Fleire innstillingar

>Spesifiser fleire innstillingar for ei datakjelde.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Rediger → Database → Eigenskapar i eit databasevindauge og klikk på fana Fleire innstillingar


Tilgjenget til desse kontrollelementa er avhengig av databasetypen:

Vertnamn

Skriv inn vertsnamnet til tenaren der databasen ligg. For eksempel «ldap.tenar.no.»

Portnummer

Skriv inn portnummeret til tenaren der databasen ligg.

MySQL JDBC-drivarklasse

Skriv inn namnet på JDBC-drivaren for MySQL-databasen.

Teiknsett

Vel teiknsettet du vil bruka ved vising av databasen i LibreOffice. Denne innstillinga påverkar ikkje databasen. Vel «System» for å bruka standardteiknsettet til operativsystemet.

note

Tekst- og dBASE-databasar er avgrensa til teiknsett med fast teiknlengd der alle teikna er koda med like mange byte.


Oracle JDBC-drivarklasse

Skriv inn namnet på JDBC-drivaren for Oracle-databasen.

Drivarinnstillingar

Spesifiser tilleggsinnstillingar for drivaren.

Bruk katalog for filbaserte databasar

Bruk den gjeldande datakjelda for katalogen. Dette valet er nyttig når ODBC-datakjelda er ein databasetenar. Ikkje vel dette alternativet dersom ODBC-datakjelda er ein dBase-drivar.

Base DN

Skriv inn startpunktet for søk i LDAP-databasen (for eksempel «dc=com»)

Høgste tal på postar

Skriv inn det høgste talet på postar du vil lasta inn når du koplar til LDAP-tenaren.

Vis òg sletta postar

Viser alle postane i ei fil, også dei som er merkte som sletta. Du kan ikkje sletta postar viss du kryssar av her.

note

I dBASE-formatet vert sletta postar framleis verande i fila.


tip

For å sjå endringane du gjer i databasen, kan du lukke koplinga til databasen og deretter kople til databasen igjen.


Indeksar

Opnar dialogvindauget der du kan organisera tabellindeksane i den gjeldande dBase-databasen.

Teksten inneheld overskrifter

Kryss av her viss den første linja i tekstfila inneheld feltnamn.

Feltskiljeteikn

Skriv inn eller vel teiknet som skil datafelta i tekstfila.

Tekstskiljeteikn

Skriv inn eller vel teiknet som identifiserer eit tekstfelt i tekstfila. Du kan ikkje bruka teiknet som er brukt som feltskiljeteikn.

Desimalskiljeteikn

Skriv inn eller vel teiknet som er brukt som desimalteikn i tekstfila, for eksempel komma (0,5) eller punktum (0.5).

Tusenskiljeteikn

Skriv inn eller vel teiknet som er brukt som tusenskilje i tekstfila, for eksempel punktum (1.000) eller mellomrom (1 000).

Filetternamn

Vel formatet for tekstfila. Filetternamnet du vel vil påverka nokre av innstillingane i dette dialogvindauget.

Støtt oss!