Tabellvegvisar → Set typar og format

Spesifiserer feltinformasjonen for dei valde felta.

Valde felt

Merk eit felt for å redigera feltinformasjonen.

^

Trykk for å flytta det valde feltet opp ein plass i lista.

v

Trykk for å flytta det valde feltet ned ein plass i lista.

Fjern det merkte feltet frå listeboksen.

+

Legg til eit nytt datafelt i listeboksen.

Feltinformasjon

Feltnamn

Viser namnet på det merkte datafeltet. Om ønskjeleg kan du skriva inn eit nytt namn på feltet.

Felttype

Vel ein felttype.

Autoverdi

Viss sett til «Ja», vert verdiane for dette datafeltet genererte av databasemotoren.

Krev innskriving

Viss sett til «Ja» må dette feltet ikkje vera tomt.

Lengd

Spesifiserer talet på teikn i datafeltet.

Desimalplassar

Spesifiserer talet på desimalar i datafeltet. Dette valet er berre tilgjengeleg for numeriske felt og desimalfelt.

Standardverdi

Spesifiserer standardverdien for eit «Ja/Nei»-felt.

Auto-auking-uttrykk

Skriv inn SQL-kommandoen som fortel datakjelda at ho automatisk skal auka eit gjeve heiltalsdatafelt. For eksempel vil denne MySQL-setninga bruka «AUTO_INCREMENT»-uttrykket for å auka «id»-feltet kvar gong setninga lagar eit datafelt:

CREATE TABLE "table1" ("id" INTEGER AUTO_INCREMENT)

I dette dette eksempelet må du skriva inn AUTO_INCREMENT i setningsboksen for autoauke.

Tabellvegvisar → Angje primærnøkkel

Støtt oss!