Set inn

Denne menyen lèt deg setja inn element i Draw-teikningar, som for eksempel andre teikningar og hjelpelinjer.

Bilete

Setja inn eit bilete

Diagram

Set inn eit diagram basert på data frå ei celle eller eit tabellområde eller med standard data.

Tabell

Set inn ein ny tabell i det gjeldande lysbiletet eller den gjeldande sida.

Media

Undermenyen inneheld ulike kjelder bilete, audio og video kan setjast inn frå.

Objekt

Set eit innebygd objekt inn i dokumentet. Objektet kan vere formlar, 3D-modellar, diagram og OLE-objekt.

Set inn festepunkt/-linje

Set inn eit festepunkt eller ei festelinje som du kan bruka for raskt å justera objekta i eit lysbilete.

Lag

Set inn eit nytt lag i dokumentet. Lag er berre tilgjengelege i Draw, ikkje i Impress.

Tekstfelt

Setja inn eit tekstfelt

Merknad

Set inn ein merknad rundt den merkte teksten, presentasjonslysbilete, teikneside eller der markøren er i eit rekneark.

Flytande ramme

Set inn ei flytande ramme i det gjeldande dokumentet. Flytande rammer vert brukte i HTML-dokument for å visa innhaldet i ei anna fil.

FontWork

Du kan bruka Fontwork for å laga grafisk tekstobjekt.

Hyperlenkje

Opnar eit dialogvindauge der du kan laga og redigera hyperlenkjer.

Spesialteikn

Gjer at brukaren kan setja inn teikn frå eit område med symbol funne i dei installerte skrifttypane.

Formateringsteikn

Opnar ein undermeny for å setja inn spesielle formateringsteikn som hardt mellomrom, mjuk bindestrek og mjukt linjeskift.

Sidenummer

Set inn eit tekstfelt med det gjeldande sidenummeret.

Felt

Viser vanlege felt som du kan setja inn i lysbiletet.

Kontrollelement for skjema

Denne undermenyen inneheld kontrollelement som for eksempel tekstfelt, avkryssingsboksar, valknappar og listeboks som kan setjast inn i dokumentet.

Støtt oss!