Innrykk og mellomrom

Vel innrykk, mellomrom og linjeavstand for dette avsnittet.

note

For å endra måleeiningane som er brukte i dette dialogvindauget, må du velja → LibreOffice Writer → Generelt og deretter ei ny måleeining under «Innstillingar».


For å bruka denne funksjonen …

Vel fana Format → Avsnitt → Innrykk og mellomrom.

Vel Vis → Stilar, opna sprettoppmenyen (høgreklikk) til ei oppføring og vel fana Ny/Rediger stil → Innrykk og mellomromt.


Innrykk

Vel kor langt det skal vera mellom venstre og høgre sidemarg og avsnittet.

Før tekst

skriv inn kor mykje du vil rykkja inn avsnittet i høve til margen. Vil du at avsnittet skal strekkja seg ut over margen, skriv du inn eit negativt tal. I språk som vert skrivne mot høgre vert venstresida av avsnittet rykt inn i høve til venstremargen. I språk som vert skrivne mot venstre vert høgresida av avsnittet rykt inn i høve til høgremargen.

Etter tekst

Skriv inn kor stort innrykk avsnittet skal ha i høve til margen. Vil du at avsnittet skal byrja framføre margen, skriv du inn eit negativt tal. I språk som vert skrivne mot høgre vert høgresida av avsnittet rykt inn i høve til høgremargen. I språk som vert skrivne mot venstre vert venstresida av avsnittet rykt inn i høve til venstremargen.

Første linje

Rykkjer inn den første linja i eit avsnitt så mykje som du vel her. Skriv inn ein positiv verdi for «Før tekst» og ein negativ verdi for «Første linje» for å laga eit hengande innrykk. For å laga innrykk på første linja i eit avsnitt med nummerert liste eller punktliste, bruk Format → Punkt og nummerering → Plassering.

Automatisk

Lagar automatisk innrykk av eit avsnitt i høve til storleiken på skrifta og linjeavstanden. Verdien sett i Første linje vert ignorert.

Avstand

Vel kor langt det skal vera mellom dei merkte avsnitta.

Over avsnitt

Vel kor stor avstand det skal vera over det merkte avsnittet.

Under avsnitt

Vel kor stor avstand det skal vera etter dei valde avsnitta.

Ikkje set inn mellomrom mellom avsnitt med den same stilen.

Gjer at det ikkje vert lagt til ekstra avstand før og etter dette avsnittet når avsnittet før og etter har same avsnittsstil.

Linjeavstand

Vel kor stor avstand det skal vera mellom tekstlinjene i eit avsnitt.

Enkel

Brukar enkel linjeavstand i avsnittet. Dette er standardinnstillinga.

Ikon Linjeavstand 1

Linjeavstand 1

1,15 linjer

Set linjeavstanden til 1,15 linjer.

Ikon Linjeavstand 1,15

Linjeavstand 1,15

Halvannan

Set halvannan linjeavstand.

Ikon Linjeavstand 1,5

Linjeavstand 1,5

Dobbel

Set dobbel linjeavstand.

Ikon Linjeavstand 2

Linjeavstand 2

Proporsjonal

Vel denne innstillinga, og skriv inn ein prosentverdi i boksen. 100 % svarar til enkel linjeavstand.

Minst

Vel den minste moglege linjeavstanden.

tip

Viss du brukar ulike skriftstorleikar inne i eit avsnitt, vert linjeavstanden automatisk tilpassa den største skriftstorleiken. Viss du heller vil ha same avstand for alle linjer, kan du velja ein verdi i Minst-feltet som vil passa til den største skriftstorleiken.


Innleiande

Vel kor stor den loddrett avstanden mellom to linjer skal vera.

Fast

Set linjeavstanden slik at han samsvarar nøyaktig med verdien du skriv inn i boksen. Dette kan føra til at enkelte teikn vert avklipte.

av

Skriv inn linjeavstand.

Førehandsvis felt

Viser ei førehandsvising av det gjeldande utvalet.

Tilbakestill

Set endringane som er gjort i den gjeldande fana tilbake til slik dei var då dialogvindauget vart opna.

Støtt oss!