Generelt

Set dei generelle innstillingane for eksport til ei PDF-fil. Det kan vera område, bilete, vassmerke, skjema eller andre ting.

For å bruka denne funksjonen …

Vel fana Fil → Eksporter som → Eksporter som PDF → Generelt.


PDF-eksport-dialogvindauge for generelle innstillingar

Område

Set eksportinnstillingane for sidene som er tekne med i PDF-fila.

Alle

Eksporterer alle definerte utskrivingsområda. Er ingen utskrivingsområde definert, vert heile dokumentet eksportert.

Sider

Eksporterer dei sidene du har skrive inn i innskrivingsfeltet.

For å eksportera fleire samanhengande sider, bruk formatet 3-6. Bruk formatet 7;9;11 for å eksportera fleire einskilde sider. Du kan også kombinera desse formata, for eksempel 3-6;8;10;12.

Utval

Eksporterer .det gjeldande utvalet.

Vis PDF etter eksport

Opnar den eksporterte PDF-fila i programmet som er sett opp for lesing av PDF-filer.

Bilete

Set opp vala for eksport av bilete innebygd i dokumentet.

Tapsfri komprimering

Gjer at komprimeringa vert gjort utan tap av pikslar.

JPEG-komprimering

Vel ei JPEG-komprimering av bilete. Med høgt kvalitetsnivå vert dei fleste pikslane uendra. Med eit lågt kvalitetsnivå vert fila mindre, men nokre av pikslane forsvinn eller biletet vert endra på andre måtar.

Kvalitet

Skriv inn kvalitetsnivået for JPEG- komprimeringa.

Reduser biletoppløysinga

Her vel du ein verdi for å bygge opp ein ny versjon av biletet med færre pikslar per tomme.

Vel kva oppløysing som skal brukast for biletet.

note

EPS-bilete med innebygd førehandsvising vert eksporterte dom førehandsvisingar. EPS-bilete utan innebygd førehandsvising vert eksporterte som tomme plasshaldarar.


Vassmerke

Legg til ein loddrett midtstilt lysegrøn tekst som vassmerke på sidebakgrunnen. Vassmerket er ikkje ein del av kjeldedokumentet.

Signatur med vassmerke

Merk av for å gjera vassmerket tilgjengeleg.

Tekst

Skriv inn teksten for vassmerkesignaturen.

note

Du kan ikkje endra plasseringa, retninga eller storeliken på vassmerket. Vassmerket vert ikkje lagra i originaldokumentet.


Generelt

Set dei generelle vala for PDF-eksport.

Hybrid PDF (innebygd ODF-fil)

Dette valet gjer at du kan eksportera dokumentet som ei pdf-fil som inneheld to filformat: PDF og ODF. I eit program for vising av PDF vert fila handsama som ei vanleg PDF-fil, men kan redigerast i LibreOffice.

Archival (PDF/A, ISO 19005)

Konverterar til PDF/A-1b, PDF/A-2b eller PDF/A-3b format. Alle skrifttypar i kjeldedokumentet vert bygde inn i den genererte PDF-fila og det vert skrive inn PDF-merke (taggar). Det viktigaste føremålet er å laga eit elektronisk dokument som er uavhengig av maskinvare og programvare slik at det er eigna for langtidslagring.

note

PDF/A-2b vert tilrådd for dei fleste brukarane sidan formatet tillet lag og gjennomsiktige former og bilete. Det komprimerer også betre (JPEG 2000) enn PDF/A-1b og lagar normalt mindre filer. PDF/A-3b er identisk med PDF/A-2b, men godtek også innebygging av andre filformat.


Universalt tilgjenge (PDF/UA)

Lagar ei universelt tilgjengeleg PDF-fil som følgjer krava i PDF/UA (ISO 14289).

Tagga PDF (legg til dokumentstruktur)

Vel å skriva PDF-taggar. Dette kan gjera fila mykje større.

Tagga PDF inneheld informasjon om strukturen i innhaldet i dokumentet. Dette kan vera til hjelp når dokumentet vert vist på utstyr med ulike skjermar og når du brukar program for skjermlesing.

Lag PDF-skjema

Vel å laga PDF-skjema. Dett kan fyllast ut og skrivast ut av brukaren av PDF-dokumentet.

Format for sending

Vel formatet for å senda skjema frå PDF-fila.

Vel formatet på dataa du vil få frå sendaren: FDF («Forms Data Format»), PDF, HTML eller XML.

Denne innstillinga overstyrer URL-eigenskapane for kontrollelementa som du har sett i dokumentet.

Tillat dupliserte feltnamn

Let deg bruka det same feltnamnet for fleire felt i den genererte PDF-fila. Viss denne er slått av, vert feltnamn eksporterte ved å bruka genererte, unike namn.

Struktur

Set innstillingane for ulike funksjonar, som bokmerke, merknadar og sideutforming.

Eksporter disposisjonar

Vel å eksportera alle overskrifter i Writer-dokument som PDF-bokmerke.

note

Berre avsnitt med disposisjonsnivå 1 - 10 vert eksporterte. Namnet på avsnittsstilen er likegyldig. For eksempel vert standardversjonen av avsnittsstilen Tittel ikkje eksportert når disposisjonsnivået er Brødtekst. For å sjå eit avsnittsdisposisjonsnivå, vel du Format → Avsnitt → fana Disposisjon og nummerering.


Merknadar som PDF-notat

Vel denne om du vil eksportera merknadar i Writer- og Calc-dokument som PDF-notat.

Merknadar i margen

Vel dette alternativet viss du vil eksportera merknadar til Writer-dokument i margen, slik dei vert viste i programmet. Ver merksam på at dette nødvendigvis skalerer sideinnhaldet i heile dokumentet ned for å få merknadane til å passa på sida, uavhengig av storleiken på margane.

Eksporter automatisk innsette blanke sider

Viss dette er slått på, vert automatisk innsette tomme sider skrivne ut. Dette er det beste viss du skriv ut på begge sider av arka. For eksempel er ein avsnittsstil for kapittel i ei bok sett til alltid å byrja med ei oddetalsside. Dersom det førre kapittelet sluttar på ei oddetalsside, set LibreOffice inn ei tom partalsside. Dette valet bestemmer om denne partalssida skal skrivast ut eller ikkje.

Bruk XObject-referansar

Dette valet påverkar korleis PDF-bilete vert eksporterte tilbake til PDF. Når dette valet er kopla frå, vert den første sida med PDF-data teke med i utdataa. PDF-eksporten flettar dei brukte bileta, skrifttypane og anna som måtte høyra med under eksporten. Dette er ein kompleks operasjon, men resultatet kan visast i ulike lesarar. Når dette valet er slått på, vert markeringsspråket XObject brukt. Dette er ein enkel operasjon, men leseprogramma må ha støtte for dette markeringsspråket for å visa vektorbilete. Utan slik støtte vert bileta viste som punktbilete.

Støtt oss!