Opna

Opnar ei lokal eller ekstern fil eller importerer ei.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Fil → Opna

+ O

På verktøylinja Standard, trykk

Ikon Opna

Opna fil


LibreOffice brukar filhandsamaren i vindaugehandteraren i operativsystemet for kommandoen Opna.

Merknadsikon

Viss fila du vil opna inneheld stilar, gjeld spesielle reglar.


Visingsområdet

Viser filene og mappene i den mappa du er i. For å opna ei fil, merk fila og trykk Opna.

Tipsikon

Du kan opna fleire dokument på same tid ved å halda nede medan du merkjar filene. Trykk deretter Opna.


Dialogvindauga for filhandsaming har i dei moderne datamaskinane mange funksjonar for å handsama filer. I dei fleste kan du gje filene nytt namn, slette og oppretta filer, sortera fillister, vise filer og mapper i ikon-, tre- eller listevising, gå gjennom mappetreet for filsystemet og mykje meir. Trykk på høgre museknapp for å få opp ei liste over kva du kan gjera med dei merkte filene i visingsområdet.

Filnamn

Skriv inn eit filnamn eller ein sti til fila.

Desse funksjonane er tilgjengelege i dialogvindauget:

  1. LibreOffice har ein autofullføringsfunksjon som slår seg på i nokre tekst- og listeboksar. For eksempel kan du skriva inn i URL-feltet og autofullføringsfunksjonen vil visa den første fila eller mappa som byrjar med bokstaven «a».

  2. Bruk pil ned for å bla gjennom dei andre mappene og filene. Trykk pil høgre for å visa ei undermappe i URL-feltet. Snar autofullføring er tilgjengeleg ved å trykkja på End etter å ha skrive inn ein del av adressa. Når dokumentet eller mappa du vil bruka er funne, vel du ved å trykkja Enter.

Versjon

Viss det er fleire versjonar av fila du opnar, vel kva versjon du vil opna. Du kan lagra og organisera fleire versjonar av eit dokument ved å velja Fil → Versjonar. Dei ulike versjonane vert opna skriveverna.

Filtype

Merk filtypen som du vil opna, eller vel Alle filer (*) for å vise ei liste over alle filene i katalogen.

Opna

Opnar det valde dokumentet (evt. dokumenta).

Set inn

Dersom du opna dialogvindauget ved å velja Set inn → Fil, vert Opna-knappen kalla Set inn. Set den valde fila inn i dokumentet der skrivemerket står.

Skriveverna

Opna fila i skriveverna modus.

Opna dokument med malar

Når du opnar eit dokument som er laga frå ein mal, vil LibreOffice kontrollera om malen er endra sidan sist dokumentet vart opna. Viss malen er endra, vil det koma opp eit dialogvindauge der du kan velja kva stilar som skal nyttast i dokumentet.

LibreOffice kjenner igjen malar som i ei vilkårleg mappe er definert som mal i LibreOffice → Stiar.

Viss eit dokument som er oppretta frå ein mal som ikkje lengre finst, vert det vist eit dialogvindauge der du kan velja kva som skal gjerast neste gong dette dokumentet vert opna.

For å bryta koplinga mellom dokumentet og den manglande malen, trykkjer du på Nei. Elles vil LibreOffice leita etter malen neste gong du opnar dokumentet.

note

Når du brukar Filer → Lagra som og vel eit malfilter for å lagra ein mal i ei mappe som ikkje er spesifisert i stien Malar, vert dokumenta som er baserte på denne malen ikkje kontrollerte.


Støtt oss!