Spesielle innstillingar

Spesifiserer måten du kan arbeida med data i ein database.

For å bruka denne funksjonen …

I eit databasevindauge, vel Rediger ‚Üí Database ‚Üí Avanserte innstillingar


Tilgjenget til desse kontrollelementa er avhengig av databasetypen:

Bruk SQL92-namnereglane

Tillat berre teikn som f√łlgjer SQL92-namngjevingsreglane i namn i ei datakjelde. Alle andre teikn vert ignorerte. Kvart namn m√• byrja med ein bokstav eller understrek (¬ę_¬Ľ). Resten av teikna kan vera ASCII-bokstavar, tal og understrekar.

Legg til tabellaliasnamnet i SELECT-setningar

Legg aliaset til i tabellnamnet i SELECT-setningar.

Bruk n√łkkelordet AS f√łr tabellalias

Nokre databasar brukar n√łkkelordet ¬ęAS¬Ľ framf√łre eit namn og aliaset til det, medan andre databasar brukar blankteikn. Sl√• p√• dette valet for √• setja inn AS framf√łre aliaset.

Bruk ytre samansl√•ingssyntaks ¬ę{OJ}¬Ľ

Bruk escapesekvensar for ytre samansl√•ingar. Syntaksen for denne escapesekvensen er ¬ę{oj outer-join}¬Ľ

Eksempel:

select Del.* from {oj-element LEFT OUTER JOIN ordrar ON del.no=ordrar.DNR}

Ignorer privilegium frå databasedrivaren

Ignorerer tilgangsrettane som er gjevne av databasedrivaren.

Byt ut namngjevne parameterar med ¬ę?¬Ľ

Erstatt namngjevne parameterar i datakjelda med et sp√łrsm√•lsteikn (?).

Vis versjonskolonnar (når dei er tilgjengelege)

Nokre databasar brukar versjonsnummer på felt for å spora endringar i postar. Versjonsnumra til felta aukar med 1 kvar gong innhaldet i feltet vert endra. Viser det interne versjonsnummeret til posten i databasetabellen.

Bruk katalognamn i SELECT-setningar

Bruk den gjeldande datakjelda av katalogen. Dette valet er nyttig når ODBC-datakjelda er ein databasetenar. Ikkje vel dette alternativet dersom ODBC-datakjelda er ein dBase-drivar.

Bruk skjemanamnet i SELECT-setningar

Let deg bruka skjemanamnet i SELECT-setningar.

Lag indeks med ASC- eller DESC-setning

Lagar indeks med ASC- eller DESC-uttrykk.

Avslutt tekstlinjer med CR + LF

Vel å bruka CR + LF-kodeparet for å avslutta kvar tekstlinje (vert tilrådd brukt for DOS og Windows-operativsystem).

Sjå vekk frå valutafeltinformasjon

Berre for Oracle sine JDBC-koplingar. Når denne er slått på, vert ingen kolonnar handsama som valutafelt. Felttypen som vert sendt tilbake frå databasedrivaren vert avvist.

Kontroll av data i påkravde skjemafelt

Når du skriv inn ein ny post eller oppdaterer ein eksisterande post i eit skjema og du etterlet eit felt bunde til ein databasekolonne som krev inndata, vil du sjå ei melding om det tomme feltet.

Viss denne kontrollboksen ikkje er sl√•tt p√•, vert det ikkje kontrollert om dei n√łdvendige felta finst i skjemaa i den gjeldande databasen.

Kontrollboksen er tilgjengeleg for alle datakjeldene som har skrivetilgang til data. Kontrollboksen finst ikkje for rekneark, tekst, csv og dei ulike skriveverna adresseb√łkene.

Bruk ODBC-gyldige dato-/klokkeslett-uttrykk

Bruk dato / klokkeslett som er i samsvar med ODBC-standarden.

St√łtter prim√¶rn√łklar

Sl√• p√• denne viss Base skal overpr√łve om databasen har st√łtte for prim√¶rn√łklar.

N√•r du koplar til ein database ved hjelp av ein generisk API som ODBC, JDBC eller ADO, vil Base bruka ulike pr√łvemetodar for √• finna ut om databasen har st√łtte for prim√¶rn√łklar. Ingen av desse API-ane har metodar for √• finna ut dette.

Det hender at pr√łvemetodane (hevristikken) feilar. I denne avkryssingsboksen med tre status er som standard sett til ukjend, som i praksis betyr ¬ębruk hevristikk¬Ľ. Viss det er kryssa av i denne boksen, vert prim√¶rn√łkkelen st√łtta. Er avkryssingsboksen ikkje avmerkt, finst det ikkje st√łtte for prim√¶rn√łkkelen.

Merk at dette valet er berre for √• overstyra hevristikken. Viss du sl√•r p√• avkryssingsboksen for ein database som ikkje har st√łtte for prim√¶rn√łklar, vil dette f√łra til feil.

Respekter resultattypesettet frå databasedrivaren

Bruk dei ulike rullefunksjonane i databasedrivaren i eit resultatsett. Sjå ResultSetType Constant Group.

Samanlikning av logiske verdiar

Vel kva type logisk samanlikning du vil bruka.

Rader for å skanna kolonnetypar

Vel talet på rader som trengst for å la drivaren bestemme datatypen.

St√łtt oss!