Kopiera tabell

Du kan kopiera ein tabell ved å dra og sleppe tabellen på tabellområdet i eit databasefilvindauge. Dialogvindauget Kopier tabell kjem fram.

Tabellnamn

Gje kopien eit namn. Nokre databasar vil berre godta namn med opp til åtte teikn.

Innstillingar

Definisjon og data

Lagar ein 1:1-kopi av databasetabellen. Tabellområda og alle dataa vert kopierte. Tabellområda inneheld tabellstrukturen og tabellformatet frå ulike datafelt, inklusive eigenskapar for spesialfelt. Feltinnhaldet gjev dataa.

Definisjon

Kopierer berre tabelldefinisjonen og ikkje dei tilh√łyrande dataa.

Som tabellvising

Viss databasen st√łtter vising og du vel dette alternativet, vert det laga ei sp√łrjing i tabellplasshaldaren som ein tabell. Dette alternativet let deg sj√• sp√łrjeresultata som ved ei normal tabellvising. Tabellen vert filtrert i visinga med SQL-kommandoen ¬ęSelect¬Ľ.

Legg til data

Legg til data frå den tabellen som skal kopierast til ein eksisterande tabell.

Tabelldefinisjonen m√• vera n√łyaktig den same for at data skal verta kopierte. Data kan ikkje kopierast viss eit datafelt i m√•ltabellen har eit anna format enn datafeltet i kjeldetabellen.

Samsvarar datafeltnamna i dialogvindauget Kopier tabell på sidaBruk kolonnar.

Viss dataa ikkje kan leggjast til, vil du sj√• ei liste i dialogvindauget Kolonneinformasjon med felt med data som ikkje kan kopierast. Viss du stadfestar i dialogvindauget med ¬ęOK¬Ľ, vert berre dei dataa som ikkje vert viste i lista lagt ved.

note

Viss felta i måltabellen har ei mindre feltlengd enn i kjeldetabellen når data vert lagt til, vert kjeldedatafelta automatisk korta inn slik at dei svarar til feltlengdene i måltabellen.


Lag prim√¶rn√łkkel

Genererer automatisk eit prim√¶rn√łkkeldatafelt og fyller det ut med verdiar. Sidan ein prim√¶rn√łkkel alltid m√• vera tilgjengeleg for √• kunna redigera tabellen, m√• du alltid bruka dette feltet.

Namn

Spesifiserer eit namn p√• prim√¶rn√łkkelen som vart oppretta. Dette namnet er valfritt.

Neste side

St√łtt oss!