Menyar

Nedanfor er alle menyane, undermenyane og dialogvindauga i LibreOffice Draw skildra.

Merknadsikon

Det vindauget som inneheld det dokumentet du vil arbeida med må vera vald for at du skal kunna bruka menyane. Du må òg velja eit objekt i dokumentet før du kan bruka menyval som høyrer til det objektet.


Åtvaringsikon

Menyane endrar seg med samanhengen, slik at menyvala passar til det du arbeider med. Dersom skrivemerket står i ein tekst, kan du bruka alle dei menyvala som har med tekst å gjera. Dersom du har merkt eit bilete, er menyvala tilpassa biletredigering.


Fil

Denne menyen inneheld generelle funksjonar for arbeid med Draw, som for eksempel å laga, opna, lukka og skriva ut. Du kan avslutta LibreOffice Draw med Avslutt.

Rediger

Funksjonane i denne menyen kan du bruka for å redigera Draw-teikningar (for eksempel klipp og lim).

Vis

Denne menyen inneheld kommandoar for å kontrollera visinga av dokumentet på skjermen, endra brukargrensesnittet og få tilgang til sidepanela.

Set inn

Denne menyen lèt deg setja inn element i Draw-teikningar, som for eksempel andre teikningar og hjelpelinjer.

Format

Inneheld kommandoar for å formatera utforminga og innhaldet i dokumentet.

Side

Denne menyen inneheld kommandoar for handsaming av teiknesida og for navigering.

Form

Denne menyen inneheld kommandoar for handsaming av formobjekt.

Verktøy

Vindauge

Inneheld funksjonar du kan bruka til å endra og visa dokumentvindauge.

Hjelp

Frå «Hjelpmenyen» kan du opna og bla i hjelpesystemet for LibreOffice.

Støtt oss!