Køyr SQL-uttrykk

Opnar eit dialogvindauge der du kan skriva inn ein SQL-kommando for å administrera av ein database.

For å bruka denne funksjonen …

I eit vindauge for databasefil, vel Verktøy → SQL


Utføra SQL-kommandoar

Du kan berre skriva inn administreringskommandoar i dette dialogvindauget, slik som «Grant», «Create Table» eller «Drop Table»l og ikkje filterkommandoar. Kva kommandoane som kan skrivast er avhengig av datakjelda. Såleis kan dBASE berre køyra nokre av SQL-kommandoane viste her.

note

For å køyra ei SQL-spørjing for filtrering av data i databasen, bruk Spør oppsettvising.


Kommando som skal køyrast

Skriv inn SQL-kommandoen du vil køyra.

For eksempel kan du for ei «Litteraturliste»-datakjelde, skriva inn denne SQL-kommandoen:

SELECT "Adresse" FROM "biblio" "biblio"

Du kan finne meir informasjon om SQL-kommandoar i dokumentasjonen som fylgde med databasen.

Køyr SQL-kommando direkte

I lokal SQL-modus kan du skriva inn SQL-kommandoar som ikkje vert tolka av LibreOffice, men sende direkte til datakjelda. Om du ikkje viser desse endringane i utformingsvisinga, kan du ikkje byta tilbake til utformingsvising.

Vis resultat frå «select»-uttrykk

Vis resultatet av SQL SELECT-kommandoen i resultatboksen.

Køyr

Køyrer kommandoen som du skreiv inn i boksen Køyr kommando.

Førre kommandoar

Lister opp dei SQL-kommandoane som er køyrde tidlegare. Vel ein kommando og trykk Køyr for å køyra ein kommando på nytt.

Status

Viser status, med eventuelle feilmeldingar, til SQL-kommandoen du køyrde.

Utdata

Viser resultata av SQL-kommandoen du køyrde.

Lukk

Lukkar dialogvindauget.

Støtt oss!