Rediger

Funksjonane i denne menyen kan du bruka for å redigera Draw-teikningar (for eksempel klipp og lim).

Angra

Angrar den siste kommandoen eller oppføringa du skreiv inn. For å velja kommandoen du vil angra, trykkjer du på pila ved angra-knappen på standardlinja.

Gjenopprett

Gjer om handlinga duangra sist. Trykk på pila rett ved Gjer om-knappen på standardlinja for å velja angra-steget du vil gjera om att.

Klipp ut

Fjernar og kopierer utvalet til utklippstavla.

Kopier

Kopierer utvalet til utklippstavla.

Lim inn

Set innhaldet frå utklippstavla inn ved skrivemerket og byter ut vald tekst eller objekt. Trykk på pila ved sida av knappen for å velja format.

Lim inn utval

Set innhaldet i utklippstavla inn i den gjeldande fila i eit format som du kan velja sjølv.

Merk alt

Merk alt innhaldet i fila, ramma eller tekstobjektet.

Søk og byt ut

Finn og erstattar tekst eller format i det gjeldande dokumentet.

Punkt

Her kan du redigera punkta i teikninga.

Festepunkt

Her kan du redigera festepunkta på teikninga.

Lag kopi

Lag ein eller fleire kopiar av det valde objektet.

Overgangstoning

Lag figurar og fordel dei jamt mellom to teikneobjekt.

Felt

Endra eigenskapane til eit innsett felt.

Sletta lysbilete

Slett det gjeldande lysbiletet eller sida.

Lenkjer

Du kan endra eller fjerna lenkjer til eksterne filer i det gjeldande dokumentet. Du kan også oppdatera innhaldet i den gjeldande fila til slik det var sist ho vart lagra. Kommandoen gjeld ikkje for hyperlenkjer og er berre tilgjengeleg viss det gjeldande dokumentet ikkje inneheld lenkjer til andre filer.

OLE-objekt

Let deg redigera eit merkt OLE-objekt som du har sett inn i fila med kommandoen Set inn → OLE-objekt.

Hyperlenkje

Opnar eit dialogvindauge der du kan redigera hyperlenkjer.

Støtt oss!