Skrifteffektar

Vel den skrifta du vil bruka.

For å bruka denne funksjonen …

Vel fana Format → Teikn → Skrifteffektar.

Vel Vis → Stilar, opna sprettoppmenyen til ei oppføring og vel fana Endra/Ny → Skrifteffektar.


Dialogvindauget for innstillingar for skrifteffektar

Endringane vert brukt til det merkte området, til heile ordet som markøren står i eller til ny tekst som du skriv inn.

Skriftfarge

Vel farge på den merkte teksten. Om du vel Automatisk vert tekstfargen svart på lyse bakgrunnar og kvit på mørke.

warning

Tekstfargen vert ignorert på skjermen viss avkryssingsboksen Bruk automatisk skriftfarge for skjermvisinga i LibreOffice - Tilgjenge.


Gjennomsikt

Set gjennomsikta for teksten. 100 % betyr fullstendig gjennomsiktig, medan 0 % betyr full dekkevne.

Tekstdekorering

Overstreking

Vel den overstrekingsstilen du vil bruka. Kryss av for Enkeltord om du vil at berre ord skal overstrekast.

Farge på overstrekinga

Vel farge for overstrekinga.

Gjennomstreka

Vel overstrekingsstil for den markerte teksten.

note

Viss du lagrar dokumentet i Microsoft Word-format, vert alle gjennomstrekingar gjorde om til den enkeltstrekar.


Understreking

Vel den understrekingsstilen du vil bruka. Kryss av for Enkeltord om du vil at berre ord skal verta understreka.

note

Viss du brukar understreking på ein tekst i heva skrift, vert understrekinga flytt opp til den heva skrifta. Viss den heva skrifta er ein del av eit ord i normal tekst, vert ikkje understrekinga heva.


Knappar på formatlinja:

Ikon Understrek

Understreka

Farge på understrekinga

Vel farge for understrekinga.

Enkeltord

Bruk den valde effekten berre på ord og ikkje på mellomrom.

Effektar

Vel skrifteffekten som skal brukast.

Relieff

Vel ein relieff-effekt du vil leggja til teksten. Utheva vil få teikna til å sjå ut som om dei er heva over papiret. Vel du Utskore vil det sjå ut som om teikna er pressa ned i papiret.

Disposisjon

Viser omrisset av det valde teiknet. Denne effekten verkar ikkje for alle skrifttypane.

Skugge

Legg ein skugge under og til høgre for det valde teiknet.

Støtte for asiatiske språk

Desse kommandoane kan du berre bruka etter å ha slått på støtte for asiatiske språk i → Språkinnstillingar → Språk.

Trykkmerka

Vel kva teikn som skal brukast over eller under heile den markerte teksten.

Posisjon

Vel kor aksentteiknet skal plasserast.

Førehandsvis felt

Viser ei førehandsvising av det gjeldande utvalet.

Tilbakestill

Set endringane som er gjort i den gjeldande fana tilbake til slik dei var då dialogvindauget vart opna.

Støtt oss!