Justering

Bestemmer justeringsvala for innhaldet i den gjeldande cella eller dei gjeldande cellene.

For å bruka denne funksjonen …

.


Vassrett

Vel den vassrette justeringa som skal brukast på celleinnhaldet.

Standard

Justerer tal til høgre og tekst til venstre.

Merknadsikon

Viss Standardinnstillingen er vald, vert tal justerte til høgre og tekst til venstre.


Venstre

Venstrejuster innhaldet i den valde cella.

Knappar på formatlinja:

Ikon Juster venstre

Venstrejustert

Høgre

Høgrejuster innhaldet i den valde cella.

Knappar på formatlinja:

Ikon Høgrejuster

Høgrejustert

Midtstilt

Midtstiller innhaldet i cella vassrett.

Knappar på formatlinja:

Ikon Midtstilt

Blokkjustert

Blokkjuster innhaldet i cella.

Knappar på formatlinja:

Ikon Justert

Blokkjustert

Fylt

Gjentek celleinnhaldet (tal og tekst) til det synlege området av cella er fylt. Denne funksjonen verkar ikkje med tekst som inneheld linjeskift.

Fordelt

Justerer innhaldet jamnt over heile cella. I motsetning til Justert, vert også teksten på den siste linja justert.

Innrykk

Innrykket frå den venstre sida vert sett så langt inn som du har bestemt.

Loddrett

Vel den loddrette justeringa som skal brukast på celleinnhaldet.

Standard

Justerer innhaldet i cella til botnen av cella.

Øvst

Plasser innhaldet øvst i cella.

Knappar på formatlinja:

Nedst

Plasser innhaldet nedst i cella.

Knappar på formatlinja:

Ikon Botnjustert

Botnjustert

Midt på

Midtstill innhaldet i cella loddrett.

Knappar på formatlinja:

Ikon Midtstill loddrett

Midtjustert loddrett

Blokkjustert

Justerer celleinnhaldet til øvre og nedre cellekant.

Fordelt

Same som blokkjustert unntatt når tekstretninga er loddrett. Då vert verknaden den same som for vassrett fordelt, dvs. at også den siste linja vert justert.

Tekstretning

Innstillingar for tekstorientering for celleinnhaldet.

Klikk på dreieskiva for å setja tekstretninga.

Grader

Skriv inn vinkelen, frå 0 til 360, som teksten skal roterast i dei merkte cellene.

Referansekant

Vel kva for cellekant den roterte teksten skal skrivast frå.

  1. Tekstutstrekning fra nederste cellekant: Skriv den roterte teksten frå den nedste cellekanten og utover.

  2. Tekstutstrekking frå øvste cellekant: Skriv den roterte teksten frå øvre cellekant og utover.

  3. Tekstutstrekking inne i celler: Skriv den roterte teksten berre inne i cella.

Loddrett stabla

Midtstill tekst loddrett.

Desse kommandoane kan du berre bruka etter å ha slått på støtte for asiatiske språk i → Språk og nasjonale innstillingar → Generelt.

Asiatisk utformingsmodus

Denne avkryssingsboksen er tilgjengeleg berre dersom støtte for asiatiske språk er slått på og tekstretninga er sett til loddrett. Justerer asiatiske teikn ovanfrå og ned i merkte celler. Viss cella eller cellene inneheld meir enn ei tekstlinje, vert linjene omforma til tekstkolonnar som vert ordna frå høgre til venstre. Vestlege teikn i den omforma teksten vert roterte 90 grader mot høgre. Asiatiske teikn vert ikkje roterte.

Eigenskapar

Bestemmer tekstflyten i ei celle.

Bryt tekst automatisk

Bryt teksten til neste linje ved cellekanten. Talet på linjer er avhengig av cellebreidda. For å setja inn ei manuell tekstbryting, trykk + Enter i cella.

Setja inn linjeskift i celler

Orddeling på

Slår på orddeling for tekstbryting til neste linje.

Forminsk til cellestorleiken

Reduserer den synlege storleiken for skrifta, slik at innhaldet i cella får plass med den gjeldande cellebreidda. Du kan ikkje bruka denne kommandoen for ei celle som inneheld linjeskift.

Støtt oss!