Skjema

Skjema kan nyttast til å skriva inn eller redigera eksisterande innhald i databasar på ein enkel måte.

Skjemavegvisar

Element for skjemakontroll

Verktøylinja for skjemakontrollelement har verktøy for å oppretta skjema i tekstar, tabellar, teikningar eller presentasjonar.

Skjema i utformingsmodus

I utformingsmodus set du opp skjemaet og vel eigenskapane for det og kva for kontrollelement det skal innehalda.

Finn post

Leitar gjennom databasetabellar og skjema. I skjema og databasetabellar kan du leita gjennom datafelt, listeboksar og avkryssingsboksar for særskilde verdiar.

Sortera og filtrera data

Du finn sorterings- og filtreringsfunksjonar i skjemalinja når du opnar eit skjema i brukarmodus.

Støtt oss!