Justering

Endrar justeringa av aksar eller titlar.

Nokre av alternativa er ikkje tilgjengelege for alle etikettane. For eksempel er det forskjell på alternativa for 2D- og 3D-objektetikettar.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Format → Akse (i diagram)


Vis etikettar

Oppgje om du vil visa eller gøyma titlane på aksane.

Aksetitlar på/av-knappen på Format-linja let deg visa og gøyma aksetitlane for alle aksane.

Ikon

Vis/gøym akseforklaringar

Rotera tekst

Viser tekstretningane for celleinnhald. Trykk på ein av «ABCD»-knappane for å velja ei retning.

ABCD-hjul

Eit klikk kvar som helst på hjulet endrar tekstretninga. Bokstavane «ABCD» viser den nye innstillinga.

ABCD-knapp

Brukar loddrett tekstretning på innhaldet i cellene.

Merknadsikon

Viss du vel ein loddrett x-aksetittel, kan det henda at teksten vert kutta av linja til x-aksen.


Gradar

Gjev deg høve til å setja vinkelen på tekstretninga manuelt.

Tekstflyt

Bestemmer tekstflyten for dataoverskrifta.

Overlapping

Gjer at teksten i cellene kan overlappa andre celler. Dette kan vera nyttig om du har liten plass. Dette alternativet kan ikkje brukast saman med andre tekstretningar for titlane.

Kopla frå

Tillet tekstbryting.

Desse vala er ikkje tilgjengelege for alle diagramtypane:

Rekkjefølgje

Innstillingane på denne fana er berre tilgjengelege for 2D-diagram (Format → Akse → Y-akse eller X-akse). I dette området kan du velja plasseringa av tala på X- eller Y-aksen.

Jamsides

Ordnar tala på aksen ved sida av kvarandre.

Ulike forskyvingar

Viser tala på aksen i sikk-sakk; partal lågare enn oddetal.

Forskyv partal

Viser tala på aksen i sikk-sakk; oddetal lågare enn partal.

Automatisk

Set opp tala på aksen automatisk.

Merknadsikon

Det kan vera vanskeleg å visa dataoverskriftene viss diagrammet er svært lite. Du kan unngå dette problemet ved å forstørra visinga eller ved å minska skriftstorleiken.


Tekstretning

Vel tekstretninga for eit avsnitt som brukar kompleks tekstutforming (CTL). Dette valet er berre tilgjengeleg om Bruk for kompleks tekst (CTL) er slått på.

Støtt oss!