Vel kva format og skrift du vil bruka.

For å bruka denne funksjonen …

Frå sidepanelet:

Vel sidepaneletStilar, opna sprettoppmenyen for ein stil og vel fana Rediger stil → Skrift.


Endringane vert brukt til det merkte området, til heile ordet som markøren står i eller til ny tekst som du skriv inn.

Avhengig av språkinnstillingane kan du endra formateringa for desse skrifttypane:

note

For å slå på støtte for kompleks tekstutforming (CTL) og asiatisk teiknsett, vel → Språk og nasjonale innstillingar → Generelt og vel feltet i det tilhøyrande området.


Skrift

Skriv inn namnet på den av dei installert skriftene du ønskjer å bruka, eller vel frå lista.

Du kan sjå namnet på skriftene formatert i skrifta sjølv dersom du vel Førehandsvising i skriftlister i LibreOffice → Vis i dialogvindauget Val.

Knappar på formatlinja:

Ikon

Skriftnamn

Skriftsnitt

Vel formateringa du vil bruka.

Knappar på formatlinja:

Ikon Halvfeit

Halvfeit

Ikon Kursiv

Kursiv

Storleik

Skriv inn eller vel den skriftstorleiken du vil bruka. Ved skalerbare skrifter kan du også bruka desimaltal.

Viss du opprettar ein stil som er basert på ein annan stil, kan du skriva inn ein prosentverdi eller ein punktverdi (for eksempel -2pt eller +5pt).

Knappar på formatlinja:

Språk

Bestemmer kva språk stavekontrollen skal bruka for den markerte teksten eller teksten du skriv inn. Tilgjengelege språkmodular er merkte med ein hukk.

Viss språklista er ein kombinasjonsboks som kan redigerast, kan du skriva inn ein gyldig BCP 47 språkkode viss språket du vil bruka ikkje er i lista.

For detaljar om språktaggar, sjå Wikipedia-sida IETF language tag og W3C-artikkelen Language tags in HTML and XML.

warning

Stavekontrollen for det valde språket fungerer berre dersom den tilsvarande språkmodulen er installert.Det er eit kryss framføre ei språkoppføring dersom ho er aktivert for dette språket.


Skriftformat

Vel og legg til typografiske eigenskapar til teikn.

Førehandsvis felt

Viser ei førehandsvising av det gjeldande utvalet.

Tilbakestill

Set endringane som er gjort i den gjeldande fana tilbake til slik dei var då dialogvindauget vart opna.

OK

Lagrar alle endringane og lukker dialogvindauget.

Avbryt

Lukkar du eit dialogvindauge med Avbryt, vert ingen av endringane du har gjort i han lagra.

Støtt oss!