Skugge

Set skuggen og skuggeinnstillingane for det merkte 3D-objektet.

Ikon Skuggeleggjing

Skuggeleggjing

For å bruka denne funksjonen …

Opna lokalmenyen (høgreklikk) for 3D-objektet og vel fana Format → 3D-effektar → Skuggelegging


Skuggeleggjing

Vel skuggetypen som skal brukast på det valde 3D-objektet.

Modus

Vel kva for skuggelegging du vil bruka. Flat skugge gjer kvar enkelt mangekant på overflata einsfarga «Gouraud-skuggelegging» avstemmer fargane over mangekantane. «Phong skuggelegging» gjev eit omtrentleg gjennomsnitt av fargen på kvar piksel ut frå pikslane omkring og treng mest prosessorkraft.

Skugge

Legg til eller fjernar ein skugge frå det valde 3D-objektet.

Ikon

3D-skuggelegging på/av

Overflatevinkel

Skriv inn ein vinkel mellom 0 og 90 grader for skuggekastinga.

Kamera

Vel innstillingane for det valde 3D-objektet.

Avstand

Vel avstanden mellom kameraet og midten av det valde objektet.

Brennvidde

Skriv inn brennvidda for kameraet. Ein liten verdi svarar til eit «fiskeauge-objektiv» og ein stor verdi til eit teleobjektiv.

Bruk

Trykk her for å bruka innstillingane i dialogvindauget i det valde objektet.

Ikon Bruk

Bruk

Oppdater

Trykk her for å visa alle eigenskapane til det merkte objektet i dialogvindauget.

Ikon Oppdater

Oppdater

Førehandsvis felt

Viser ei førehandsvising av det gjeldande utvalet.

Gjer om til 3-D

Bruk dette ikonet for å omforma eit merkt 2D-objekt til eit 3D-objekt. Du kan også merkja fleire 2D-objekt og gjera dei om til eitt 3D-objekt. Skal du omforma grupperte 2D-objekt, må du først løysa opp gruppene.

Ikon Omform til3-D

Gjera om til 3-D

Gjer om til dreieobjekt

Trykk her for å gjera om eit 2D-objekt til eit dreieobjekt i 3D. Du ka også merkja fleire 2D-objekt og omforma dei til eitt enkelt dreieobjekt i 3D. Skal du omforma ei gruppe av 2D-objekt til 3D, må du først løysa opp gruppene.

Ikon Gjer om til dreieobjekt

Gjer om til dreieobjekt

Perspektiv på/av

Trykk her for å slå perspektivvisinga av eller på.

Ikon Perspektiv på/av

Perspektiv på/av

Støtt oss!