Opna

Opnar ei lokal eller ekstern fil eller importerer ei.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Fil → Opna

+ O

På verktøylinja Standard, trykk

Ikon Opna

Opna fil


LibreOffice brukar filhandsamaren i vindaugehandteraren i operativsystemet for kommandoen Opna.

Merknadsikon

Viss fila du vil opna inneheld stilar, gjeld spesielle reglar.


Visingsområdet

Viser filene og mappene i den mappa du er i. For å opna ei fil, merk fila og trykk Opna.

Tipsikon

Du kan opna fleire dokument på same tid ved å halda nede medan du merkjar filene. Trykk deretter Opna.


Dialogvindauga for filhandsaming har i dei moderne datamaskinane mange funksjonar for å handsama filer. I dei fleste kan du gje filene nytt namn, slette og oppretta filer, sortera fillister, vise filer og mapper i ikon-, tre- eller listevising, gå gjennom mappetreet for filsystemet og mykje meir. Trykk på høgre museknapp for å få opp ei liste over kva du kan gjera med dei merkte filene i visingsområdet.

Filnamn

Skriv inn eit filnamn eller ein sti til fila.

Desse funksjonane er tilgjengelege i dialogvindauget:

  1. LibreOffice har ein autofullføringsfunksjon som slår seg på i nokre tekst- og listeboksar. For eksempel kan du skriva inn i URL-feltet og autofullføringsfunksjonen vil visa den første fila eller mappa som byrjar med bokstaven «a».

  2. Bruk pil ned for å bla gjennom dei andre mappene og filene. Trykk pil høgre for å visa ei undermappe i URL-feltet. Snar autofullføring er tilgjengeleg ved å trykkja på End etter å ha skrive inn ein del av adressa. Når dokumentet eller mappa du vil bruka er funne, vel du ved å trykkja Enter.

Versjon

Viss det er fleire versjonar av fila du opnar, vel kva versjon du vil opna. Du kan lagra og organisera fleire versjonar av eit dokument ved å velja Fil → Versjonar. Dei ulike versjonane vert opna skriveverna.

Filtype

Merk filtypen som du vil opna, eller vel Alle filer (*) for å vise ei liste over alle filene i katalogen.

Opna

Opnar det valde dokumentet (evt. dokumenta).

Set inn

Dersom du opna dialogvindauget ved å velja Set inn → Fil, vert Opna-knappen kalla Set inn. Set den valde fila inn i dokumentet der skrivemerket står.

Skriveverna

Opna fila i skriveverna modus.

Opna dokument med malar

LibreOffice kjenner igjen malar som finst i kva katalog som helst i denne lista:

Merknadsikon

Når du brukar Fil → Malar → Lagra som mal for å lagra ein mal, vert malen lagra i brukarmappa for malar. Når du opnar eit dokument som er basert på ein slik mal, vert dokumentet kontrollert for å sjå om det er endringar i malen slik som omtalt nedanfor. Malen som vert knytt til dokumentet vert av og til kalla ein «fast mal».


Merknadsikon

Når du brukar Fil → Lagra som og vel ei malfil for å lagra malen i ei mappa som ikkje finst i lista, vert dokumenta som er baserte på denne lista ikkje kontrollerte.


Når du opnar eit dokument som er laga frå ein «fast mal» (sjå omtale ovanfor), vil LibreOffice kontrollera om malen er endra sidan sist dokumentet vart opna. Viss malen er endra, vil det koma opp eit dialogvindauge der du kan velja kva stilar som skal nyttast i dokumentet.

Trykk på Oppdater stilar for å bruka dei nye stilane frå malen i dokumentet.

Trykk på Hald fram med gamle stilar for å bruka dei stilane som var i dokumentet frå før.

Viss eit dokument som er oppretta frå ein mal som ikkje lengre finst, vert det vist eit dialogvindauge der du kan velja kva som skal gjerast neste gong dette dokumentet vert opna.

For å bryte koplinga mellom dokumentet og den manglande malen, trykkjer du på Nei. Elles vil LibreOffice leita etter malen neste gong du opnar dokumentet.

Støtt oss!