Diagramdatatabell

Set inn ein Kartdatatabell og konfigurerer utsjånaden.

Kartdatatabellar gjer det mogleg å visualisera dataa representert av diagrammet. Ein tabell som inneheld dataa er plassert nedst i diagrammet.

For å bruka denne funksjonen …

Dobbeltklikk på diagramobjektet for å gå inn i redigeringsmodus og vel Set inn → Datatabell

Viss diagrammet har ein datatabell frå før, dobbeltklikk på diagrammet for å gå inn i redigeringsmodus og gjer eitt av følgjande:

  • Høgreklikk på datatabellen og vel Format → Utval.

  • Dobbeltklikk på datatabellen.


Slik fjernar du datatabellen:

  1. Dobbeltklikk på diagrammet for å gå inn i redigeringsmodus.

  2. Vel Set inn → Datatabell.

  3. Fjern merket for valet Vis datatabell.

Vis datatabell

Merk av for dette valet for å visa datatabellen i diagrammet. Fjern merket for dette valet viss du vil fjerna datatabellen frå diagrammet.

Eigenskapar for datatabell

Formateigenskapar for datatabellen:

Vis vassrett kantlinje

Vis eller gøym interne radkantar.

Vis loddrett kantlinje

Vis eller gøym interne kolonnekantar.

Vis kantlinjer

Vis eller gøym kantane rundt tabellen.

Vis nøklar

Vis eller gøym nøkkelen knytt til kvar dataserie. Detter den same nøkkelen som vert brukt i diagramforklaringa.

Støtt oss!