Teikna sektorar og segment

Den flytande verktøylinja Sirklar og ellipsar inneheld verktøy du kan bruka til å teikna ellipsar og sirklar. Du kan òg teikna segment og sektorar av sirklar og ellipsar.

Teikna ein sektor av ein sirkel eller ein ellipse

 1. Opna verktøylinja Sirklar og ellipsar og trykk på anten Sirkel- eller EllipseikonetIkon. Musepeikaren vert då endra til eit trådkryss med eit lite ikon med ein sektor på.

 2. Plasser markøren ved kanten av sirkelen du vil teikna, og teikn opp sirkelen.

  Tipsikon

  For å laga ein sirkel ved å teikna han opp frå sentrum, hald inne medan du trekkjer opp sirkelen.


 3. Slepp museknappen når sirkelen har fått ønskt storleik. Ei linje som svarar til sirkelradiusen vert då vist i sirkelen.

 4. Plasser markøren der du vil plassera den første grensa til sektoren og trykk på musa.

  Merknadsikon

  Sidan radiuslinja som følgjer markøren er avgrensa til grensene i sirkelen, kan du trykka kvar som helst i dokumentet.


 5. Set markøren der du vil plassera den andre grensa til sektoren og klikk. Den ferdige sektoren vert då vist.

For å teikna eit segment av ein sirkel eller ein ellipse, følg trinna for å laga ein sektor basert på ein sirkel.

For å teikna ein boge basert på ein ellipse, vel eit av bogeikona og følg dei same trinna som for å laga ein sektor basert på ein sirkel.

Støtt oss!