Menylinja for førehandsvising av utskrift

Menylinja Førehandsvising a utskrift kjem fram når du trykkjer Fil → Førehandsvising av utskrift.

Førre side

Gå tilbake til førre side i dokumentet. Denne funksjonen kan berre brukast når du har vald Førehandsvis side i Fil-menyen.

Ikon Førre side

Førre side

Neste side

Gå vidare til neste side i dokumentet. Denne funksjonen kan berre brukast når du har vald Førehandsvis side i Fil-menyen.

Ikon Neste side

Neste side

Gå til første sida i dokumentet. Denne funksjonen kan berre brukast når du har vald Førehandsvis side i Fil-menyen.

Ikon Første side

Gå til siste sida i dokumentet. Denne funksjonen kan berre brukast når du har vald Førehandsvis side i Fil-menyen.

Ikon Siste side

Forstørr

Aukar skjermvisinga av dokumentet. Skaleringsfaktoren vert vist på statuslinja.

Ikon Forstørr

Vis større

Forminsk

Minskar skjermvisinga av dokumentet. Skaleringsfaktoren vert vist på statuslinja.

Ikon

Vise mindre

Fullskjerm

Gøymer menyane og verktøylinjene. For å avslutta fullskjermmodus, trykk på knappen Fullskjerm.

Formatering av sider

Opnar ein dialog der du kan velja utsjånaden på alle sidene i dokumentet.

Margar

Viser eller gøymer sidemargane. Margane kan verta dregne med musa eller setjast i fana Side i dialogvindauget Sidestil.

Skaleringsfaktor

Denne glidebrytaren justerer skaleringsgraden til det utskrivne reknearket. Skaleringsgraden kan også setjast i fana Ark i dialogvindauget Sidestil.

Lukke førehandsvisinga

For å avslutta førehandsvisinga av sider, trykk på knappen Lukk førehandsvisinga.

Støtt oss!