Aksjediagram

Du kan velja diagramtype i den fĂžrste sida i diagramvegvisaren.

For Ă„ bruka denne funksjonen 


Vel Set inn → Diagram 
.

Icon

Vel Set inn → Diagram.


Aksje

Eit aksjediagram viser trendar i marknaden gjevne av opningspris, lÄgaste pris, hÞgaste pris og stengningspris. Omsetningsvolumet kan ogsÄ visast.

For aksjediagram er rekkjefĂžlgja i dataserien viktig. Dataa bĂžr ordnast som vist i eksempeltabellen nedanfor.

A

B

C

D

E

F

1

Transaksjonsvolum

Opningspris

LÄg (lÄgaste pris)

HĂžg (hĂžgaste pris)

Stengingspris

2

MĂ„ndag

2500

20

15

25

17

3

Tysdag

3500

32

22

37

30

4

Onsdag

1000

15

15

17

17

5

Torsdag

2200

40

30

47

35

6

Fredag

4600

27

20

32

31


Opningsverdien, lÄgaste og hÞgaste verdi og stengingsverdien i ei rad utgjer til saman ei dataeining i diagrammet. Ein dataserie med aksjekursar inneheld fleire rader med slike dataeiningar. Kolonnen som inneheld volumet lagar ein valfri sekundÊr dataserie.

Du treng kanskje ikkje alle kolonnane. Dette er avhengig av den valde varianten.

Variantar av aksjediagram

Vel diagramtypen Aksje pÄ den fÞrste sida av diagramvegvisaren og vel sÄ ein av dei fire undertypane.

Aksjediagram 1

Aksjediagram 1 viser avstanden mellom botnprisen (lÄg) og topprisen (hÞg) basert pÄ lÄg og hÞg med ei loddrett linje.

Ut frÄ kolonnane lÄg, hÞg og stenging viser aksjediagram 1 i tillegg eit vassrett merke for prisen ved stenging.

Aksjediagram 2

Ut frÄ kolonnane opning, lÄgaste, hÞgaste og stenging lagar aksjediagram 2 det tradisjonelle «lysestakediagrammet». Aksjediagram 2 teiknar ei loddrett linje mellom botn- og topprisen og legg til eit rektangel oppÄ som viser avstanden mellom opnings- og stengingsprisen. Viss du trykkjer pÄ rektangelet, fÄr du opp meir informasjon pÄ statuslinja. LibreOffice bruker ulike fyllfargar for aukande verdiar (opningsprisen er lÄgare enn stengingsprisen) og fallande verdiar.

Aksjediagram 3

Ut frÄ kolonnane volum, lÄgaste, hÞgaste og stenging lagar Aksjediagram 3 eit diagram som liknar Aksjediagram 1, med kolonnar for volumet i tillegg.

Aksjediagram 4

Aksjediagram 4 kombinerer eit diagram av typen Aksjediagram 2 med eit sÞylediagram for volumet. Data vert henta frÄ alle fem datakolonnane volum, opning, lÄgaste, hÞgaste og stengning.

Fordi mÄlet for volumet kan vera «einingar», bruker Aksjediagram 3 og Aksjediagram 4 to Y-aksar. Kursaksen vert vist pÄ hÞgre side og volumaksen pÄ venstre side.

Velja datakjelder

Diagram basert pÄ eigne data

Vel Diagramdatatabell i menyen Vis eller i sprettoppmenyen til diagrammet i redigeringsmodus for Ă„ endra dataserien til eit diagram med eigne data.

I ein innebygd diagramdatatabell er dataseriane alltid ordna i kolonnar.

For Ä laga eit nytt aksjediagram brukar du fÞrst eit sÞylediagram. Legg til kolonnane du treng og fyll inn dataa i den rekkjefÞlgja som er vist i eksempelet, men ikkje ta med kolonnar som ikkje trengst i den Þnskte undertypen. Bruk Flytt serien til hÞgre for Ä endra rekkjefÞlgja pÄ kolonnane. Lukk diagramdatatabellen. Opna dialogvindauget Diagramtype for Ä byta til aksjediagram.

Viss du har eit aksjediagram frÄ fÞr og du vil endra undertypen, byt fÞrst til eit sÞylediagram, legg til eller fjern kolonnar slik at det passar med typen og bytt diagramtypen tilbake til eit aksjediagram.

Ikkje skriv inn namn pÄ dataseriar i ei rad. Skriv inn namnet i feltet ovanfor rollenamnet.

RekkjefÞlgja pÄ radene bestemmer korleis kategoriane vert ordna i diagrammet. Bruk Flytt rad ned for Ä endra pÄ rekkjefÞlgja.

Diagram baserte pÄ tabellar i Calc og Writer

Du kan velja eller endra dataomrÄdet pÄ den andre sida av diagramvegvisaren eller i dialogvindauget DataomrÄde. For finjustering bruk dialogvindauget Dataseriar.

GjÞr ein av desse for Ä velja eit dataomrÄde:

  1. Skriv inn dataomrÄdet i tekstfeltet.

    Eit eksempel pÄ eit dataomrÄde i Calc er «$Ark1.$B$3:$B$14». Merk at dataomrÄdet kan vera sett saman av meir enn éin del av reknearket, for eksempel er «$Ark1.A1:A5;$Ark1.D1:D5» ogsÄ eit gyldig dataomrÄde. Eit eksempel pÄ eit dataomrÄde i Writer er «Tabell1.A1:E4».

    Viss det er noko gale med syntaksen, viser LibreOffice teksten med raud skrift.

  1. Klikk pÄ Vel dataomrÄde i Calc for Ä forminska dialogvindauget, merk sÄ dataomrÄdet ved Ä dra. NÄr du slepp musa, vert dataa fylt inn. Klikk pÄ Vel dataomrÄde igjen for Ä leggja til eit dataomrÄde. Trykk like etter innhaldet i tekstfeltet i det forminska vindauget og skriv inn eit semikolon. Dra sÄ for Ä velja det neste dataomrÄdet.

Vel anten dataseriar i rader eller dataseriar i kolonnar.

Dataa i aksjediagrammet er «i kolonnar» viss informasjonen i ei rad hÞyrer til den same «lysestaken».

Finjustera dataomrÄda til tabellbaserte aksjediagram

Du kan ordna dataseriane og endra kjelda for delar av einskilde dataseriar pÄ den tredje sida av diagramvegvisaren eller pÄ fana Dataseriar i dialogvindauget DataomrÄde.

Ordna dataseriar

Du kan ordna dataseriane til det gjeldande programmet pÄ venstresida av fana Dataseriar i dialogvindauget. Et aksjediagram har minst ein dataserie med kursar. Det kan ogsÄ ha ein andre dataserie for transaksjonsvolum.

Viss du har meir enn ein dataserie med prisar, bruker du pilene for Ä endra rekkjefÞlgja pÄ dei. RekkjefÞlgja bestemmer korleis dei vert ordna i diagrammet. Gjer det same med volumdataseriane. Du kan ikkje byta seriane med prisar og volum.

Du fjernar ein dataserie ved Ă„ merkja han i lista og velja Fjern.

Viss du vil leggja til ein dataserie, merk ein av dataseriane som finst frÄ fÞr og vel Legg til. Du fÄr ei tom oppfÞring av same type under den merkte serien. Viss du ikkje har nokre dataseriar med prisar eller volum, mÄ du fÞrst velja eit dataomrÄde for desse seriane i dialogvindauget DataomrÄde.

Velja dataomrÄde

I dialogvindauget DataomrÄde kan du velja eller endra dataomrÄdet til kvar komponent i den valde dataserien.

I den Ăžvste lista ser du rollenamnet til komponentane og dei gjeldande verdiane. NĂ„r du har vald ei rolle, kan du endra verdien i tekstfeltet under lista. Overskrifta viser den valde rolla.

Skriv inn omrÄdet i tekstfeltet eller vel Vel dataomrÄde for Ä forminska dialogvindauget og velja omrÄdet med musa.

Vel opningsverdi, stengingsverdi, hÞgaste verdi og lÄgaste verdi i kva rekkjefÞlgje som helst. Vel berre omrÄde for dei rollene du treng for den valde aksjediagramtypen .OmrÄda treng ikkje vera ved sida av kvarandre i tabellen.

Forklaring

Forklaringa viser overskriftene frĂ„ den fĂžrste rada eller kolonnen eller frĂ„ eit bestemt omrĂ„de som du har vald i fana Dataseriar i dialogvindauget DataomrĂ„de. Viss diagrammet ikkje har overskrifter, viser forklaringa tekst som «Rad 1, Rad 2,  » eller «Kolonne A, Kolonne B,  » etter kva nummer rada har eller kva bokstav kolonnen har i diagramdataa.

Forklaringa viser verdien frÄ omrÄdet du valde i feltet OmrÄde for namn i dialogvindauget DataomrÄde. Standardvalet er den fÞrste verdien i kolonnen for stengingspris.

Vel ei av posisjonsinnstillingane. NĂ„r diagrammet er ferdig, kan du endra posisjonen i menyen Format.

StĂžtt oss!