Tekstformateringslinja

Tekstformatering-linja som vert vist når markøren er i eit tekstobjekt, for eksempel eit skrivefelt eller eit teikneobjekt, inneheld kommandoar for formatering og justering.

Skriftnamn

Vel eit skriftnamn frå lista eller skriv inn namnet på ei skrift direkte.

Du kan skriva inn fleire skrifttypar, skilde med semikolon. Dersom den første skrifttypen ikkje finst, prøver LibreOffice dei neste skrifttypane i rekkjefølgje.

Ikon

Skriftnamn

Skriftstorleik

Du kan velja mellom ulike skriftstorleikar frå denne lista, eller du kan skriva inn storleiken manuelt.

Halvfeit

Gjer den merkte teksten om til halvfeit skrift. Viss skrivemerket er i eit ord vert heile ordet i halvfeit skrift. Viss den merkte teksten eller ordet allereie er halvfeit, så vert formateringa fjerna.

Ikon Halvfeit

Halvfeit

Kursiv

Gjer den merkte teksten om til kursiv skrift. Viss skrivemerket er i eit ord vert heile ordet i kursiv. Viss den merkte teksten eller ordet allereie er i kursiv så vert formateringa fjerna.

Ikon Kursiv

Kursiv

Understreking

Understrekar eller fjernar understreking frå den merkte teksten.

Ikon Understrek

Understreka

Skriftfarge

Klikk for å bruka den gjeldande skriftfargen på dei merkte teikna. Du kan også klikka her og laga ei markering for å endra tekstfargen. Klikk på pila ved sida av symbolet for å opna verktøylinja for skriftfarge.

Ikon Skriftfarge

Skriftfarge

Linjeavstand: 1

Brukar enkel linjeavstand i avsnittet. Dette er standardinnstillinga.

Ikon Linjeavstand: 1

Linjeavstand: 1

Linjeavstand: 1,5

Set halvannan linjeavstand.

Ikon Linjeavstand: 1.5

Linjeavstand: 1,5

Linjeavstand: 2

Set dobbel linjeavstand.

Ikon Linjeavstand: 2

Linjeavstand: 2

Venstrejustert

Juster avsnittet mot venstre marg.

Ikon Juster venstre

Venstrejustert

Midtstilt

Midtstill avsnittet på sida.

Ikon Midtstilt

Høgrejustert

Juster avsnittet mot høgre marg.

Ikon Høgrejuster

Høgrejustert

Blokkjustert

Juster avsnittet inntil både høgre og venstre marg.

Ikon Justert

Blokkjustert

Heva skrift

Forminskar skriftstorleiken for den markerte teksten og lyfter teksten frå grunnlinja.

Ikon Heva skrift

Heva skrift

Senka skrift

Forminskar skrifta for den markerte teksten og senkar ho under grunnlinja.

Ikon Senka skrift

Senka skrift

Teikn

Endrar skrifta og skriftformateringa til teikna.

Ikon Teikn

Teikn

Avsnitt

Endrar formatet på det gjeldande avsnittet, som innrykk og justeringar.

Ikon Avsnitt

Avsnitt

Støtte for asiatiske språk

Desse kommandoane kan du berre bruka etter å ha slått på støtte for asiatiske språk i → Språk og nasjonale innstillingar → Generelt.

Tekst frå venstre mot høgre

Vel den vassrette tekstretninga.

Ikon Tekstretning frå venstre til høgre

Tekstretning frå venstre mot høgre

Tekst ovanfrå og ned

Bestemmer den loddrette tekstretninga.

Ikon Tekstretning frå øvst til nedst

Tekst ovanfrå og ned

Støtt oss!