Linje

Vel formateringa av den valde linja eller for dei linjene du vil teikna. Du kan også leggja til pilspissar på ei linje eller endra henne til eit diagramsymbol.

For å bruka denne funksjonen …


Linjeeigenskapar

Stil

Vel den linjestilen du vil bruka.

Ikon

Linjestil

Farge

Vel ein farge for linja.

Ikon

Linjefarge

Breidd

Vel breidda på linja. Du kan leggja til ei måleeining. Ein nullverdi gjev ei linje med ei breidd på ein piksel i mediet ho vert vist på.

Ikon

Linjebreidd

Gjennomsikt

Skriv inn kor gjennomsiktig linja skal vera. Du kan velja ein verdi mellom 0% (heilt gjennomsiktig) og 100% (heilt opak).

Ikon

Set innstillingane for datapunktsymbola i diagrammet.

Vel

Vel kva symbolstil du vil bruka i diagrammet. Om du vel automatisk, brukar LibreOffice standardsymbola for den valde diagramtypen.

Breidd

Vel kor breitt symbolet skal vera.

Høgd

Vel kor høgt symbolet skal vera.

Same storleiksforhold

Opprettheld proporsjonane til symbolet/teiknet når du endrar høgda eller breidda.

Pilstilar

Du kan leggja til nye pilhovud til ein eller begge endane. Vel pila i dokumentet og gå til fanaPilstilar i dette dialogvindauget for å leggja til ein tilpassa pilstil i denne lista.

Stil

Vel kva pilspiss du vil bruka på den valde linja.

Breidd

Vel kor brei pilspissen skal vera.

Midtstilt

Plasser midten av pilspissane på slutten av linja.

Synkroniser innhaldet

Oppdaterer innstillingane til begge pilspissane automatisk når du skriv inn ei ny breidd, vel ein annan stil på pilspissane eller midtstiller ein pilspiss.

Hjørne- og linjesluttstilar

Hjørnestil

Vel utsjånaden på hjørne på linjer. Viss det er ein liten vinkel mellom linjene, vert ei spiss form byt ut med ei gradert form.

Linjesluttstil

Vel stilen som skal brukast for linjeslutt. Den valde stilen vert også brukt på indre strekar.

Førehandsvis felt

Viser ei førehandsvising av det gjeldande utvalet.

Støtt oss!