Set inn

Denne menyen lèt deg setja inn element i Draw-teikningar, som for eksempel andre teikningar og hjelpelinjer.

Bilete

Opnar eit dialogvindauge for val av filer for å setja inn eit bilete i det gjeldande dokumentet.

Diagram

Set inn eit diagram basert på data frå ei celle, eit tabellområde eller med standarddata..

Tabell

Set inn ein ny tabell i det gjeldande lysbiletet eller den gjeldande sida.

Media

Undermenyen inneheld ulike kjelder bilete, audio og video kan setjast inn frå.

OLE-objekt

Set eit innebygd eller lenkja objekt inn i dokumentet, inkludert formlar, QR-kodar og OLE-objekt.

Set inn festepunkt/-linje

Set inn eit festepunkt eller ei festelinje som du kan bruka for raskt å justera objekta i eit lysbilete.

Lag

Set inn eit nytt lag eller endra eit lag i dokumentet. Lag er berre tilgjengelege i Draw, ikkje i Impress.

Tekstfelt

Setja inn eit tekstfelt

Merknad

Set inn ein merknad rundt den merkte teksten, presentasjonslysbilete, teikneside eller der markøren er i eit rekneark.

Flytande ramme

Set inn ei flytande ramme i det gjeldande dokumentet. Flytande rammer vert brukte i HTML-dokument for å visa innhaldet i ei anna fil.

FontWork

Du kan bruka Fontwork for å laga grafisk tekstobjekt.

Hyperlenkje

Opnar eit dialogvindauge der du kan redigera hyperlenkjer.

Spesialteikn

Gjer at brukaren kan setja inn teikn frå eit område med symbol funne i dei installerte skrifttypane.

Formateringsteikn

Opnar ein undermeny for å setja inn spesielle formateringsteikn som hardt mellomrom, mjuk bindestrek og mjukt linjeskift.

Sidenummer

Set inn eit tekstfelt med det gjeldande sidenummeret.

Felt

Viser vanlege felt som du kan setja inn i lysbiletet.

Kontrollelement for skjema

Denne undermenyen inneheld kontrollelement som for eksempel tekstfelt, avkryssingsboksar, valknappar og listeboks som kan setjast inn i dokumentet.

Støtt oss!