LibreOffice Basic bibliotekhandsaming

Du kan bruka dialogvindauget for å organisera LibreOffice-modular og dialogvindauge i bibliotek. Det er også råd å importera og eksportera Basic bibliotekfiler frå og til filer og utvidingar.

For å bruka denne funksjonen …

Frå menylinja:

Vel Verktøy → Makroar → Organiser makroar → Basic
og trykk på knappen Handsamar.


Fanene «Modular» og «Dialogvindauge»

Let deg handsama modular og dialogfelt..

Modul eller dialogvindauge

Listar opp dei modulane og dialogvindauga som er tilgjengelege.

Rediger

Opnar den valde modulen eller det valde dialogfeltet for redigering.

Ny (modul)

Opnar redigeringsvindauget og lagar ein ny modul.

Nytt (dialogfelt)

Opnar redigeringsvindauget og lagar eit nytt dialogfelt.

Bibliotek-fana

Gjer at du kan handsama makrobiblioteka for det gjeldande programmet og alle opne dokument.

Plassering

Merk programmet eller dokumentet som inneheld makrobiblioteka du vil organisera.

Bibliotek

Listar ut dei makrobiblioteka som finst for det gjeldande programmet og alle opne dokument.

Rediger

Opnar redigeringsvindauget for LibreOffice Basic slik at du kan endra det gjeldande biblioteket.

Passord

Tilordnar eller redigerar passordet for det valde biblioteket.

Nytt

Lagar eit nytt bibliotek.

Namn

Skriv inn eit namn for det nye biblioteket eller den nye modulen.

Importer

Finn LibreOffice Basic-biblioteket du vil leggja til i den gjeldande lista og trykk «Opna».

Eksporter

Opnar eit dialogvindauge der du kan eksportera det valde biblioteket anten som ei utviding eller eit Basic-bibliotek.

Slett

Slettar elementet eller elementa etter stadfesting.

Lukk

Lukkar dialogvindauget og lagrar alle endringane.

Støtt oss!