Plassering

Set innrykking-, avstand- og justeringsinnstillingar for nummereringssymbola, som tal eller punktteikn, i sorterte eller usorterte lister.

For å bruka denne funksjonen …


Nivå

Vel nivået/nivåa du vil endra. For å bruka innstillingane på alle nivåa, vel «1-10».

Posisjon og avstand

note

Denne sida viser posisjonskontrollane brukte i alle versjonar av LibreOffice Writer. Nokre dokument, laga med andre program, brukar andre måtar for å plassering og avstand. Viss du opnar slike dokument vert posisjonskontrollane som er dokumentert i Posisjon for listestilar (eldre) viste.


Justert til

Skriv inn avstanden frå venstremargen som nummereringssymbolet skal justerast til.

Justering

Set justeringa for nummereringssymbola. Vel «Venstre» for å justera symbola til å byrja rett ved posisjonen i «Juster til». Vel «Høgre» for å justera symbola til å slutta rett før denne posisjonen. Vel «Midtstilt» for å midtstille symbolet ved denne posisjonen.

note

Justering av nummereringa påverkar ikkje justeringa av avsnittet.


Følgd av

Vel elementet som skal følgja nummereringa: ein tabulator, eit mellomrom, eit linjeskift eller ingenting.

Tabulering ved

Viss du vel at ein tabulator skal følgja nummereringa, kan du fylla inn ein positiv verdi som plassering for tabulatoren.

Innrykk til

Skriv inn avstanden frå venstremargen til byrjinga av alle linjene i det nummererte avsnittet som følgjer første den linja.

Standard

Stiller tilbake verdiane for innrykk og mellomrom til standardverdiane.

Førehandsvising

Viser ei førehandsvising av det gjeldande utvalet.

Tilbakestill

Set endringane som er gjort i den gjeldande fana tilbake til slik dei var då dialogvindauget vart opna.

Støtt oss!