Diagramvegvisaren – Dataseriar

På denne siden av diagramvegvisaren kan du endra kjeldeområdet til kvar dataserie for seg, også overskriftene deira. Du kan også endra området til kategoriane. Du kan først velja dataområdet på sida Dataområde, og så fjerna dataseriar eller leggja til dataseriar frå andre celler på denne sida.

Tipsikon

Viss du tykkjer det er for mange val på denne sida, kan du i staden velja dataområdet på sida for dataområde og hoppa over denne sida.


For å bruka denne funksjonen …

Vel Set inn → Diagram ….

Icon

Vel Set inn → Diagram.

Dobbeltklikk på eit diagram og vel deretter Format → Dataområde


Dette dialogvindauget er berre tilgjengeleg for diagram basert på tabellar i Calc og Writer.

Du kan trykkja Shift + F1 og peika på ein kontroll for å finna ut meir om denne kontrollen.

Ordna dataseriar

Lista over dataseriar viser alle dataseriane i det gjeldande diagrammet.

Endra dataseriar

  1. Klikk på ei oppføring i lista for å sjå på og redigera eigenskapane for denne oppføringa.

    I lista Dataområde kan du sjå namnet på rolla og celleområda til dataseriekomponentane.

  2. Klikk på ei oppføringa og rediger så innhaldet i tekstfeltet nedføre.

    Etiketten ved tekstfeltet viser den valde rolla.

  3. Skriv inn området eller velVel dataområde for å forminska dialogvindauget og merkja området med musa.

    Viss du vil ha eit dataområde som inneheld fleire celleområde som ikkje ligg inntil kvarandre, set inn det første området, skriv inn eit semikolon til slutt i tekstfeltet og skriv inn dei neste områda skilde med semikolon.

Området til ei datarolle, som Y-verdiar, må ikkje innehalda overskriftsceller.

Endra kategoriar eller dataoverskrifter

Teksten vert vist på X-aksen eller som dataoverskrifter, avhengig av diagramtypen.

Støtt oss!