Skravering

Set innstillingane for ei skravering eller lagra ei ny skravering.

For å bruka denne funksjonen …

Vel fana Format → Område → Skravering.

→ Skravering.


Skravering

Lister dei tilgjengelege skraveringsmønstra. Du kan også endra og laga dine eigne mønster.

note

Du kan endra namnet på ei skravering ved å merkja skraveringa, høgreklikka og velja Endra namn. Du kan sletta ei skravering ved å merkja skraveringa, høgreklikka og velja Slett.


Legg til

Legg eit eigendefinert skraveringsmønster til lista. Oppgje eigenskapane til skraveringsmønsteret og trykk på denne knappen.

Endra

Kopierer eigenskapane frå det gjeldande skraveringsmønsteret til skraveringsmønsteret du har valt. Mønsteret kan lagrast under eit eige namn om du vil.

Val

Definera eller endra eit skraveringsmønster.

Avstand

Skriv inn kor stort mellomrom du vil ha mellom linjene i skraveringsmønsteret.

Vinkel

Skriv inn vinkelen linjene i skraveringsmønsteret skal vera orientert i. Du kan også bruka boksen med himmelretningar for å velja vinkel.

Filtype

Vel kva slag linjer som skal brukast til skraveringa.

Linjefarge

Vel kva farge som skal brukast på linjene i skraveringa.

Bakgrunnsfarge

Du kan setja ein bakgrunnsfarge ved å velja feltet Bakgrunnsfarge og velja ein farge der.

Førehandsvising

Viser ei førehandsvising av det gjeldande utvalet.

Støtt oss!