Snartastar for teikningar

Dette er ei liste over snartastane som gjeld spesielt for Draw-dokument.

Du kan også bruka dei generelle snartastane i LibreOffice.

Merknadsikon

Ein del av snartastane kan vera brukte av operativsystemet. Desse tastane vil i tilfelle ikkje vere tilgjengelege i LibreOffice. Du kan løyse dette problemet ved å velja andre snartastar, anten for LibreOffice ved hjelp av Verktøy → Tilpass → Tastatur eller i operativsystemet.


Funksjonstastar for teikningar

Snartastar

Effekt

F2

Legg til eller rediger tekst.

F3

Opnar ei gruppe for redigering av enkeltobjekt.

+ F3

Lukk grupperedigering.

Shift + F3

Opnar dialogvindauget Lag kopi.

F4

Opnar dialogvindauget Posisjon og storleik.

F5

Opnar Dokumentstrukturen.

F7

Stavekontroll.

+ F7

Opnar synonymordboka.

F8

Punktredigering på/av.

+ Shift + F8

Tilpass til ramme.

Opnar stilvindauget.


Snartastar for teikningar

Snartastar

Effekt

Plussteiknet (+)

Vis større.

Minusteiknet (-)

Vis mindre.

Gongeteiknet (* på taltastaturet)

Tilpassar sida til skjermen.

Deleteiknet (/ på taltastaturet)

Viser det gjeldande utvalet større.

+ Shift + G

Grupperer dei valde objekta.

Shift + + A

Opphever grupperinga av den valde gruppa.

+ Shift + K

Slår saman dei valde objekta.

+ Shift + K

Deler opp dei valde objekta igjen.

+ Shift + Plussteiknet (+)

Flytt fremst.

+ Plussteiknet (+)

Flytt framover.

+ Minusteiknet (-)

Flytt bakover.

+ Shift + Minusteiknet (-)

Flytt bakarst.


Snartastar som gjeld spesielt for teikningar

Snartastar

Effekt

Page Up

Gå til førre side

Page Down

Gå til neste side

+ Page Up

Gå til førre lag

+ Page Down

Gå til neste lag

Piltast

Flyttar det valde objektet i same retning som piltasten.

+ Piltast

Flyttar sidevisinga i same retning som piltasten.

-klikk medan du drar eit objekt. Merk: du må først slå på innstillinga Kopier ved flytting i - LibreOffice Draw → Generelt for å kunna bruka denne snartasten. (Er normalt slått på).

Opprettar ein kopi av et drege objekt når museknappen vert sloppe.

+ Enter med tastaturfokuset (F6) på eit teikneobjektikon på verktøylinja.

Set inn eit teikneobjekt med standardstorleik i midten av den gjeldande visinga.

Shift + F10

Opnar sprettoppmenyen for det markerte objektet.

F2

Opnar tekstmodus.

Enter

Opnar tekstmodus dersom eit tekstobjekt er valt.

+ Enter

Opnar tekstmodus, dersom eit tekstobjekt er valt. Dersom det ikkje finst nokon tekstobjekt, eller dersom du har gått gjennom alle tekstobjekta på sida, vert ei ny side sett inn.

Trykk på -tasten og dra med musa for å teikna eller endra storleik på eit objekt frå midten av objektet og utover.

+ klikk på eit objekt

Vel objektet som ligg bak det valde objektet.

+ Skift + trykk på eit objekt

Markerer objektet framføre det valde objektet.

Shift-tasten medan du vel eit objekt

Legg til eller fjernar objekt frå markeringa.

Shift + dra medan du opprettar eller endrar storleiken på eit objekt

Det valde objektet kan berre flyttast i trinn på 45 grader.

Shift + dra medan du opprettar eller endrar storleiken på eit objekt

Endrar storleiken på objektet, med låst storleikstilhøve.

Tabulator

Går gjennom objekta på sida i den rekkjefølgja dei vart oppretta i.

Shift + Tabulator

Går gjennom objekta på sida i den omvendte rekkjefølgja av då dei vart oppretta.

Escape

Avsluttar gjeldande modus.


Snøggtastar for LibreOffice Impress

Her er ei liste over snartastar for LibreOffice Impress.

Du kan også bruka dei generelle snartastane i LibreOffice.

Merknadsikon

Ein del av snartastane kan vera brukte av operativsystemet. Desse tastane vil i tilfelle ikkje vere tilgjengelege i LibreOffice. Du kan løyse dette problemet ved å velja andre snartastar, anten for LibreOffice ved hjelp av Verktøy → Tilpass → Tastatur eller i operativsystemet.


Naviger med tastaturet i lysbiletesorteringa og lysbiletpanelet

Snøggtastar

Effekt

Home/End

Set fokus til det første/siste lysbiletet.

Pil venstre/pil høgre eller Page Up/Down

Set fokus til det neste eller det førre lysbiletet

« + Shift + PageDown»

Flytter dei merkte lysbileta éin plass ned i sorteringslista over lysbilete. Merkjer du fleire lysbilete, vert desse flytte saman med det sist merkte lysbiletet.

« + Shift + PageUp»

Flytter dei merkte lysbileta éin plass opp i sorteringslista med lysbilete. Merkjer du fleire lysbilete, vert desse flytte saman med det sist merkte lysbiletet

« + Shift + End»

Flytter dei merkte lysbileta til slutten av sorteringslista over lysbilete.

« + Shift + Home»

Flytter dei merkte lysbileta til byrjinga av sorteringslista over lysbilete.

Enter

Byt til normalmodus på det gjeldande lysbiletet når du er i lysbiletsortering. Legg til eit nytt lysbilete når du er i lysbiletpanelet.


Støtt oss!