Vis

Denne menyen inneheld kommandoar for å kontrollera visinga av dokumentet på skjermen, endra brukargrensesnittet og få tilgang til sidepanela.

Normal

Byt til normalvising av sida.

Hovud

Byt til vising av hovudutforminga.

Brukargrensesnitt

Opnar dialogvindauget for å setja utforminga av brukargrensesnittet.

Verktøylinjer

Opnar ein undermeny for å visa eller gøyma verktøylinjer. Ei verktøylinje inneheld knappar og val som gjer det lett å bruka LibreOffice-kommandoar.

Statuslinja

Viser eller gøymer statuslinja nedst i vindauget.

Vis eller skjul.

Linjalar

Vis eller gøym linjalane øvst og på venstre eller høgre kant av arbeidsområdet.

Rutenett og hjelpelinjer

Slår rutenettet og hjelpelinjene av og på for å gjera det enklare å flytta og plassera objekt nøyaktig på sida.

Festelinjer

Bestemmer visingsalternativa for festelinjer.

Merknadar

Vis eller gøym kommentarar på sida.

Farge/gråtonar

Vis lysbilete i fargar, gråtonar eller svart-kvitt.

Sidepanel

Sidepanelet er eit loddrett grafisk brukargrensesnitt som først og fremst vert brukt for å setje kontekstuelle eigenskapar, stilhandsaming, vise dokumentstrukturen, vise mediegalleriet og fleire funksjonar.

Stilar

Opnar stilhandsamaren i sidepanelet med ei liste over alle tilgjengelege bilet- og presentasjonsstilar som du kan bruka eller redigera.

Galleriet

Opnar galleriruta i sidepanelet der du kan velja bilete og lydklipp som skal setjast inn i dokumentet.

Dokumentstruktur

Vis dokumentstrukturen slik at du raskt kan hoppa til andre lysbilete eller veksla mellom opna filer.

Fargelinje

Vis eller gøym Fargelinja.

Skift

Vert brukt for å flytta plasseringa av sida i vindauget. Når denne er slått på vert utsjånaden til musepeikaren endra. Klikk på sid og dra til ønskt plassering.

Skalering

Opnar dialogvindauget Skaler og vis oppsett slik at du kan setja forstørringsfaktoren for visinga av det gjeldande dokumentet.

Støtt oss!