Opna

Opnar ei lokal eller ei ekstern fil. Det er råd å opna fleire filer.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Fil → Opna

+ O

På verktøylinja Standard, trykk

Ikon Opna

Opna fil


Fildialogar – for eksempel Opna, Lagra som og liknande – er tilgjengeleg på to ulike måtar:

Bruk LibreOfficeGenerelt for å skifta frå det eine til det andre.

Merknadsikon

Viss fila du vil opna inneheld stilar, gjeld spesielle reglar.


Mappeval

Plukk den mappa du vil ha frå nedtrekkslista eller skriv inn stinamnet. Du kan bruka funksjonen Autofullfør for å gjera det enklare å skriva.

Bruk dialogvindauget Filtenester for å kopla deg til ein tenar.
Vel ei overordna mappe frå mappestien med Ikon opne.

Legg ei undermappe til gjeldande mappe med Lag ei ny mappe.

Stader og filer

Legg gjeldande mappe til i favorittstadane dine ved å bruka +. Fjern ein merkt stad frå lista med -.

Viser filene og mappene i mappa du er i. Klikk på kolonneoverskrifter for å sortera filnamn, typar, storleikar eller datoar i stigande eller søkkande rekkjefølgje.

tip

For å opna fleire dokument samstundes i kvar sitt vindauge, hald nede medan du klikkar på filene, og klikk deretter Opna.


Dialogvindauga for filhandsaming har i dei moderne datamaskinane mange funksjonar for å handsama filer. I dei fleste kan du gje filene nytt namn, slette og oppretta filer, sortera fillister, vise filer og mapper i ikon-, tre- eller listevising, gå gjennom mappetreet for filsystemet og mykje meir. Trykk på høgre museknapp for å få opp ei liste over kva du kan gjera med dei merkte filene i visingsområdet.

Filnamn

Skriv inn eit filnamn eller ein sti til fila.

Desse funksjonane er tilgjengelege i dialogvindauget:

  1. LibreOffice har ein autofullføringsfunksjon som slår seg på i nokre tekst- og listeboksar. For eksempel kan du skriva inn i URL-feltet og autofullføringsfunksjonen vil visa den første fila eller mappa som byrjar med bokstaven «a».

  2. Bruk pil ned for å bla gjennom dei andre mappene og filene. Trykk pil høgre for å visa ei undermappe i URL-feltet. Snar autofullføring er tilgjengeleg ved å trykkja på End etter å ha skrive inn ein del av adressa. Når dokumentet eller mappa du vil bruka er funne, vel du ved å trykkja Enter.

Filtype

Merk filtypen som du vil opna, eller vel Alle filer (*) for å vise ei liste over alle filene i katalogen.

Versjon

Viss det er fleire versjonar av fila du opnar, vel kva versjon du vil opna. Du kan lagra og organisera fleire versjonar av eit dokument ved å velja Fil → Versjonar. Dei ulike versjonane vert opna skriveverna.

Skriveverna

Opna fila i skriveverna modus.

Opna

Opnar det valde dokumentet (evt. dokumenta).

Opna dokument med malar

Når du opnar eit dokument som er laga frå ein mal, vil LibreOffice kontrollera om malen er endra sidan sist dokumentet vart opna. Viss malen er endra, vil det koma opp eit dialogvindauge der du kan velja kva stilar som skal nyttast i dokumentet.

LibreOffice kjenner igjen malar som i ei vilkårleg mappe er definert som mal i LibreOffice → Stiar.

Viss eit dokument som er oppretta frå ein mal som ikkje lengre finst, vert det vist eit dialogvindauge der du kan velja kva som skal gjerast neste gong dette dokumentet vert opna.

For å bryta koplinga mellom dokumentet og den manglande malen, trykkjer du på Nei. Elles vil LibreOffice leita etter malen neste gong du opnar dokumentet.

note

Når du brukar Filer → Lagra som og vel eit malfilter for å lagra ein mal i ei mappe som ikkje er spesifisert i stien Malar, vert dokumenta som er baserte på denne malen ikkje kontrollerte.


Støtt oss!