Format

Inneheld kommandoar for å formatera utforminga og innhaldet i dokumentet.

Tekst

Opnar ein undermeny der du kan velja kommandoar for tekstformatering.

Avstand

Opnar ein undermeny der du kan velja kommandoar for tekstavstand.

Standardformatering

Fjernar direkte formatering frå utvalet.

Teikn

Endrar skrifta og skriftformateringa til teikna.

Avsnitt

Endrar formateringa av avsnittet, slik som innrykk og justering.

Punkt og nummerering

Legg nummerering eller punktmerking til det gjeldande avsnittet eller merkte avsnitt og let deg redigera formatet på nummereringa eller punktmerkinga.

Posisjon og storleik

Endrar storleik, flyttar, roterer eller skråstiller objektet.

Linje

Bestemmer eigenskapane for ei vald linje.

Område

Still inn kva objekta skal fyllast med.

Teksteigenskapar

Vel utsjånad- og forankringseigenskapane for tekst i den valde teikninga eller tekstobjektet.

Lag

Endrar eigenskapane for det merkte laget.

Stilar

Opnar stilhandsamaren i sidepanelet med ei liste over alle tilgjengelege bilet- og presentasjonsstilar som du kan bruka eller redigera.

Støtt oss!