Skugge

Legg til ein skugge på det valde teikneobjektet og vel skugge-eigenskapane.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Format → Område → Skugge.


Eigenskapar

Set eigenskapane for skuggen.

Bruk skugge

Legg ein skugge til det merkte teikneobjektet.

Posisjon

Klikk der du vil plassera skuggen.

Avstand

>Skriv inn kor langt skuggen skal forskyvast frå det valde objektet.

Farge

Vel ein skuggefarge.

Gjennomsikt

Skriv inn kor gjennomsiktig skuggen skal vera. Du kan velja ein verdi mellom 0% (ikkje gjennomsiktig) og 100% (heilt gjennomsiktig).

Førehandsvis felt

Viser ei førehandsvising av det gjeldande utvalet.

Skugge

Legg til skugge på det valde objektet. Viss objektet har skugge frå før, vert han fjerna. Viss du trykkjer på denne knappen utan å ha merkt eit objekt, vil det neste objektet du teiknar få skugge.

Ikon Legg til skugge

Skugge

Støtt oss!