Galleriet

Opnar galleriruta i sidepanelet der du kan velja bilete og lydklipp som skal setjast inn i dokumentet.

Du kan visa innhaldet i galleriet som ikon, eller ikon med titlar og informasjon om stien.

For å forstørra eller forminska eitt enkelt objekt i galleriet, må du dobbeltklikka på objektet eller merka objektet og trykkja på mellommomstasten.

For å bruka denne funksjonen …


Tema er lista opp på venstreside av galleriet.Trykk på eit tema for å visa kvar for objekt som er knytt til det.

Du set eit galleriobjekt inn i dokumentet ved å merkja objektet og dra det inn i vindauget.

Setja inn objekt frå galleriet

Kopiera bilete frå galleriet

Leggja til bilete i galleriet

Leggja til ei ny fil i galleriet

For å leggja ei fil til i galleriet, kan du høgreklikka på eit tema, velja Eigenskapar, trykkja på fana Filer og til slutt trykkja Legg til. Du kan også klikka på eit objekt i dokumentet, halda museknappen nede og så dra det til galleri-vindauget.

Nytt tema

Legg til eit nytt tema i galleriet. Du kan velja kva filer som skal takast med i temaet.

For å få tilgang til desse kommandoane, høgreklikk på eit tema i galleriet:

Slett

Slettar det merkte området. Har du merkt fleire objekt, vert alle sletta. I dei fleste tilfella spør programmet om stadfesting før objekta vert sletta.

Objektet er anten fysisk sletta frå datamediet eller objektvisinga er fjerna, avhengig av samanhengen.

Dersom du vel Slett medan du er i galleriet, vert objektet sletta frå galleriet, men sjølve fila vert ikkje rørt.

Endra namn

Gjer det mogleg å endra namn på eit vald objekt. Etter å ha vald Endra namn vert namnet markert og du kan skriva inn eit nytt namn direkte. Bruk piltastane til å setja skrivemerket ved starten eller slutten av namnet for å sletta eller leggja til delar av namnet.

Oppdater

Oppdater visinga i vindauget eller i det valde objektet.

Eigenskapar

Dialogvindauget Eigenskapar (tema) har desse fanene:

Generelt

Fana Generelt listar opp dei generelle eigenskapane til det gjeldande temaet.

Filer

Legg nye filer til i det valde temaet.

Set inn

Opnar ein undermeny i galleriet der du kan velja mellom Kopier og Lenk. Det valde galleriobjektet vert så anten kopiert eller lenkja inn i dokumentet.

warning

Dersom du har merkt eit objekt i dokumentet, vert det nye objektet du set inn bytt ut med det merkte objektet.


Førehandsvising

Det valde objektet vert vist i høgste moglege storleik i galleriet. Dobbeltklikk på førehandsvisinga for å gå tilbake til den vanlege gallerivisinga.

Støtt oss!