Likskapssøk

Kryss av for å søkja etter uttrykk som liknar på Søk etter-teksten. Kryss av her og trykk på Liknande-knappen for å tilpassa likskapssøket.

For å bruka denne funksjonen …


For eksempel kan likskapssøket finna ord som er like med teksten Søk etter bortsett frå to teikn.

Innstillingar

Vel kriteria for å avgjera om eit ord liknar søkjeuttrykket.

Byt ut teikn

Skriv inn kor mange teikn som kan bytast ut i søkjeuttrykket. Viss du for eksempel skriv inn «2», vil «svart» og «klart» verta oppfatta som like.

Legg til teikn

Vel det høgste tal på ekstra teikn som ord kan ha for framleis å verta funne av søket som liknande ord.

Fjern teikn

Vel kor mange teikn kortare enn søkjeordet eit ord kan vera.

I kombinasjon

Kryss av for å søkja etter eit uttrykk som passar ein vilkårleg kombinasjon av innstillingane.

tip

Ved å bruka «Kombiner» vil ein få fleire treff ut frå det ein ventar ut frå innstillingane, men kan få falske positive svar. Utan «Kombiner» kan ein få færre treff, men ingen falske positive.


note

Det vert brukt ein vekta Levenshtein avstandsalgoritme (WLD). Viss det ikkje er avmerkt for «Kombiner», vert innstillingane handsama som ein EKSKLUSIV-ELLER. Elles vert innstillingane handsama som ein INKLUSIV-ELLER (tillempa WLD).


warning

Ver varsam når du brukar Byt ut alle i likskapssøk. Det beste er å sjå etter på førehand kva som kan verta funne.


Støtt oss!