Spørjingsutforming

Visinga Spørjingsutforming lèt deg laga og redigera ei databasespørjing.

For å bruka denne funksjonen …

Trykk på knappen Spørjingar i eit databasefilvindauge og vel Rediger → Rediger.


note

Dei fleste databasane brukar spørjingar for å filtrera eller sortera databasetabellar for å visa oppføringar på datamaskinen. Visingar har den same funksjonaliteten som spørjingar, men på tenarsida. Viss databasen din er på ein tenar som støttar visingar, kan du bruka visingar til å filtrera oppføringar på tenaren for å gjera visingstida kortare.


note

Viss du vel funksjonen Lag vising i fana Tabellar i eit databasedokument, dukkar vindauget Utformingsvising opp. Dette liknar på vindauget Spørjingsutforming, som er skildra her.


Vindauget for spørjingsutforming vert lagra med ei ferdiglaga spørjing, men kan ikkje lagrast med ei ferdiglaga vising.

Utformingsvising

Trykk på ikonet Spørjingar i eit databasedokument, og deretter på Lag spørjing i utformingsvising for å oppretta ei spørjing.

Nedst i vindauget for utformingsvising kan du velja alternativ for spørjinga. For å setja opp ei spørjing, gjev du opp kva for feltnamn i databasen som skal vera med og kriterium for vising av felta. For å endra kolonnerekkjefølgja, dreg du ei kolonneoverskrift til ei ny plassering, eller merkjar kolonnen og trykkjer + Piltast.

Øvst i vindauget Utformingsvising ser du ikona for verktøylinjene Spørjingsutforming og Utforming.

Viss du vil testa ei spørjing, dobbeltklikkar du på namnet hennar i databasedokumentet. Resultatet av spørjinga vert då vist i ein tabell som liknar på datakjeldevisinga. Merk: Den viste tabellen er berre mellombels.

Tastefunksjonar i visinga «Spørjingsutforming»

Tast

Funksjon

F4

Førehandsvising

F5

Køyr spørjing

F7

Legg til tabell eller spørjing


Bla gjennom

Når du opnar spørjingsutformaren første gongen, kjem det fram eit dialogvindauge der du må velja tabellen eller spørjinga som skal vera grunnlaget for den nye spørjinga.

Dobbeltklikk på felt for å leggja dei til i spørjinga. Dra og slepp for å setja opp relasjonar.

note

Du kan ikkje endra dei valde tabellane medan du utformar ei spørjing.


Fjerna tabellar

For å fjerna tabellen frå utformingsvisinga, trykkjer du på den øvste kanten av tabellvindauget, slik at sprettoppmenyen kjem opp. Du kan bruka funksjonen Slett for å fjerna tabellen frå utformingsvisinga. Du kan også trykkja på Delete-tasten på tastaturet.

Flytta tabellar og endra storleik på dei

Du kan endra storleiken på og sortera tabellar for å få dei slik du vil ha dei. For å flytta ein tabell, dreg du den øvste kanten til ønskt plassering. Du forstørrar eller forminskar storleiken tabellen vert vist i ved å plassera musepeikaren på ein kant eller eit hjørne og dra i tabellen til han har ønskt storleik.

Tabellrelasjonar

Viss det finst datarelasjonar mellom eit feltnamn i ein tabell og eit feltnamn i ein annan tabell, kan du bruka desse relasjonane i spørjinga di.

Viss du for eksempel har eit rekneark for artiklar som har eigne artikkelnummer, og eit rekneark for kundar, der du noterer alle artiklane ein kunde bestiller ved å bruka dei tilsvarande artikelnummera, så er det ein relasjon mellom dei to datafelta for artikkelnummer. Viss du så vil oppretta ei spørjing for å finna alle artiklane ein kunde har bestilt, må du henta inn data frå begge reknearka. For å gjera dette, må du i LibreOffice fortelje kva for samanheng det er mellom dataa i dei to reknearka.

For å gjera dette, trykkjer du på eit feltnamn i ein tabell (for eksempel feltnamnet «Artikkelnummer» i reknearket med kundane), held museknappen nede, og dreg deretter feltnamnet bort til feltnamnet i den andre tabellen («Artikkelnummer» i reknearket med artiklane). Når du slepp museknappen, vil det dukka opp ei linje som bind dei to felta i dei to vindauga saman. Det tilsvarande vilkåret for at innhaldet i dei to felta må vera identisk, skriv du inn i SQL-spørjinga som kjem opp.

Det er berre mogleg å oppretta ei spørjing som er basert på fleire relaterte rekneark ved å bruka LibreOffice som grensesnitt for relasjonsdatabasen.

note

Du kan ikkje få tilgang til tabellar frå fleire ulike databasar i éi spørjing. Spørjingar som involverer fleire tabellar er avhengige av at alle tabellane ligg i same databasen.


Spesifiser relasjonstypen

Viss du dobbeltklikkar på linja som bind dei to felta saman, eller vel Set inn → Ny relasjon, kan du velja relasjonstypen i dialogvindauget Relasjonar.

Alternativt kan du trykkja på tabulator-tasten til du kjem til den aktuelle linja og deretter trykkja Shift + F10 for å få opp sprettoppmenyen. På den vel du så Rediger. Ikkje alle databasar støttar alle dei moglege samanslåingstypane.

Sletta relasjonar

For å sletta ein relasjon mellom to tabellar, trykkjer du på samanbindingslenkja, og deretter på Delete-tasten.

Det er også råd å sletta dei tilsvarande punkta i Involverte felt i dialogvindauget Relasjonar. Eller du kan trykkja på Tabulator-tasten til samanbindingslinja vert utheva og deretter på Shift + F10 for å opna sprettoppmenyen. På denne vel du så Slett.

Definering av spørjinga

Vel vilkår for å setja opp spørjinga. Kvar kolonne i utformingstabellen kan innehalda eit datafelt for spørjinga. Vilkåra i ei rad vert bundne saman med ein logisk OG.

Spesifisering av feltnamn

Først merkjer du alle feltnamna i dei tabellane du vil leggja til i spørjinga. Du kan gjera dette anten ved å dra og sleppe eller ved å dobbeltklikka på eit feltnamn i tabellvindauget. Med dra-og-slepp-metoden brukar du musa for å dra eit feltnamn frå tabellvindauget og inn i det nedste området av spørjingsutforminga. Medan du gjer dette, kan du velja kva for kolonne i spørjingsutforminga du vil leggja til feltet. Du vel eit feltnamn ved å dobbeltklikka på det. Feltnamnet vert då lagt til i neste ledige kolonne i spørjingsutforminga.

Sletting av feltnamn

For å fjerna eit feltnamn frå spørjinga, trykkjer du på kolonneoverskrifta for feltet og vel kommandoen Slett på sprettoppmenyen for kolonnen.

Lagring av spørjinga

Bruk ikonet Lagra på standardverktøylinja for å lagra ei spørjing. Då dukkar det opp eit dialogvindauge som ber deg om å skriva inn eit namn på spørjinga. Viss databasen støttar skjema, kan du også skriva inn eit skjemanamn.

Skjema

Skriv inn namnet på skjemaet som er knytt til spørjinga eller tabellvisinga.

Spørjingsnamn eller tabellvisingsnamn

Skriv inn namnet på spørjinga eller tabellvisinga.

Filtrera data

For å filtrera data for spørjinga, set du dei ønskte kriteria inn i det nedste området av utformingsvisinga. Desse linjene kan brukast:

Felt

Skriv inn namnet på feltet som du viste til i spørjinga. Alle innstillingane gjort i radene med filterinnstillingar viser til dette feltet. Viss du gjer ei celle aktiv med eit museklikk, dukkar det opp ein knapp med ei pil på, slik at du kan velja eit felt. Valet «Tabellnamn. *» merkjer alle datafelta slik at dei spesifiserte kriteria vert brukte på alle tabellfelta.

Alias

Oppgjev eit alias. Dette aliaset vert vist i staden for feltnamnet i spørjinga. Dette gjer at du kan bruka sjølvvalde kolonnenamn. Eksempel: Viss eit datafelt har namnet «Delnr», men du i staden vil at «Delnummer» skal visast i spørjinga, kan du oppgje dette som eit alias.

I eit SQL-uttrykk gjev du opp alias slik:

SELECT kolonne AS aliasnamn FROM tabell.

For eksempel:

SELECT "Delnr" AS "Delnummer" FROM "Delar"

Tabell

Den tilhøyrande databasetabellen til det valde datafeltet vert vist her. Viss du aktiverer cella med eit museklikk, vil det dukka opp ei pil som lèt deg velja ein annan tabell i den gjeldande spørjinga.

Sorter

Viss du trykkjer på cella, kan du velja mellom sorteringsalternativa stigande, synkande og ikkje sortert. I dei fleste databasar kan administrator setja vala for sorterting på databasenivået.

Synleg

Viss du kryssar av for eigenskapen Synleg for eit datafelt, vert dette datafeltet synleg i spørjinga. Du treng ikkje ha feltet synleg viss du berre brukar det til å formulera eit vilkår eller å gjera utrekningar.

Kriterium

Vel det første kriteriet innhaldet i datafeltet skal sorterast etter.

eller

Her kan du velja eit tilleggskriterium for filtrering på kvar linje. Fleire kriterium i ein kolonne vert bundne saman med logisk OR.

Du kan også bruka sprettoppmenyen for tabelloverskrifter i det nedste området av spørjingsutforminga for å setja inn eit filter basert på funksjonar:

Funksjonar

Kva for funksjonar du kan køyra her, er avhengig av databasemotoren.

Viss du jobbar med den innebygde HSQL-databasen, vil den første feltet i rada Funksjon tilby deg desse vala:

Val

SQL

Effekt

Ingen funksjon

Ingen funksjon vert utførd.

Gjennomsnitt

AVG

Reknar ut det aritmetiske gjennomsnittet av eit felt.

Tal på

COUNT

Bestemmer talet på datapostar i tabellen. Tomme felt kan anten vera talde (a) eller ikkje (b).

a) COUNT(*): Viss du brukar ei stjerne som argument, vert alle datapostane i tabellen talde.

b) COUNT (kolonne): Å senda eit feltnamn som eit argument gjer at berre dei felta der det oppgjeve feltet inneheld ein verdi vert talde. Oppføringar der felta har ein null-verdi, altså som inneheld ein tekst- eller talverdi, vert ikkje talde.

Maksimum

MAX

Bestemmer den høgaste verdien av ein post i feltet.

Minimum

MIN

Bestemmer den lågaste verdien av ein post i feltet.

Summer

SUM

Reknar ut summen av verdiane av postane i dei tilknytte felta.

Grupper

GROUP BY

Grupperer spørjingsdata i høve til det valde feltnamnet. Funksjonar vert utførde i høve til dei oppgjevne gruppene. I SQL svarar denne innstillinga til GROUP BY-setninga. Viss eit kriterium vert lagt til, vert denne oppføringa vist i undersetninga SQL HAVING.


Du kan også skriva inn funksjonskall direkte i SQL-setninga. Syntaksen er:

SELECT FUNCTION(kolonne) FROM tabell.

For eksempel er dette funksjonskallet i SQL for å rekna ut ein sum:

SELECT SUM("Pris") FROM "Artikkel".

Bortsett frå Grupper-funksjonen er funksjonane ovanfor såkalla resultatmengdefunksjonar. Dette er funksjonar som reknar ut data for å laga samandrag frå resultata. Det kan òg finnast fleire funksjonar som ikkje er med i listeboksen. Desse er avhengige av kva for databasemaskin som er i bruk og dei gjeldande funksjonane som er tilgjengelege for database-drivaren for å kopla til denne databasemotoren.

For å bruka andre funksjonar enn dei som er med i listeboksen, må du skriva dei inn manuelt under Felt.

Du kan også tildela alias til funksjonskall. Viss spørjestrengen ikkje skal vistast i kolonneoverskrifta, skriv du inn det ønskte namnet under Alias.

Den tilsvarande funksjonen i eit SQL-uttrykk er:

SELECT FUNCTION() AS aliasnamn FROM tabell

Eksempel:

SELECT COUNT(*) AS tal på FROM "Element"

note

Viss du køyrer ein slik funksjon, kan du ikkje setja inn fleire kolonnar for spørjinga på andre måtar enn som argument i ein gruppefunksjon.


Eksempel

I dette eksempelet vert det køyrt ei spørjing gjennom to tabellar: Ein «Del»-tabell med feltet «Delnr.» og ein «Leverandør»-tabell med feltet «Leverandørnamn». Begge tabellane har det felles feltnamnet «Leverandørnr.»

Dette steget er nødvendig for å setja opp ei spørjing som inneheld alle kundane som har kjøpt meir enn tre delar.

 1. Set inn tabellane «Del» og «Leverandørar» i spørjingsutforminga.

 2. Bind saman feltet «Leverandørar.» i dei to tabellane viss det ikkje finst ein slik relasjon frå før.

 3. Dobbeltklikk på feltet «Delnr.» i «Del»-tabellen. Opna Funksjonslinja ved å velja funksjonen «Tal på» på sprettoppmenyen.

 4. Skriv inn >3 som kriterium og fjern avkryssinga for «Synleg».

 5. Dobbeltklikk på feltet «Leverandørnamn» i «Leverandørar»-tabellen og vel funksjonen «Grupper».

 6. Køyr spørjinga.

Viss felta «Pris» (enkeltprisen på ein del) og «Leverandørnr.» (leverandøren av denne varen) finst i «Del»-tabellen, kan du få opp gjennomsnittsprisen på delane frå ein leverandør med denne spørjinga:

 1. Set inn «Del»-tabellen i spørjingsutforminga.

 2. Dobbeltklikk på felta «Pris» og «Leverandørnr.»

 3. Enable the Function line and select the Average function from the "Price" field.

 4. You can also enter "Average" in the line for the alias name (without quotation marks).

 5. Choose Group for the "Supplier_No" field.

 6. Run the query.

The following context menu commands and symbols are available:

Functions

Shows or hides a row for the selection of functions.

Table Name

Shows or hides the row for the table name.

Alias Name

Shows or hides the row for the alias name.

Distinct Values

Retrieves only distinct values from the query. This applies to multiple records that might contain several repeating occurrences of data in the selected fields. If the Distinct Values command is active, you should only see one record in the query (DISTINCT). Otherwise, you will see all records corresponding to the query criteria (ALL).

For example, if the name "Smith" occurs several times in your address database, you can choose the Distinct Values command to specify in the query that the name "Smith" will occur only once.

For a query involving several fields, the combination of values from all fields must be unique so that the result can be formed from a specific record. For example, you have "Smith in Chicago" once in your address book and "Smith in London" twice. With the Distinct Values command, the query will use the two fields "last name" and "city" and return the query result "Smith in Chicago" once and "Smith in London" once.

In SQL, this command corresponds to the DISTINCT predicate.

Limit

Allows you to limit the maximum number of records returned by a query.

If a Limit construction is added, you will get at most as many rows as the number you specify. Otherwise, you will see all records corresponding to the query criteria.

Formulating filter conditions

When formulating filter conditions, various operators and commands are available to you. Apart from the relational operators, there are SQL-specific commands that query the content of database fields. If you use these commands in the LibreOffice syntax, LibreOffice automatically converts these into the corresponding SQL syntax via an internal parser. You can also enter the SQL command directly and bypass the internal parser. The following tables give an overview of the operators and commands:

Operator

Meaning

Condition is satisfied if...

=

equal to

... the content of the field is identical to the indicated expression.

The operator = will not be displayed in the query fields. If you enter a value without any operator, the = operator is automatically assumed.

<>

not equal to

... the content of the field does not correspond to the specified expression.

>

greater than

... the content of the field is greater than the specified expression.

<

less than

... the content of the field is less than the specified expression.

>=

greater than or equal to

… innhaldet i feltet er større enn eller lik det oppgjevne uttrykket.

<=

mindre enn eller lik

… innhaldet i feltet er mindre enn eller lik det oppgjevne uttrykket.


LibreOffice-kommando

SQL-kommando

Meining

Vilkåret er oppfylt viss …

IS EMPTY

IS NULL

er null

… feltnamnet er tomt. For «Ja/Nei»-felt med tre tilstandar, vil denne funksjonen automatisk spørja etter den uvisse tilstanden (verken «Ja» eller «Nei»).

IS NOT EMPTY

IS NOT NULL

er ikkje tomt

… feltnamnet er ikkje tomt, det vil seia at det inneheld data.

LIKE

plasshaldar (*) for kor mange teikn som helst

plasshaldar (?) for nøyaktig eitt teikn

LIKE

placeholder (%) for any number of characters

Placeholder (_) for exactly one character

is an element of

... the data field contains the indicated expression. The (*) placeholder indicates whether the expression x occurs at the beginning of (x*), at the end of (*x) or inside the field content (*x*). You can enter as a placeholder in SQL queries either the SQL % character or the familiar (*) file system placeholder in the LibreOffice interface.

The (*) or (%) placeholder stands for any number of characters. The question mark (?) in the LibreOffice interface or the underscore (_) in SQL queries is used to represent exactly one character.

NOT LIKE

NOT LIKE

Is not an element of

... the field does not contain data having the specified expression.

BETWEEN x AND y

BETWEEN x AND y

falls within the interval [x,y]

... the field contains a data value that lies between the two values x and y.

NOT BETWEEN x AND y

NOT BETWEEN x AND y

Does not fall within the interval [x,y]

... the field contains a data value that does not lie between the two values x and y.

IN (a; b; c...)

Note that semicolons are used as separators in all value lists!

IN (a, b, c...)

contains a, b, c...

... the field name contains one of the specified expressions a, b, c,... Any number of expressions can be specified, and the result of the query is determined by a boolean OR operator. The expressions a, b, c... can be either numbers or characters

NOT IN (a; b; c...)

NOT IN (a, b, c...)

Inneheld ikkje «a, b, c …»

… feltet inneheld ikkje eit av dei oppgjevne uttrykka «a, b, c, …»

= TRUE

= TRUE

Har verdien «Sann»

… feltnamnet har verdien «Sann».

= FALSE

= FALSE

Har verdien «Usann».

… feltverdien er sett til «usann».


Eksempel

='Fr.'

Returnerer feltnamna med feltinnhaldet «Fr.»

<'2001-01-10'

returnerer datoar før 10. januar 2001

LIKE 'g?ve'

Returnerer postar med feltinnhald som «giv» og «gav».

LIKE 'S*'

returnerer postar med feltinnhald som «Sol».

BETWEEN 10 AND 20

Returnerer postar med feltinnhald som ligg mellom verdiane 10 og 20. Felta kan vera anten tekstfelt eller talfelt.

IN (1; 3; 5; 7)

returnerer postar med verdiane 1, 3, 5, 7. Viss feltnamnet f.eks. inneheld eit delnummer, kan du oppretta ei spørjing som returnerer den delen som har det oppgjevne nummeret.

NOT IN ('Smith')

returnerer postar som ikkje inneheld «Smith».


Like-escapesekvensen: {escape 'escape-character'}

Eksempel: select * from Del where Delnamn like '*%' {escape '*'}

Dette eksempelet gjev deg alle oppføringane der delnamnet byrjar med 'The*'. Dette tyder at du også kan søkja etter teikn som elles ville verta tolka som plasshaldarar, slik som *, ?, _, % eller punktum.

Outer Join-escapesekvensen: {oj outer-join}

Eksempel: select Del.* from {oj-element LEFT OUTER JOIN ordrar ON del.no=ordrar.DNR}

Spørjingar i tekstfelt

For å gjera ei spørjing i innhaldet i eit tekstfelt, må du setja uttrykket i enkle hermeteikn ('). Om det vert skild mellom store og små bokstavar, er avhengig av kva for database som er i bruk. «LIKE» skil per definisjon mellom store og små bokstavar, men ikkje alle databasar tek dette så nøye.

Spørjingar i datofelt

Datofelt vert viste som #Date# for tydeleg å identifisera dei som datoar. Dato-, tid- og dato-/tid-konstantar (må skrivast ordrett) brukte i vilkår kan anten vera SQL Escape syntakstype eller standard SQL2-syntaks.

Datatypeelement

SQL Escape syntax #1 - kan vera forelda

SQL Escape syntaks #2

SQL2-syntaks

Dato

{D'YYYY-MM-DD'}

{d 'YYYY-MM-DD'}

'YYYY-MM-DD'

Klokkeslett

{D'HH:MM:SS'}

{t 'HH:MI:SS[.SS]'}

'HH:MI:SS[.SS]'

DateTime

{D'YYYY-MM-DD HH:MM:SS'}

{ts 'YYYY-MM-DD HH:MI:SS[.SS]'}

'YYYY-MM-DD HH:MI:SS[.SS]'


Eksempel: select {d '1999-12-31'} from verda.år

Eksempel: vel * frå tabellen_min der år='1999-12-31'

Alle datouttrykk (ordrette) må setjast i enkle hermeteikn. (Sjå i referansane for den aktuelle databasen og koplinga om fleire detaljar om dette).

Spørjingar i Ja/Nei-felt

For å gjera ei spørjing i Ja/Nei-felt, brukar du denne syntaksen for dBASE-tabellar:

Status

Spørjingskriterium

Eksempel

Ja

for dBASE-tabellar, ikkje lik nokon oppgjeve verdi

=1 returnerer alle datapostar der Ja/Nei-feltet har status «Ja» eller «På» (merkt medi svart),

Nei

.

=0 returnerer alle datapostar der Ja/Nei-feltet har status «Nei» eller «Av» (inga markering).

Null

IS NULL

«IS NULL» returnerer alle datapostar der Ja/Nei-feltet ikkje har nokon av tilstandane «Ja» eller «Nei» (markert i grått).


note

Syntaksen er avhengig av kva for database-system som vert brukt. Merk også at Ja/Nei-felt kan vera definerte ulikt (berre 2 tilstandar i staden for 3).


Spørjingar i parametrar

Parameterspørjingane gjer at brukaren kan skriva inn verdiar under køyringa. Desse verdiane vert brukte som kriterium for å velja kva datapostar som skal visast. Kvar slik verdi har eit parameternamn som vert brukt for å kalla opp brukaren når spørjinga køyrer.

Parameternamna har eit kolon framføre seg både i utformings- og SQL-visinga av ei spørjing. Desse kan brukast kvar som helst der ein verdi kan brukast. Viss den same verdien skal brukast meir enn éin gong i ei spørjing, brukar du det same namnet.

I det enklaste tilfellet, der brukaren skriv inn ein verdi som vert samanlikna for likskap, skriv du inn namnet på parameteren med innleiande kolon i rekkja for kriterium. I SQL-modus må dette skrivast som WHERE "Field" = :Parameter_namn

warning

Parameternamna kan ikkje innehalda teikna <space>`!"$%^*()+={}[]@'~#<>?/,. Dei kan heller ikkje vera dei same som feltnamn eller reserverte ord i SQL. Derimot kan dei heita det same som aliasar.


tip

Ein grei måte å merkja datapostar baserte på innhaldet i tekstfelt er å leggja til ein gøymd kolonne med kriteriet "LIKE '%' || :Del_av_felt || '%'". Dette vil markera datapostar med eit nøyaktig treff. Dersom testen skal skilja mellom små og store bokstavar, kan du bruka LOWER (Felt_namn) som felt og LIKE LOWER ( '%' || :Del_av_felt || '%' ) som kriterium. Merk at mellomromma i kriteriet er viktige. Utan desse mellomromma vil SQL-tolkaren leita etter samsvar for heile strengen. I SQL-modus må dette skrivast inn somLOWER ( "Fielt_namn" ) LIKE LOWER ( '%' || :Del_av_felt || '%' ).


Parameterspørjingane kan nyttast som datakjelde til underskjema slik at brukaren kan avgrensa dei viste postane.

Parameter-inndata

Dialogvindauget Parameterinnskriving ber brukaren om å skriva inn parameterverdiane. Skriv inn ein verdi for kvar spørjeparameter og stadfest ved å trykkja på OK eller trykkja påEnter-tasten.

Dei verdiane som vert skrivne inn av brukaren, kan innehalda alle teikn som er tillatne i SQL for det relevante kriteriet. Dette er likevel avhengig av det underliggjande databasesystemet.

tip

The user can use the SQL wild-card characters "%" (arbitrary string) or "_" (arbitrary single character) as part of the value to retrieve records with more complex criteria.


SQL Mode

SQL stands for "Structured Query Language" and describes instructions for updating and administering relational databases.

In LibreOffice you do not need any knowledge of SQL for most queries, since you do not have to enter the SQL code. If you create a query in the query designer, LibreOffice automatically converts your instructions into the corresponding SQL syntax. If, with the help of the Switch Design View On/Off button, you change to the SQL view, you can see the SQL commands for a query that has already been created.

You can formulate your query directly in SQL code. Note, however, that the special syntax is dependent upon the database system that you use.

If you enter the SQL code manually, you can create SQL-specific queries that are not supported by the graphical interface in the Query designer. These queries must be executed in native SQL mode.

By clicking the Run SQL command directly icon in the SQL view, you can formulate a query that is not processed by LibreOffice and sent directly to the database engine.

Støtt oss!