Generell ordliste

Denne ordlista forklarar ein del av dei vanlegaste uttrykka du finn i LibreOffice.

Du kan bruka ordlista til å slå opp ukjende ord som du finn i LibreOffice-programma.

Sprettoppmeny

Ein sprettoppmeny er ein lokal meny for eit objekt. Du opnar sprettoppmenyen til eit objekt ved √• trykkja p√• objketet med museknapp for √• merkja det og s√• . Nokre sprettoppmenyar kan verta opna sj√łlv om objektet ikkje er merkt. Du finn sprettoppmenyar overalt i LibreOffice.

Talboks

  1. I skjemakontrollane er ein rulleknapp ein eigenskap for eit talfelt, valutafelt, datofelt eller klokkeslettfelt. Dersom eigenskapen ¬ęRulleknapp¬Ľ er sl√•tt p√•, viser feltet eit par symbol med piler som peikar i motsett retning, anten vassrett eller loddrett.

  2. I Basic-IDE er ein rulleknapp namnet som vert brukt på det numeriske feltet og dei to pilsymbola.

Du kan skriva ein talverdi i feltet ved sida av rulleknappen eller velja verdi med symbola Pil opp og Pil ned på rulleknappen. Du kan også trykkja tastane Pil opp og Pil ned for å auke eller minske verdien. Trykk Page up og Page down for å setja maksimums- eller minimumsverdien.

Viss feltet ved sida av rulleknappen er ein talverdi, kan du også setja ei måleeining, for eksempel 1 cm eller 5 mm, 12 pt eller 2".

DDE

DDE st√•r for ¬ęDynamic Data Exchange¬Ľ, og er ein forgjengar til OLE, ¬ęObject Linking and Embedding¬Ľ. Med DDE kan objekt leggjast inn som fillenkjer, men ikkje byggjast inn i dokumenta.

Du kan laga DDE-lenkjer på denne måten: Vel celler frå eit Calc-rekneark, kopier dei til utklippstavla og byt til eit anna rekneark der du vel Rediger → Lim inn utval. Vel Lenkje for å setja inn cellene som ei DDE-lenkje. Celleområdet vert då lese inn frå originalfila.

Bézier-objekt

Den franske matematikaren Pierre Bézier utvikla ein måte å skildra kurver på matematisk. Teikneprogram brukar ofte Bézier-kurver i todimensjonale teikningar. Kurva er styrt av fire punkt: Start- og sluttposisjonen, pluss to mellompunkt. Når du endrar på Bézier-objekt, flyttar du desse punkta med musa.

Formatering direkte og med stilar

Dersom du formaterer eit dokument utan √• bruka stilar, brukar du det vi kallar ¬ędirekte¬Ľ formatering. Det vil seia at du endrar tekst eller andre objekt, for eksempel rammer eller tabellar, ved √• velja ulike eigenskapar direkte. Formatet gjeld berre for det valde omr√•det, s√• alle endringane m√• gjerast kvar for seg. Stilar, derimot, vert ikkje brukte direkte i teksten, men m√• i staden veljast ved hjelp av stilhandsamaren f√łr dei vert tekne i bruk. Ein av fordelane med stilar er at n√•r du gjer endringar i ein stil, vert endringane teke i bruk samtidig i alle delar av dokumentet der denne stilen er i bruk.

Du kan fjerna direkte formatering frå dokumentet ved å markera all tekst med snarvegen + A og deretter velja Formater → Fjern direkte formatering.

SQL-database / SQL-tenar

Ein SQL-database er eit databasesystem med eit SQL-grensesnitt. SQL-databasar er gjerne brukte i klient/tenar-nettverk der fleire klientar har tilgang til ein sentral tenar. Difor vert slike databasar ofte kalla SQL-tenardatabasar eller berre SQL-tenarar.

Du kan integrere eksterne SQL-databasar i LibreOffice. Databasane kan anten ligge lokalt på din eigen harddisk eller ein annan stad i nettverket. Tilgangen skjer anten gjennom ODBC eller gjennom drivarar som er innebygde i LibreOffice.

Festing av vindauge

Ein del vindauge i LibreOffice, for eksempel ¬ęStilar¬Ľ og dokumentstruktur, kan limast inn. Du kan flytte desse vindauga, endra storleiken p√• dei eller lima dei til ein kant. Til kvar kant kan du lima inn fleire vindauge over og under kvarandre eller ved sida av kvarandre. Du kan endra storleiken p√• vindauga ved √• trekkja i rammene.

Dobbeltklikk i eit tomt område i vindauget medan du held nede -tasten for å frigjera eller festa vindauget igjen. I vindauget for stilhandsamaren kan du også dobbeltklikka i den grå delen av vindauget ved sida av symbolet medan du held nede -tasten.

Prim√¶rn√łkkel

Ein prim√¶rn√łkkel tener som eintydig identifikasjon av databasefelt. Den unike identifikasjonen vert brukt i relasjonsdatabasar for √• henta data fr√• andre tabellar. Referansar til prim√¶rn√łklar fr√• andre tabellar vert kalla framandn√łklar.

I LibreOffice¬†vel du prim√¶rn√łkkelen i utformingsvisinga av ein tabell ved √• velja den aktuelle kommandoen fr√• lokalmenyen i radoverskrifta til det valde feltet.

Relasjonsdatabase

Ein relasjonsdatabase er ei samling dataelement som er organiserte som eit sett formelt skildra tabellar der data kan hentast ut eller setjast saman p√• mange ulike m√•tar utan at sj√łlve tabellane m√• omorganiserast.

Eit relasjonsdatabasesystem (RDBMS) er eit program som lèt deg laga, oppdatera og styra relasjonsdatabasar gjennom SQL-uttrykk frå brukaren eller eit program.

Eit godt eksempel p√• ein relasjonsdatabase kan vera ein database med tabellane ¬ęKunde¬Ľ, ¬ęInnkj√łp¬Ľ og ¬ęFaktura¬Ľ. I fakturatabellen ligg det ingen data om kundar eller innkj√łp, berre referansar (relasjonar) til dei aktuelle felta i kunde- og innkj√łpstabellane (for eksempel feltet Kunde-ID fr√• kundetabellen).

Skrivemetode

Ein ¬ęskrivemetode¬Ľ er eit hjelpeprogram som kan brukast om du vil skriva inn komplekse teikn fr√• ikkje-vestlege teiknsett med eit vanleg tastatur.

Objekt

Eit objekt er eit skjermelement som inneheld data. Det kan visa til data frå andre program, for eksempel tekst eller bilete.

Objekt er uavhengige og påverkar ikkje kvarandre. Alle objekt som inneheld data kan tilordnast visse kommandoar. For eksempel har eit biletobjekt kommandoar for biletredigering, medan eit rekneark har reknekommandoar.

Talsystem

Eit talsystem er inndelt etter kor mange teikn som vert brukte for å representere tal. Desimalsystemet er for eksempel basert på tala frå 0 til 9, binærsystemet på tala 0 og 1 og det heksadesimale systemet er basert på 16 teikn (0-9 og A-F).

ASCII

Forkorting for ¬ęAmerican Standard Code for Information Interchange¬Ľ. ASCII er eit teiknsett for framvising av skrift p√• datamaskiner. Det inneheld 128 bokstavar, tal og andre teikn. Det utvida ASCII-teiknsettet inneheld 256 teikn. Kvar teikn har sitt eige nummer, ofte kalla ASCII-kode.

I nettsider kan du ofte berre bruka 7-bits ASCII-teikn. Andre teikn, for eksempel √¶, √ł og √•, m√• skrivast inn med spesielle kodar. N√•r du skriv inn teikn fr√• det utvida ASCII-teiknsettet, gjer eksportfilteret i LibreOffice om slike teikn automatisk.

Page line-spacing (register-true)

In LibreOffice, the register-true feature is called Page line-spacing.

Sidelinjeavstand viser til det samanfallande avtrykket av linjene p√• begge sidene av ei side. Funksjonen for sidelinjeavstand gjer det enklare √• lesa ei side ved √• hindra at gr√• skuggar av teksten bakf√łre skin gjennom mellom tekstlinjene. Termen sidelinjeavstand refererer ogs√• til linjer i tekstkolonnar som ligg inntil kvarandre, der linjer i ulike kolonnar brukar det same loddrette rutenettet og s√•leis justerar dei loddrett med kvarandre.

Utskrift av linjeavstand er særleg nyttig for dokument som har to sider ved sida av kvarandre (for eksempel i ei bok eller ein brosjyre), for utformingar med fleire kolonnar og for dokument som skal skrivast ut dobbeltsidig.

Lagra relativt og absolutt

In various dialogs (for example, Tools - AutoText) you can select whether you want to save files relatively or absolutely.

Dersom du vel å lagra relativt, vert referansane til innebygde bilete eller andre objekt i dokumentet lagra relativt til plasseringa i filsystemet. Då vil det ikkje ha noko å seia kvar mappestrukturen faktisk ligg. Filene vert funne uansett kvar dei ligg, så lenge referansen held seg på den same stasjonen. Dette er viktig å tenkja på dersom du skal gjera dokumentet tilgjengeleg for andre datamaskiner der mappestrukturen og stasjonane kan vera heilt annleis. Det er òg lurt å lagra relativt dersom du skal leggja dokumentet ut på Internett.

Dersom du f√łretrekk √• lagra absolutt, vert alle referansar til andre filer √≤g lagra absolutt, med informasjon om stasjonen eller rotmappa der filene ligg. Fordelen med dette er at sj√łlve dokumentet som inneheld referansane kan flyttast til andre mapper, utan at referansane vert ugyldige.

Kerning

Kerning vil seia √• gjera avstanden mellom teiknpar st√łrre eller mindre slik at teksten totalt sett ser betre ut.

Kerningstabellane inneheld informasjon om kva for teiknpar som krev tilpassa avstand. Slike tabellar er vanlegvis innebygde i skriftene.

Lenkje

Kommandoen Lenkjer til eksterne filer ligg i menyen Rediger. Denne kommandoen kan berre brukast når det finst minst ei lenkje i dokumentet. Når du set inn eit objekt, for eksempel eit bilete, kan du anten kopiere det inn i dokumentet eller setja det inn som ei lenkje.

Dersom eit objekt vert set direkte inn i eit dokument, aukar storleiken på dokumentfila med minst storleiken på objektet. Når du lagrar dokumentet og opnar det på ein annan maskin, vil objektet du sette inn, framleis liggja på same staden i dokumentet.

Dersom du set inn objektet som ei lenkje, er det berre ein referanse til filnamnet som vert sett inn. Storleiken p√• dokumentfila aukar nesten ikkje i det heile. No kan du derimot ikkje opna dokumentet p√• ei anna maskin utan at den lenkte fila ligg p√• n√łyaktig same stad der √≤g.

Bruk Rediger → Lenker til eksterne filer for å sjå kva filer som er set inn som lenker. Du kan fjerne lenkene dersom du vil det. I så fall vert lenkja broten og objektet vert set inn direkte.

JDBC

Med JDBC (¬ęJava Database Connectivity¬Ľ) kan du kopla til databasar fr√• LibreOffice. JDBC-drivarane er skrivne i programmeringsspr√•ket Java og er plattformuavhengige.

Formatering

Med formatering meiner ein den visuelle utforminga av teksten i ein teksthandsamar eller eit DTP-program (DeskTop Publishing). Dette omfattar papirformat, sidemargar, skriftypar, skrifteffektar, innrykk, mellomrom og mykje anna. Du kan formatera tekst direkte eller med stilar leverte med LibreOffice.

OLE

OLE-objekt (¬ęObject Linking and Embedding¬Ľ) kan lenkjast eller byggjast inn i dokument. Innebygde objekt er kopierte inn saman med detaljar om opphavsprogrammet. Dersom du vil redigera objektet, kan du enkelt starta opphavsprogrammet ved √• dobbeltklikka p√• objektet.

OpenGL

OpenGL er eit språk for 3D-grafikk, opphavleg utvikla av SGI (Silicon Graphics Inc.). Det finst to dialektar i vanleg bruk: Microsoft OpenGL som er utvikla for bruk i Windows NT, og Cosmo OpenGL som er laga av SGI. Den siste er eit uavhengig grafikkspråk for alle plattformar og alle slags datamaskiner, til og med maskiner som ikkje har spesiell maskinvare for 3D-grafikk.

PNG

PNG (¬ęPortable Network Graphics¬Ľ) er eit filformat for bilete. Filene vert komprimerte med ein sj√łlvvald komprimeringsfaktor, og i motsetning til JPG-formatet, vert PNG-filer alltid komprimerte utan tap av informasjon.

RTF

RTF (¬ęRich Text Format¬Ľ, rikt tekstformat) er eit filformat som er tilpassa utveksling av tekstfiler. Ein spesiell funksjon er at formateringa vert gjort om til direkte lesbar tekst√≠nformasjon. Diverre gjev RTF gjerne st√łrre filer enn andre filformat.

SQL

SQL (¬ęStructured Query Language¬Ľ) er eit spr√•k som vert brukt til databasesp√łrjingar. I LibreOffice kan du laga sp√łrjingar b√•de i SQL og interaktivt med musa.

Kompleks tekstvising (KTV)

Språk med kompleks tekstvising kan ha nokre eller alle desse eigenskapane:

LibreOffice st√łttar i dag hindi, thai, hebraisk og arabisk som CTL-spr√•k.

Du kan sl√• p√• CTL-st√łtte i ‚Üí Spr√•kinnstillingar ‚Üí Spr√•k.

Festing (automatisk g√łyming)

Ved dei vindaugskantane der eit vindauge er festa, kan du sj√• ein knapp som du kan bruka til √• visa eller g√łyma vindauget.

Enkjer og foreldrelause

¬ęEnkjer og foreldrelause¬Ľ er uttrykk med lang typografisk tradisjon. Enkjer er korte linjer p√• slutten av avsnitt, som hamnar √•leine p√• toppen av ei side ved utskrift. Linjer er foreldrelause n√•r den f√łrste linja i eit avsnitt vert skriven ut √•leine nedst p√• ei side. I LibreOffice kan du automatisk hindra slike linjer i tekstdokument med ei innstilling i avsnittsstilen. Der kan du sj√łlv velja kor mange linjer du vil halda samla p√• ei side.

ODBC

¬ęOpen Database Connectivity¬Ľ er ein vanleg protokoll som program kan bruka til √• snakka med databasar. Sp√łrjespr√•ket er SQL (¬ęStructured Query Language¬Ľ). I LibreOffice¬†kan du velja for kvar enkelt database om SQL-kommandoar skal brukast til sp√łrjingar. Alternativet er √• laga sp√łrjingar i det interaktive grensesnittet, slik at LibreOffice etterp√• kan omsetja dei til SQL for deg.

St√łtt oss!