Tabellutforming

I vindauget Tabelloppsett kan du definera nye tabellar eller redigera strukturen i ein tabell som finst frå før.

For å bruka denne funksjonen …

Trykk på knappen Tabellar i eit databasefilvindauge. Vel så Set inn → Tabellutforming eller Rediger → Rediger.


Databaseoversikt

Tabellutforming

Vindauget har si eige menylinje. Denne inneheld også den nye kommandoen Utforming av indeks

Område for tabellutforming

I dette området set du opp tabellstrukturen.

Feltnamn

Bestemmer namnet på eit datafelt. Databasemotoren kan leggja avgrensingar på lengda av tabellnamnet og bruken av spesialteikn og mellomrom i tabellnamnet.

Felttype

Bestemmer felttypen. Kva felttypar som er tilgjengelege, er avhengig av kva databasemotor som er brukt.

Skildring

Set opp ei valfri beskriving for kvart felt.

Radoverskriftene inneheld desse kommandoane på sprettoppmenyen:

Klipp

Klipper ut den merkt rada til utklippstavla.

Kopier

Kopierer den merkt rada til utklippstavla.

Lim inn

Limer inn innhaldet frå utklippstavla.

Slett

Slettar den merkte rada.

Set inn rader

Set inn ei tom rad over den gjeldande rada viss tabellen ikkje er lagra. Set inn ei tom rad på slutten av tabellen viss tabellen alt er lagra.

Primærnøkkel

Viss denne kommandoen har eit avkryssingsmerke, er datafeltet i denne linja ein primærnøkkel. Du slår av/på definisjonen for denne kommandoen ved å trykkja på avkryssingsmerket. Kommandoen er synleg berre viss datakjelda støttar bruk av primærnøklar.

Felteigenskapar

Definerer feltegeinskapane for det merkte feltet.

Lengd

Bestemmer kor mange teikn som er tillatne for dataoppføring i det tilsvarande datafeltet, inkludert mellomrom og spesialteikn.

Tal på desimalplassar

Bestemmer talet på desimalar for eit numerisk felt eller eit desimalfelt.

Standardverdi

Bestemmer verdien som skal vera standard i nye datapostar.

Formateksempel

Viser eit eksempel på formatkoden til feltet ved å bruka han til standardverdien. Vel formatkoden med knappen Format-felt.

Formatert felt

Denne knappen opnar dialogvindauget Feltformat.

Hjelpområde

Viser ein hjelpestreng eller eit tips definert av databaseutviklaren for det gjevne feltet.

Støtt oss!