Digitale signaturar

Denne fana inneheld vala som er aktuelle for å eksportera til ei digital signert PDF-fil.

For å bruka denne funksjonen …

Vel fana Fil → Eksporter som → Eksporter som PDF → Digitale signaturar.


Digitale signaturar vert brukte for å forvissa seg om at PDF-fila verkeleg er laga av den opphavlege forfattaren, altså deg, og at dokumentet ikkje er endra etter at det vart signert.

Den eksporterte PDF-fila brukar nøklane og X.509-sertifikata som er lagra tidlegare i det standard lagringsmediet du har vald, harddisk eller smartkort.

Skal du bruka smartkort, må dette vera sett opp for å brukast av nøkkellageret. Dette vert til vanleg gjort når du installerte smartkortprogrammet.

Dialogvindauget for innstillingar for digitale signaturar – PDF-eksport.

Sertifikat

Bruk dette sertifikatet for digital signering av PDF-dokument.

Gjer at du kan velja eit sertifikat som skal brukast for å signera denne PDF-eksporten.

Vel

Opnar dialogvindauget for Vel sertifikat.

Alle sertifikata funne i det valde nøkkellageret vert viste. Viss lageret er verna med passord, vert du beden om å skriva det inn. Det same skjer om du brukar eit smartkort verna med PIN-kode.

Vel sertifikatet som skal brukast for digital signering av det eksporterte PDF-dokumentet ved å trykkja på den aktuelle linja og deretter trykkja OK.

Dei andre felta på fana Digital signatur vert tilgjengelege når du har vald sertifikat.

Passord for sertifikatet

Skriv inn passordet som er brukt for å verna den private nøkkelen tilordna det valde sertifikatet. Som oftast er dette det same som passordet for nøkkellagringa.

note

Viss passordet for nøkkellagringa er skrive inn i dialogvindauget Vel sertifikat tidlegare, kan nøkkellagringa alt vera opplåst slik at du ikkje treng å bruke passordet. For å vera på den sikre sida, bør du skriva det inn likevel.


warning

Når du brukar eit smartkort, skriv du inn PIN-koden her. Nokre smartkortprogram vil be deg om å skriva inn PIN-koden igjen før signeringa. Dette er tungvint, men det er slik smartkort fungerer.


Adresse, kontaktinformasjon, grunn

Desse tre felta kan brukast for å setja inn tilleggsinformasjon om den digitale signaturen som skal brukast på PDF-fila (kvar, av kven og kvifor han vart laga). Opplysningane vert bygd inn i dei aktuelle PDF-felta og vert synlege for alle som ser på PDF-fila. Eitt, to eller alle felta kan stå tomme.

Tidsstempelutferdar

Gjennom signeringsprosessen vert TSA-en brukt for å laga eit digitalt signert tidsstempel som vert bygd inn i signaturen. Dette (RFC 3161) tidsstempelet gjer at alle som ser dokumentet kan kontrollera når det vart signert.

Dersom det ikkje er vald ei TSA-adresse (som er standardinnstillinga), vert signaturen ikkje tidsstempla men brukar det gjeldande tidspunktet sett i datamaskinen.

Støtt oss!