Format

Inneheld kommandoar for å formatera utforminga og innhaldet i dokumentet.

Tekst

Opnar ein undermeny der du kan velja kommandoar for tekstformatering.

Avstand

Opnar ein undermeny der du kan velja kommandoar for tekstavstand.

Lister

Opnar ein undermeny der du kan velja kommandoar for å oppretta og arbeida med lister.

Standardformatering

Fjernar direkte formatering frå utvalet.

Teikn

Endrar skrifta og skriftformateringa til teikna.

Avsnitt

Endrar formatet på det gjeldande avsnittet, som innrykk og justeringar.

Punkt og nummerering

Legg nummerering eller punktmerking til det gjeldande avsnittet eller merkte avsnitt og let deg redigera formatet på nummereringa eller punktmerkinga.

Posisjon og storleik

Bilete

Opnar ein undermeny der du kan velja kommandoar for å handsama bilete.

Endrar storleik, flyttar, roterer eller skråstiller objektet.

Linje

Bestemmer eigenskapane for ei vald linje.

Område

Still inn kva objekta skal fyllast med.

Teksteigenskapar

Vel utsjånad- og forankringseigenskapane for tekst i den valde teikninga eller tekstobjektet.

Lag

Set inn eit nytt lag eller endra eit lag i dokumentet. Lag er berre tilgjengelege i Draw, ikkje i Impress.

Stilar

Opnar stilhandsamaren i sidepanelet med ei liste over alle tilgjengelege bilet- og presentasjonsstilar som du kan bruka eller redigera.

Støtt oss!