Regionale innstillingar

Set innstillingane for autoretting av hermeteikn og for språkavhengige innstillingar.

For å bruka denne funksjonen …

D'oh! You found a bug (text/shared/00/00000406.xhp#autokotyafz not found).


Vel om utbytingane skal skje medan du skriv [T] eller når du endrar eksisterande tekst [M].

Legg til hardt mellomrom før bestemte skiljeteikn i fransk tekst

Set inn eit hardt mellomrom før «;», «!», «?», «:» og «%» når språket er sett til fransk (Frankrike, Belgia, Monaco eller Sveits) og berre føre «:» når språket er sett til fransk (Canada).

Formater suffiks for ordenstal (1st → 1st)

Formaterer tekstdelen av ordenstal, som 1st, 2nd eller 3rd, som heva skrift. For eksempel vert 1st konvertert til 1st i engelsk.

Merknadsikon

Merk at dette gjeld berre for språk som kan formatera ordenstal som heva skrift.


Transliterer til gammalungarsk viss tekstretninga er frå høgre til venstre.

Ord og tal vert transliterte til gammalungarsk viss tekstretninga er frå høgre til venstre og kompleks tekstutforming er brukt.

Språk som brukar kompleks tekstvising (CTL)

Byt ut << og >> med doble vinklar (« og »)

Byter automatisk ut doble mindre enn- og større enn-teikn med doble vinkelteikn « og » i mange språk. I sveitsisk fransk vert teikna bytte med enkle vinkelteikn ‹ og ›.

Enkle hermeteikn / doble hermeteikn

Set inn teikna som skal brukast i staden for enkle og doble hermeteikn (sitatteikn).

Byt ut

Byter automatisk standardsymbola for den oppgjevne hermeteikntypen med dei teikna du vel.

Starthermeteikn

Vel spesialteiknet som skal erstatta det gjeldande opningssitatteiknet i dokumentet når du vel Verktøy → Autoretting → Bruk.

Slutthermeteikn

Vel spesialteiknet som skal erstatta det gjeldande sluttsitatteiknet i dokumentet når du vel Verktøy → Autoretting → Bruk.

Standard

Set sitatteikna tilbake til standardsymbola.

Dialogknappar

Tilbakestill

Set dei endra verdiane tilbake til dei førre verdiane i fana.

Avbryt

Lukker dialogvindauget og avbryt alle endringar.

OK

Lagrar alle endringane og lukker dialogvindauget.

Støtt oss!