Byt ut

Rediger erstatningstabellen for automatisk retting eller erstatning av skrivefeil eller forkortingar i dokumentet.

For å bruka denne funksjonen …

Vel fana Verktøy → Autoretting → Innstillingar for autoretting → Byt ut


Erstatningar og unntak for språket:

Vel kva språk du vil laga eller endra utbytingsreglar for. LibreOffice søkjer først for unntak som er oppgjevne for språket der skrivemerket står, og etterpå for dei andre språka.

Erstatningstabell

Listar oppføringane for automatisk utbyting av ord, forkortingar eller delar av ord medan du skriv. Skriv inn tekst i Erstatt og Med-boksane og trykk Ny for å leggja til ei oppføring. Vel ei oppføring for å endra på ho og skriv inn endringa i Med-boksen og trykk på Erstatt. Dersom du vil sletta ei oppføring, kan du merkja ho og trykkja på Slett.

Du kan bruka autoretting for å ta i bruk eit bestemt teiknformat til eit ord, ei forkorting eller ein orddel. Merk den formaterte teksten i dokumentet, opna dette dialogvindauget, fjern krysset for Berre tekst og skriv inn teksten du vil erstatta i feltet Erstatt.

Byt ut

Skriv inn ordet, forkortinga eller den delen av ordet som du ønskjer å byta ut under skrivinga. Du kan bruka jokerteiknsekvensen «.*» i slutten av ord for også å byta ut ord med ulike endingar. «.*» framføre eit ord resulterer at alt framføre ordet vert byt ut. For eksempel vil mønsteret «i18n.*» med utbytingsteksten «internasjonalisering» finne og byta ut «i18ner» med «internasjonaliseringar». «.*...» (tre punktum) vil med erstatningsteksten "…" (ellipse) også finna og byta ut punktuma i «ord...» med det typografisk korrekte ellipse-teiknet «ord…».

Tipsikon

For å byta ut delar av eit ord eller teikn inne i ord, kan du bruka start- og slutt-jokerteikn i det same mønsteret. For eksempel kan du gjere innskrivinga av klokkeslett raskare ved å bruka berre det numeriske tastaturet slik: Set inn mønsteret «.*...*» eller «.*,,.*» (dobbelt punktum eller komma inne i ord) og erstatningsteksten «.*:.*». Skriv du nå inn «10..30» eller «10,,30» vert dette automatisk endra til «10:30».


Med:

Skriv inn erstatningsteksten, grafikkelementet, ramma eller OLE-objektet som du vil erstatta i teksten i Byt ut-boksen med. Viss du har merkt ein tekst, eit grafikkelement, ei ramme eller eit OLE-objekt, står dette alt i boksen.

Berre tekst

Lagrar oppføringa i Byt ut med-boksen utan formatering. Når erstatninga er gjort kjem teksten til å bruka same formatering som resten av dokumentet.

Ny

Legg til eller fjern ei oppføring i erstatningstabellen.

Slett

Slettar det valde elementet eller element utan å spørja om stadfesting.

Dialogknappar

Tilbakestill

Set dei endra verdiane tilbake til dei førre verdiane i fana.

Avbryt

Lukker dialogvindauget og avbryt alle endringar.

OK

Lagrar alle endringane og lukker dialogvindauget.

Støtt oss!