Tekst

Vel utsjånad- og forankringseigenskapane for tekst i den valde teikninga eller tekstobjektet.

For å bruka denne funksjonen …

Vel fana Format → → Tekst.


Teksten er plassert i høve til kantane på teikne- eller tekstobjektet.

Tekst til teikneobjektet

Tilpass breidd til tekst

Utvidar objektbreidda til å samsvara med tekstbreidda dersom objektet er mindre enn teksten.

Tilpass høgd til tekst

Utvidar objekthøgda slik at ho samsvarar med teksthøgda dersom objektet er mindre enn teksten.

Tilpass til ramme

Endrar storleiken på teksten slik at han passar til heile området i teikninga eller tekstobjektet. Denne er tilgjengeleg berre når andre tilpassingskontrollar ikkje er i bruk.

Juster til omriss

Tilpassar tekstflyten slik at han passar til omrisset av det valde teikneobjektet.

Tekst i eigendefinert form

Tekstbryting i form

Bryt teksten du legg til etter at du har dobbeltklikka på eigendefinert for å passa inni forma.

Tilpass storleiken på forma slik at teksten passar.

Endrar ei eigendefinert form for å passa til teksten du skriv inn etter å ha dobbeltklikka på forma.

Avstand til kantlinjer

Vel kor langt det skal vera mellom kantane på teikne- eller tekstobjektet og kantane på teksten.

Venstre

Skriv inn kva avstand du ønskjer mellom venstre kant av teikninga eller tekstobjektet og venstre tekstmarg.

Høgre

Skriv inn kva avstand du ønskjer mellom høgre kant av teikninga eller tekstobjektet og høgre tekstmarg.

Topp

Skriv inn kva avstand du ønskjer mellom øvre kant av teikninga eller tekstobjektet og toppmargen.

Botn

Skriv inn kva avstand du ønskjer mellom nedre kant av teikninga eller tekstobjektet og botnmargen.

Tekstanker

Set ankertypen og ankerplasseringa.

Biletvising

Vel staden du vil plassera tekstankeret.

Full breidd

Forankrar teksten til heile breidda av teikne- eller tekstobjektet.

Støtt oss!