle elementa i innhaldslista der kjeldedokumentet inneheld lenkjer .

Merknadar som PDF-notat

Vel denne om du vil eksportera merknadar i Writer- og Calc-dokument som PDF-notat.

Du kan eksportera merknadar frĂ„ Writer-dokument slik dei vert viste i LibreOffice ved Ă„ velja → LibreOffice Writer → Skriv ut og merkja av for I margane i feltet Merknadar. Den eksporterte sida vert forminska slik at det vert plass til merknadane i margane.

Eksporter automatisk innsette blanke sider

Viss dette er slÄtt pÄ, vert automatisk innsette tomme sider skrivne ut. Dette er det beste viss du skriv ut pÄ begge sider av arka. For eksempel er ein avsnittsstil for kapittel i ei bok sett til alltid Ä byrja med ei oddetalsside. Dersom det fÞrre kapittelet sluttar pÄ ei oddetalsside, set LibreOffice inn ei tom partalsside. Dette valet bestemmer om denne partalssida skal skrivast ut eller ikkje.

Bruk XObject-referansar

Dette valet pÄverkar korleis PDF-bilete vert eksporterte tilbake til PDF. NÄr dette valet er kopla frÄ, vert den fÞrste sida med PDF-data teke med i utdataane. PDF-eksporten flettar dei brukte bileta, skrifttypar og anna som mÄtte hÞyra med under eksporten. Dette er ein kompleks operasjon, men resultatet kan visast i ulike lesarar. NÄr dette valet er slÄtt pÄ, vert markeringssprÄket XObject brukt. Dette er ein enkel operasjon, men leseprogramma mÄ ha stÞtte for dette markeringssprÄket for Ä visa vektorbilete. Utan slik stÞtte vert bileta viste som punktbilete.

Generelt

Startvisinga

Brukargrensesnitt

Lenkjer

Tryggleik

Digitale signaturar

Eksportert som PDF

StĂžtt oss!