Biletlinja

Biletlinja vert vist når du set inn eller merkjer eit bilete i eit ark.

Biletfilter

Denne knappen på biletverktøylinjaopnar filterlinja, som let deg bruka ulike filter på det valde biletet.

Ikon Filter

Filter

Biletmodus

Viser ei liste over visingsattributta til det valde biletobjektet. Det innebygde eller lenkja biletobjektet i denne fila vert ikkje endra, berre visinga av objektet.

Cellestilar

Biletmodus

Farge

Opna verktøylinja Farge slik at du kan redigera nokre av eigenskapane til det valde objektet.

Gjennomsikt

Bestemmer kor gjennomsiktig biletobjektet skal vera. Du kan velja verdiar frå 0 % (ugjennomsiktig) til 100 % (heilt gjennomsiktig).

Ikon

Gjennomsikt

Skjer av

Gjer at du kan klippa visinga av eit bilete som er sett inn. Det er berre visinga som vert klipt. Det vert ikkje gjort endringar i sjølve biletet som er sett inn. Klippefunksjonen er berre slått på når eit bilete er merkt.

I Impress og Draw kjem det ikkje opp noko dialogvindauge når du klikkar på knappen, men du kan sjå åtte klippehandtak rundt biletet. Opna sprettoppvindauget (høgreklikk) for det aktuelle biletet og vel Beskjer biletet viss du i staden ønskjer å bruka dialogvindauget for skjeringa.

Dra i eitt av dei åtte klippehandtaka for å beskjere biletet.

Ikon

Skjer av

Forankring

Let deg byta mellom ulike måtar å forankra eit objekt til dokumentet på.

Frå verktøylinjer:

Ikon Anker

Forankring

Flytt fremst

Flyttar det valde objektet fremst slik at det ligg framom alle andre objekt.

Ikon Flytt fremstt

Flytt fremst

Flytt bakarst

Flyttar det valde objektet bakarst, slik at det ligg bak alle andre objekt.

Ikon Flytt bakarst

Flytt bakarst

Til forgrunn

Flyttar objektet framom teksten.

Ikon Til forgrunnen

Til framgrunnen

Til bakgrunnen

Flyttar objektet bak teksten.

Ikon Til bakgrunnen

Til bakgrunnen

Justering

Endrar justeringa av valde objekt.

Ikon

Justering

Støtt oss!