XY-diagram (spreiningsdiagram)

Du kan velja diagramtype på den første sida av diagramvegvisaren.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Set inn → Diagram ….

Icon

Vel Set inn → Diagram.


XY (spreiingsdiagram)

Eit XY-diagram i si enklaste form er basert på ein dataserie som inneheld eit namn, ei liste med X-verdiar og ei liste med Y-verdiar. Kvart par med verdiar (x|y) vert vist som eit punkt i eit koordinatsystem. Namnet på dataserien er relatert til Y-verdiane og vert vist i forklaringa.

Vel eit XY-diagram for desse eksempeloppgåvene:

  1. skalera x-aksen

  2. laga ei parameterkurve, for eksempel ein spiral

  3. teikna grafen til ein funksjon

  4. utforska den statistiske assosiasjonen til kvantitative variablar

Eit XY-diagram kan ha meir enn ein dataserie.

Undertypar av XY-diagram

Du kan velja ein XY-diagramtype på den første sida av diagramvegvisaren eller ved å veljaFormat → Diagramtype for eit diagram i redigeringsmodus.

Diagrammet vert laga med standardinnstillingane. Etter at diagrammet er ferdig, kan du endra eigenskapane for å endra utsjånaden. Linjestilar og ikon kan endrast på fana Linje i dialogvindauget for objekteigenskapar til dataserien.

Dobbeltklikk på eit datapunkt for å opna dialogvindauget Dataseriar. I dette vindauget kan du endra mange av eigenskapane til dataserien.

I 2D-diagram kan du velja Set inn → Y-feilstolpar for å slå på visinga av feilstolpar.

Du kan slå på visinga av snittverdilinjer og trendlinjer med kommandoane i menyen Set inn.

Berre punkt

Kvart datapunkt vert vist med eit ikon. LibreOffice brukar standardikon med ulike former og fargar for kvar dataserie. Standardfargane er sette i → Diagram → Standardfargar.

Berre linjer

Denne undertypen teiknar rette linjer frå eit datapunkt til det neste. Datapunkta vert ikkje viste med ikon.

Teikninga vert utført i den same rekkjefølgja som rekkjefølgja på dataseriane. Vel Sorter etter X-verdiar for å teikna linjene i rekkjefølgja til X-verdiane. Denne sorteringa påverkar berre diagrammet, ikkje dataa i tabellen.

Punkt og linjer

Denne undertypen viser punkt og linjer samtidig.

3D-linjer

Linjene vert viste som band. Datapunkta vert ikkje viste som ikon. Vel 3D-vising i det ferdige diagrammet for å stilla inn eigenskapar som lyssetjing og perspektiv.

Jamne linjer

Vel Jamne frå lista Linjetype for å teikna kurver i staden for rette linjestykke.

Vel Eigenskapar for å setja detaljerte kurveinnstillingar.

Kubisk spline interpolerer dataa med polynom av tredje grad. Overgangane mellom dei polynomiske delane er jamne, med same stigning og kurve.

Oppløysinga bestemmer kor mange linjestykke som skal reknast ut for å verta teikna opp mellom to datapunkt. Du kan sjå dei mellomliggjande punkta viss du trykkjer på et datapunkt.

B-spline brukar ei parametrisk, interpolerande B-splinekurve. Desse kurvene vert genererte stykkevis frå polynom. Graden av polynom bestemmer graden av desse polynoma.

Steglinjer

Vel Stegvis frå nedtrekkslista Linjetype for å teikna linjer som går frå punkt til punkt i staden for rette linjestykke.

Vel Eigenskapar for å setja detaljerte kurveinnstillingar.

Det er fire ulike stegtypar:

Støtt oss!