Skriv ut

Skriv ut det gjeldande dokumentet, utvalet eller sidene du ønskjer. Du kan også setja innstillingane for utskriving av det gjeldande dokumentet. Innstillingane for utskriving kan variera etter kva skrivar og operativsystem du brukar.

For å bruka denne funksjonen …

Frå menylinja:

Vel Fil → Skriv ut

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Fil → Skriv ut

Frå tastaturet:

+ P

Frå verktøylinjer:

Ikon Skriv ut

Skriv ut


Dialogvindauget for utskriving er sett saman av tre hovuddelar: Ei førehandsvising med navigeringsknappar, fleire faner med kontrollelement tilpassa dokumenttypen og knappane Skriv ut, Avbryt og Hjelp.

Om du berre ønskjer å vite korleis du kan skrive ut eit dokument, trykk på ei av lenkjene nedanfor.

Generell utskriving::

Skriva ut raskare med reduserte data

Skriva ut i svart-kvitt

Merkja det største utskriftsområdet på ei side

note

Innstillingane som vert gjort i dialogvindauget for Skriv ut gjeld berre for den aktuelle utskrivinga aktivert med knappen Skriv ut. Ønskjer du å endra nokre innstillingar varig, bruk → LibreOffice (programnamn) → Skriv ut.


note

Trykk Shift+F1 eller vel Hjelp → Kva er dette? og peik på eit kontrollelement i dialogvindauget Skriv ut for å sjå hjelpeteksten for elementet.


Førehandsvising

Førehandsvisinga viser korleis utskrifta vil sjå ut på papir. Du kan bla deg gjennom alle arka ved hjelp av knappane under førehandsvisinga.

Avkryssingsfelt for førehandsvising

Slå førehandsvisinga av utskrifta av/på.

Førehandsvising av navigasjonsfelt

Skriv talet på sider som skal visast i førehandsvisinga, eller bruk piltastane for å visa sider i førehandsvisinga.

🡆 Viser førehandsvisinga av den neste sida.

Viser førehandsvisinga av den siste sida.

🡄 Viser førehandsvisinga av den førre sida.

Viser førehandsvisinga av den første sida.

Generelt

Du finn dei viktigaste kontrollelementa for utskrivinga på fana Generelt. Her kan du velja skrivar og setja opp innstillingane for den valde skrivaren. Du kan også bestemma kva innhald i dokumentet som skal skrivast ut.

Skrivar

Dette feltet viser dei installerte skrivarane. Trykk på skrivaren du vil bruka for den gjeldande utskrifta.

Status

Viser om den valde skrivaren er tilgjengeleg.

Eigenskapar

Opnar dialogvindauget for skrivaroppsettet. Eigenskapane varierer med kva skrivar du vel.

Område og kopiar

Alle sider

Skriv ut heile dokumentet.

Sider

Skriv ut berre dei sidene eller lysbileta du spesifiserer i boksen Sider.

Utval

Skriv ut berre det merkte området eller dei merkte områda eller objekta i dokumentet.

For å skriva ut eit område med sider, bruk eit format som 3-6. For å skriva ut enkeltsider, bruk eit format som 7;9;11. Du kan skriva ut ei blanding av sideområde og enkeltsider ved å bruka eit format som for eksempel 3-6;8;10;12.

Ta med

Vel ein del av sidene som skal skrivast ut. Moglege verdiar er:

Papirsider

Viss skrivaren kan skriva ut på begge sidene av papiret, er det mogleg å velja mellom å skriva på berre den eine sida av papiret eller begge.

Tal på kopiar

Skriv inn kor mange kopiar du vil skriva ut.

Sortera

Hald på siderekkjefølgja i det opphavlege dokumentet.

Lagar åtskilde utskriftsjobbar for sortert utskrift

Merk av for denne om du ikkje stolar på at skrivaren lagar sorterte kopiar, men i staden lagar ei utskrift av kvar kopi.

Skriv ut i motsett rekkjefølgje

Merk av for å skriva ut i motsett rekkjefølgje.

Sideoppsett

I området Sideutforming kan du spara nokre ark ved å skriva fleire sider på kvart papirark. Du bestemmer storleiken på arket og korleis sidene skal setjast opp.

Endra oppstillinga av sider som skal skrivast ut på kvart papirark. Du kan sjå korleis oppstillinga vil verta på førehandsvisinga.

For nokre dokumenttypar kan du velja å skrive ut som brosjyre.

Papirstorleik

Set papirstorleiken som skal brukast. Førehandsvisinga viser korleis utskrifta vert sjåande ut på den valde papirstorleiken.

Retning

Vel papirretninga. Moglege verdiar er Ståande og Liggjande.

Sider per ark

Skriv ut fleire sider på kvart papirark.

Vel kor mange sider som skal skrivast på kvart papirark. Når talet på sider er sett til tilpassa vert desse innstillingane viste:

Sider

VVel kor mange rader.

Av

Vel kor mange kolonnar.

Marg

Vel margen mellom dei skrivne sidene og papirkanten.

Avstand

Vel margen mellom dei einskilde sidene på kvart papirark.

Rekkjefølgje

Vel i kva rekkjefølgje sidene skal skrivast ut.

Teikna ein kant rundt kvar side

Merk av for å teikna ein kant rundt kvar side.

Brosjyre

Merk av for «Brosjyre» om du vil skriva ut dokumentet i brosjyreformat.

Skriva ut ein brosjyre

Støtt oss!