Unntak

Skriv inn kva forkortingar eller bokstavkombinasjonar du ikkje vil at LibreOffice skal retta automatisk.

Kva unntak du kan definera er avhengig av språkinnstillingane. Du kan endra desse innstillingane ved å velja eit anna språk i listeboksen Erstatningar og unntak for språket.

For å bruka denne funksjonen …

D'oh! You found a bug (text/shared/00/00000406.xhp#autokoausnahmen not found).


Erstatningar og unntak for språket:

Vel kva språk du vil laga eller endra utbytingsreglar for. LibreOffice søkjer først for unntak som er oppgjevne for språket der skrivemerket står, og etterpå for dei andre språka.

Forkortingar (ikkje stor bokstav etter punktum)

Skriv inn ei forkorting med punktum etter, og trykk Ny. Dette hindrar LibreOffice i å automatisk byrja ordet etter punktumet med stor forbokstav.

Listar opp forkortingar som ikkje skal erstattast automatisk. Du fjernar eit element frå lista ved å merkja det og trykkja Slett.

Ord som BYrjar MEd TO STore BOkstavar eller med lITEN fØREBOKSTAV

Skriv inn ordet eller forkortinga som byrjar med to store bokstavar som du ikkje vil at LibreOffice skal endra til å byrja med ein stor bokstav. Skriv for eksempel inn «PC» for å hindra LibreOffice i å endra det til «Pc». Skriv «eBok» for å hindra ei automatisk endring til «Ebok».

Listar opp orda eller forkortingane som byrjar med to store bokstavar som ikkje automatisk vert retta på. Alle ord som byrjar med to store bokstavar er lista opp i dette feltet. Du fjernar eit ord frå lista ved å merkja det og trykkja Slett.

Ny

Legg til oppføringa i lista over unntak.

Slett

Slettar det valde elementet eller element utan å spørja om stadfesting.

Inkluder automatisk

Legg til autoretta forkortingar eller autoretta ord som byrjar med to store bokstavar til den tilsvarande lista over unntak, viss autorettinga straks vert oppheva ved å trykkja på + Z.

Denne funksjonen er relevant når innstillinga Stor bokstav først i alle setningar eller innstillinga Rett opp to STore BOkstavar først i orda er vald i kolonne [E] i fana Val og Verktøy → Autoretting → Under skriving er slått på.

Dialogknappar

Tilbakestill

Set dei endra verdiane tilbake til dei førre verdiane i fana.

Avbryt

Lukker dialogvindauget og avbryt alle endringar.

OK

Lagrar alle endringane og lukker dialogvindauget.

Støtt oss!