Setja inn bilete

  1. Vel Set inn → Bilete.

  2. Finn biletet du vil setja inn. Kryss av for Lenkje dersom du berre vil setja inn ei lenkje til biletet. Vel Førehandsvising dersom du vil sjå biletet før du set det inn.

    Merknadsikon

    Når du har sett inn ei biletlenkje må du passa på at du ikkje endrar namnet på eller flyttar biletfila til ei anna mappe.


  3. Trykk på Opna for å setja inn biletet.

Støtt oss!